EU fondovi i programi

Evropska unija je najveći donator u Republici Srbiji. Od 2001. godine, EU je kroz nekoliko različitih instrumenata i fondova obezbedila više od tri milijarde evra bespovratnih sredstava Republici Srbiji za podršku reformama. Podrška iz EU fondova namenjena je neophodnim pravnim, institucionalnim, administrativnim, ekonomskim i društvenim reformama na putu ka EU u različitim oblastima - od pravosuđa, javne uprave, javnih finansija do obrazovanja, zapošljavanja, saobraćaja, poljoprivrede i zaštite životne sredine. Podrška doprinosi i razvoju lokalnih ekonomija, smanjenju razlika u razvijenosti različitih oblasti, pružanju mogućnosti za zapošljavanje, obrazovanje i rešavanje ključnih izazova u društvu/državi.

http://www.mei.gov.rs/src/fondovi/fondovi-evropske-unije/ipa-instrument-za-pretpristupnu-pomoc/

https://europa.rs/pomoc-republici-srbiji/

http://www.evropa.gov.rs/Evropa/PublicSite/index.aspx

Instrument za pretpristupnu pomoć EU (IPA) 

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) jeste finansijski instrument EU koji podržava strategiju proširenja EU, čija namena je da pruži pomoć zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pristupanja EU.

Opšti ciljevi pretpristupnih fondova EU su jačanje demokratskih institucija i vladavine prava, afirmacija i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, rodna ravnopravnost i nediskriminacija, reforma državne uprave uključujući uspostavljanje decentralizovanog upravljanja fondovima EU (Decentralised Management-DM), sprovođenje ekonomskih reformi, razvoj civilnog društva, obnova i pomirenje odnosno unapređenje regionalne i prekogranične saradnje.

Planiranje IPA budžeta prati budžetski ciklus EU, što znači da se IPA planira za period od sedam godina. U prethodnom budžetskom ciklusu EU, koji je obuhvatio period od 2007. do 2013. godine (IPA), Srbiji je bilo namenjeno 1,4 milijardi evra od ukupno 10,5 milijardi evra. U novom budžetskom periodu, koji obuhvata period od 2014. do 2020. godine (IPA II), budžet namenjen Srbiji iznosi 1,5 milijardi evra, od ukupno 11,5 milijardi evra. Kako bi se IPA sredstva bolje planirala i povećao efekat finansijske pomoći EU IPA sredstva su usmerena na određene prioritete definisane u osam sektora, kao i na programe prekogranične i transnacionalne saradnje.

Raspodela IPA II sredstava po sektorima za period 2014–2020 (u milionima evra):

  • Demokratija i javna uprava: 278
  • Vladavina prava i osnovna prava: 265
  • Životna sredina i klimatske promene: 160
  • Saobraćaj: 175
  • Energetika:125
  • Konkurentnost i inovacije: 105
  • Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike: 88
  • Poljoprivreda i ruralni razvoj: 130

SKGO je na poziv Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije odredila svoje predstavnike i učestvuje u radu sektorskih radnih grupa za programiranje i koordinaciju sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i ostale razvojne pomoći. Proces programiranja IPA i međunarodne pomoći zasniva se da sektorskom pristupu. Sektorski pristup predviđa funkcionalan mehanizam koordinacije i saradnje svih državnih organa i ostalih zainteresovanih strana, u određenom sektoru u procesima izrade planskih dokumenata kojima se definišu prioriteti Republike Srbije za finansiranje iz međunarodnih i EU sredstava, programiranje i praćenje realizacije programa/projekata. SKGO ima svoje predstavnike u svim sektorskim radnim grupama u kojima zastupa interese svojih članica, jedinica lokalne samouprave u Srbiji.

U okviru IPA značajan segment predstavljaju i programi prekogranične i transnacionalne saradnje (Interreg). Programi prekogranične saradnje su instrument EU za pružanje podrške saradnji institucija u pograničnim oblastima susednih država, dok su programi transnacionalne saradnje instrument saradnje između nekoliko država u oblastima od zajedničkog strateškog značaja. U okviru IPA II Srbija učestvuje u sedam programa prekogranične saradnje, i to sa: Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, Makedonijom i dva programa transnacionalne saradnje, i to u Dunavskom i Jadransko-jonskom programu.

http://www.mei.gov.rs/src/fondovi/fondovi-evropske-unije/ipa-instrument-za-pretpristupnu-pomoc/prekogranicna-i-transnacionalna-saradnja/

http://www.evropa.gov.rs/CBC/PublicSite/Default.aspx#

Sredstva namenjena programima prekogranične i transnacionalne saradnje 2014–2020 (u milionima evra):

SKGO i programi prekogranične saradnje - SKGO od 2009. godine, u svojstvu člana, učestvuju u radnim grupama za planiranje I programiranje ovih programa, kao I u radu zajedničkih nadzornih odbora za monitoring realizacije ovih programa. Kroz učešće u radu ovog tela, SKGO ima mogućnost da daje komentare na aplikacione dokumente, procedure, izveštaje evaluatora, a učestvuje i u konačnom izboru predloga projekata za finansiranje.

Programi zajednice

Svrha programa EU je da podrži države članice u sprovođenju unutrašnje politike EU u različitim oblastima, od poljoprivrede do obrazovanja i kulture, od zaštite potrošača do konkurencije, od životne sredine, energetike i transporta do trgovine. Programi EU se finansiraju bespovratnim sredstvima iz budžeta EU, pa su planirani u okviru budžetskog ciklusa EU u trajanju od sedam godina. Od 2003. godine, u skladu sa Agendom iz Soluna za zemlje Zapadnog Balkana, većina programa EU je otvorena i državama Zapadnog Balkana pod istim uslovima koji važe za države članice EU (programu se pristupa potpisivanjem odgovarajućeg sporazuma i plaća se određeni doprinos za učešće u programu tzv. ulazna karta).

Za učešće u programima EU obično se predviđa uspostavljanje kontakt tačke za program u državi koja učestvuje u programu, radi pružanja informacija o programu i davanja podrške podnosiocima projektnih predloga, te unapređenja učešća zemlje u programu od interesa

Imajući u vidu da ciljevi i prioriteti u okviru programa EU mogu da budu daleko od potreba zemalja koje pristupaju EU, na državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za pristupanje EU je da jasno utvrde potrebu za pojedinim programima. U ovom trenutku Republika Srbija učestvuje u sledećim programima EU važnim za lokalnu samoupravu:

IPARD  II

 Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za period 2014-2020 iznosi 175  miliona evra I namenjen je podršci  jačanja konkurentnosti sektora proizvodnje I prerade hrane, pre svega izgradnji kapaciteta poljoprivrednih proizvođaca i prerađivača i svih stanovnika ruralnih područja Srbije, kako bi se postepeno prilagodili standardima EU u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije i zaštite životne sredine. http://uap.gov.rs/ipard-ii-u-srbiji/