Obuke


Jedan od ciljeva Stalne konferencije gradova i opština je podrška uspostavljanju održivog sistema stručnog usavršavanja na lokalnom nivou i pružanje usluga koje doprinose razvoju visoko profesionalne, odgovorne i efikasne lokalne samouprave.

Rešenjem/akreditacijom izdatom od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave broj 151-00-23/2017-13/22 od 22.12.2017. godine Stalna konferencija gradova i opština postaje akreditovani sprovodilac stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS.


Okvirni plan obuka Stalne konferencije gradova i opština za 2023. godinu:


Akreditovane obuke

Lista će biti ažurirana novim dodatnim obukama blagovremeno, u skladu sa planovima rada

 

Oblast stručnog usavršavanja: Bezbednost u lokalnoj zajednici

Krizna komunikacija (Treći kvartal)


Oblast stručnog usavršavanja: Upravljanje finansijama lokalne samouprave

Kapitalno budžetiranje u jedinicama lokalne samouprave (Drugi kvartal)


Oblast stručnog usavršavanja: Obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti

Primena Zakona o javnim preduzećima i Zakona o komunalnim delatnostima (Četvrti kvartal)


Oblast stručnog usavršavanja: Društvene delatnosti u lokalnoj samoupravi

Upravljanje lokalnim politikama za mlade (Treći kvartal)

Zaštita prava pacijenata (Treći i četvrti kvartal)


Oblast stručnog usavršavanja: Lokalni razvoj i investicije u lokalnoj samoupravi

Brendiranje lokalne samouprave (Četvrti kvartal)

Primena pravila za kontrolu državne pomoći na lokalnom nivou (Treći kvartal)


Oblast stručnog usavršavanja: Upravljanje opštinskom imovinom

Utvrđivanje i određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekata (Prvi kvartal)

 

Oblast stručnog usavršavanja: Dobra uprava

Saradnja sa organizacijama civilnog društva (Četvrti kvartal)

Finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja (Četvrti kvartal)


Oblast stručnog usavršavanja: Ostvarivanje, zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava

Ostvarivanje prava deteta (Treći i četvrti kvartal)

 

Oblast stručnog usavršavanja: Zaštita životne sredine

Planiranje i upravljanje zaštitom životne sredine u LS (Treći kvartal)


Oblast stručnog usavršavanja: Upravljanje projektima

Upravljanje projektnim ciklusom i izvori finansiranja projekata (Drugi kvartal)


Oblast stručnog usavršavanja: Bezbednost u lokalnoj zajednici

Primena Zakona o komunalnoj miliciji (Drugi kvartal)

 

Oblast stručnog usavršavanja: Upravljanje ljudskim resursima

Propisi i procedure u procesu zapošljavanja i metode i tehnike u odabiru kadrova (Treći kvartal)


Oblast stručnog usavršavanja: Upravljanje normativnim procesom i uređivanje rada organa i službi jedinice lokalne samouprave

Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih akata lokalne samouprave (Drugi kvartal)

Međuopštinska saradnja u primeni delokruga jedinica lokalne samouprave (Treći kvartal)