Vesti

Radionice o izradi planskih dokumenata u oblasti zapošljavanja

Tokom novembra održane su tri regionalne radionice na temu: “Izrade lokalnog planskog dokumenta za LS u oblasti zapošljavanja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu RS” kao deo aktivnosti projekta “Institucionalna podrška SKGO - faza 3”, koji podržava Vlada Švajcarske. Na radionicama učešće je uzelo 146 predstavnika lokalne samouprave iz 79 gradova i opština, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Republičkog sekretarijata za javne politike i SKGO.

Izmene i dopune Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti iz 2021. godine donele su obavezu izrade lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem. Kroz radionice, predstavnicima lokalnih samouprava približen je normativni okvir za izradu lokalnog planskog dokumenta, predočene su sve novine koje je neophodno uraditi kako bi dokument bio usaglašen sa Zakonom o planskom sistemu. Cilj radionica je bio da se unapredi kvalitet planiranja u LS i ojačaju analitički kapaciteti zaposlenih u lokalnim samoupravama i članova lokalnih saveta za zapošljavanje za izradu Program za zapošljavanja i odgovarajućeg Akcionog plana.

Predavači na radionicama bile su predstavnice Ministarstva RZBSP i RJSP. Predstavnica MRZBSP Jelena Vasić, osvrnula se na aktivnosti koje su realizovane tokom 2021. godine u skladu sa Strategijom zapošljavanju 2021-2026, kao i drugim planskim dokumentima koji su važni za LS i ukazala na važnost i značaj lokalnih planskih dokumenata u oblasti zapošljavanja, kao i na realizaciju istih tokom 2021. i u periodu januar-septembar 2022. godina. Predstavnica RJSP Svetlana Aksentijević predstavila je celokupan proces izrade dokumenta javne politike, sadržinu programa, akcionog plana, korake koje treba preduzeti i jasnu korelaciju sa srednjoročnim planiranjem. Poseban segment bio je posvećen pokazateljima učinka, ali I praćenju sprovođenja javnih politika, izveštavanju o rezultatima I vrednovanju učinaka javnih politika.

Na radionicama u Beogradu i Nišu prezentaciju su imali i predstavnici E2E projekta koji su učesnicima približili rezultate projekta kao što je obuka na radnom mestu, karijerno vođenje i savetovanje i uloga lokalnih samouprava na lokalnom tržištu rada

Ministarstvo je istaklo da u narednom periodu treba poraditi na jačanju analitičkih kapaciteta LS u oblasti stanja i trendova na tržištu rada, a i da je neophodno izmeniti Uredbu o stepenu razvijenosti JLS koja datira iz 2014. godine.

Na događajima je istaknuto da je lokalni  planski dokument u oblasti zapošljavanja važan ne samo zbog sredstava, već je to alat da JLS na jednom mestu imaju sumarni pregled svega što je potrebno uraditi, a što je funkciju lokalnog ekonomskog razvoja sa kombinovanim rešenjima i kao produkt zajedničkog rada mešovitih institucija koje čine lokalni savet za zapošljavanje.