Vesti

51. skupština – Panel diskusija „Uloga asocijacije lokalne samouprave danas – izazovi i prioriteti“

Panel diskusija na temu „Uloga asocijacije lokalne samouprave danas – izazovi i prioriteti“, održana u okviru 51. skupštine Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), okupila je predstavnike evropskih, regionalnih i asocijacija iz regiona.

Učesnici panela bili su Fabricio Rosi, generalni sekretar Saveta evropskih opština i regiona (CEMR), Kelmend Zajazi, izvršni direktor Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), Mišela Manojlović, generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore, Aco Pantić, generalni sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske i Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO.


Fabricio Rosi, generalni sekretar Saveta evropskih opština i regiona (CEMR) - „Veoma sam uživao u video Izveštaju o radu, a posebno mi se dopala završna poruka – SKGO je vaša kuća. Želim reći ovom prilikom – CEMR je kuća Stalnoj konferenciji gradova i opština“

„Moram da priznam, uvideo sam mnoge sličnosti između SKGO i CEMR-a. CEMR je malo stariji, osnovalo ga je nekoliko gradonačelnika – vizionara, koji su u posleratnom periodu verovali da do rekonstrukcije Evrope dolazi udruživanjem gradova, saradnjom, građenjem mostova između gradova i opština širom Evrope“, izjavio je Rosi i potvrdio da će se naredni Politički komitet Saveta evropskih opština i regiona održati sledeće godine u Beogradu.

„Potrebni su nam dobri zakoni da napravimo Evropu, ali su nam potrebni dobri projekti da bismo napravili Evropljane“

„CEMR predstavlja vas, gradove i opštine, zagovaramo naše zajedničke ciljeve i svrhu i sve više napora ulažemo u razvijanje novih projekata“, rekao je Rosi i naglasio da zagovaranje kao takvo jeste važno, ali je takođe važno raditi direktno na terenu kroz evropske projekte.

„Nikada nismo imali toliko mnogo podataka i informacija, a opet, znamo tako malo o tome šta nas čeka u budućnosti“

„Najveći izazov je nestabilnost. Teško je zamisliti kako će naša društva izgledati u budućnosti. Ta nestabilnost posledica je tri faktora – klimatske promene zajedno sa migracijama, veštačka inteligencija koja sve više utiče na naš svakodnevni život, i polarizacija unutar društava“, naveo je generalni sekretar CEMR-a i objasnio da je usled polarizacije veoma retko videti konstruktivni politički dijalog, već da je konflikt mnogo češće prisutan.

„Glas CEMR-a je relevantan“

„Mogu reći da imamo važnu ulogu u zagovaranju proširenja Evropske unije, s tim što se u budućnosti moramo više fokusirati na ovaj region“, izjavio je Rosi i istakao potrebu i značaj novih evropskih projekata koje će lokalne vlasti predložiti, jer nijedan drugi akter ne može biti bolji lider u razvijanju novih projekata.

Rosi je naglasio posvećenost Saveta daljem radu sa asocijacijama članicama, gradovima i opštinama, pružanjem novih alata, novih podataka, novih kapaciteta, potrebnih za suočavanje sa izazovima. Istakao je važnost narednog Političkog komiteta Saveta evropskih opština i regiona koji će se održati sledeće godine u Beogradu, čija će centralna tema biti proširenje i evropske integracije u regionu Zapadnog Balkana.


Kelmend Zajazi, izvršni direktor Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) - „Ovaj jubilej je zaista za divljenje, a posebno činjenica da je čak i u to vreme postojala asocijacija koja je okupljala lokalne vlasti i ostavila veliku zaostavštinu, kojoj bi pozavidele mnoge evropske zemlje“

„Kada postoji jaka asocijacija, bilo da je decentralizacija dobra ili loša, postoji obećanje da će u budućnosti sigurno biti bolja“, istakao je Zajazi i naglasio važnost zdravog dijaloga između lokalnih zvaničnika koji direktno predstavljaju građane, i centralne vlasti, kako bi se izgradio bolji i efikasniji sistem sa modernizovanim servisima i uslugama.

„Decentralizacija je u regionu bila veoma snažna kasnih devedesetih, početkom dvehiljaditih, kroz zapažen rast kompetencija“

„Posmatrajući i prikupljajući podatke o decentralizaciji, to je bio period pun nade. Međutim, ono što je tada počelo, i traje još uvek, jeste da decentralizacija nije bila praćena transferom resursa kako je trebalo da bude“, istakao je Zajazi i dodao da javne službe, uz sve napore, i dalje nisu dovoljno dobre. Objasnio je da nekoliko faktora ometa proces decentralizacije u jugoistočnoj Evropi. Na prvom mestu, ekonomska kriza je decentralizaciju vratila nekoliko koraka unazad, a takođe i proces EU integracija u većini zemalja, posebno u onim u kojima pregovori traju predugo, jer su potrebe lokalnih samouprava za to vreme „na čekanju“.

„Svedočimo neverovatnom razvoju asocijacija“

„Veoma sam ponosan kada vidim izveštaje naših članica i šta su sve postigle svojim izvanrednim radom i kada vidim sve ove fotografije, sve te sastanke u kojima su učestvovali lokalni predstavnici na kojima su identifikovali svoje probleme i potrebe na koje asocijacije zatim odgovaraju“, istakao je Zajazi i naglasio da su tokom izrade Strateškog plana ove Mreže, nacionalne asocijacije iskazale potrebu za daljim osnaživanjem i jačanjem kapaciteta usled novih oblasti rada, kao što su digitalizacija, klimatske promene, zelena agenda.

Zajazi je opisao načine na koje NALAS podstiče saradnju između asocijacija, posredujući u razmeni iskustava, znanja i argumenata potrebnih za pregovore sa nacionalnim vladama. Takođe, na osnovu modela pripremljenih od strane svojih članica, NALAS razvija tematske modele na regionalnom nivou, a takođe omogućava razmenu ekspertize i praktičara različitih zemalja. Na kraju, važna uloga NALAS-a jeste i kreiranje uslova u kojima su lokalne samouprave direktno uključene u pretpristupne procese.


Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO – „SKGO nije samo organizacija gradova i opština iz današnje Republike Srbije, to je organizacija gradova i opština iz svih nekadašnjih republika koje su bile deo Jugoslavije“

„Kad pogledate našu izložbu „70 godina SKGO“, iz današnje perspektive, taj period zaista izaziva strahopoštovanje, sve te generacije ljudi koji su prošli kroz administraciju i političke organe, pred nas stavljaju obavezu da ne posustanemo u onome što radimo“, izjavio je Tarbuk i istakao da je SKGO organizacija koja je od samog početka nastala sa idejom da ljudi jedni od drugih uče, jedni drugima pomažu.

 „Decentralizacija je prenošenje odgovornosti za upravljanje svakodnevnim životom građana“

„SKGO je zajedno sa Vladom Republike Srbije identifikovala nekoliko ključnih prioriteta, a to su sistemska reforma lokalnih samouprava, reforma finansijskog sistema i dalja finansijska decentralizacija, izgradnja kapaciteta, i na kraju razvoj usluga koje lokalna samouprava treba da sprovede“, naveo je Tarbuk i objasnio nekoliko ključnih pravaca delovanja za narednu godinu.

„Monotipski sistem lokalne samouprave otežava decentralizaciju“

„Ne možete očekivati da opštine koje imaju tako velike razlike mogu imati iste kapacitete. Ideja je da razgovaramo o tome koji su to modaliteti kako bi one opštine sa većim kapacitetima preuzeli nove nadležnosti, a onda gradili kapacitete manjih opština sa osnovnim ciljem da nadležnosti budu najbliže moguće građanima“, istakao je generalni sekretar SKGO i dodao da se dalji pravci delovanja odnose i na definisanje koraka za reformu sistema u cilju dalje fiskalne decentralizacije, zatim unapređivanje ljudskih resursa, znanja, kapaciteta, kompetencija i na kraju pružanje kvalitetnih usluga građanima.

„Priprema je ključna za svaku reformu“

„Nije dovoljno samo doneti zakon, već se unapred mora isplanirati realizacija u praksi“, naglasio je Tarbuk i istakao važnost pripreme i obezbeđivanja podrške u skladu sa potrebama svake od članica. 


Mišela Manojlović, generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore - „Zahvaljujem na prilici da razmenim iskustva i dobre ideje sa kolegama iz asocijacija“

„Što se tiče prioriteta naše asocijacije, u protekle tri godine su se u Crnoj Gori desile radikalne promene u, kako lokalnoj, tako i državnoj administraciji“, navela je Mišela Manojlović i dodala da su promene sa jedne strane zaista donele potpuno novu energiju, ali sa druge strane postavile veoma ozbiljne izazove u vidu neophodnosti obezbeđenja profesionalne, stručne, efikasnije i ekonomične uprave.

„Fokusirani smo na obezbeđivanje bespovratnih sredstava iz EU i drugih fondova“

„Uspeli smo da nametnemo rešenje u Zakonu o finansiranju lokalne samouprave prema kome se sredstva za pretfinansiranje donatorskih projekata obezbeđuju iz budžeta države“, istakla je Manojlović i naglasila da je time rešena velika prepreka za male opštine prilikom apliciranja, budući da one imaju kadrove, ali nemaju dovoljno neophodnih sredstava.

Govoreći o potencijalima za saradnju između asocijacija u regionu, generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore kao primer je navela dobru praksu SKGO u procesu reforme lokalne samouprave, te da je u pregovaračkim procesima Zajednice i centralnih vlasti uvek davalo rezultata pozivanje na dobra rešenja u Republici Srbiji.


Aco Pantić, generalni sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske - „Kroz dijalog sa višim nivoima vlasti Savez pokušava da unapredi položaj opština i gradova“

„U Republici Srpskoj imamo 50 odsto opština i gradova koji su u kategoriji nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština. Nepovoljni demografski trendovi sa kojima se susreću naše opštine i gradovi, posebno se reflektuju nepovoljno u nerazvijenim opštinama“, izjavio je Pantić i kao izazove u radu naveo nedostatak kapaciteta jedinica lokalnih samouprava za apsorpciju sredstava iz programa i fondova EU, kao i neujednačen nivo lokalnog ekonomskog razvoja u Republici Srpskoj.

„Na prvom mestu potrebna su kontinuirana komunikacija i saradnja, ali takođe vaš proaktivan stav prema asocijacijama“

„Asocijacije ravnopravno zastupaju interese svih opština i gradova, ali čini mi se, da bi zbog svih izazova trebalo izdvojiti vremena, pažnje i brige za opštine koje su u kategoriji nerazvijenih i izrazito nerazvijenih“, naglasio je Pantić i dodao da bi trebalo povećati međuopštinsku saradnju, učiti od boljih od sebe i primera dobre prakse u drugim asocijacijama.

„SKGO je resursni centar znanja i dobrih praksi za sve asocijacije u okruženju i jedan od načina naše saradnje je i učešće u vašim godišnjim skupovima kao jednom vidu razmene znanja i sticanja dobrih praksi koje smo u prilici da vidimo“, istakao je Pantić.

Imajući u vidu Sporazum potpisan između ministarstava za lokalnu samoupravu dve države, Republike Srpske i Republike Srbije, Aco Pantić je predložio kreiranje okvirnog plana saradnje između Saveza i SKGO. Takođe, predložio je organizovanje zajedničke sednice dva predsedništva dve asocijacije, a takođe i zajedničke sastanke tematskih odbora i mreža dve asocijacije.


Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO – „Saradnja nema alternativu“

Istakavši da su potencijali za saradnju veliki, Nikola Tarbuk je konstatovao da su u ostvarivanju interesa i zadovoljavanju potreba građana, kao i u procesu EU integracija, na raspolaganju različiti načini za saradnju između lokalnih samouprava, ali i između asocijacija. On je predložio vid saradnje u zaštiti rečnih slivova, koja bi uključila asocijacije, ali i same lokalne samouprave koje pripadaju tom eko-sistemu iz tri države – Republike Srpske, Crne Gore i Srbije. Takođe, izrazio je zadovoljstvo ukazanom prilikom da se naredne godine Politički komitet Saveta evropskih opština i regiona održi u Beogradu. Kako je naglasio, sa ovog sastanka će jasno biti poslata poruka da Srbija želi da bude članica EU. Više od dve stotine delegata okupiće se na ovom skupu, koji će biti dobra prilika za razgovor o ulozi lokalne samouprave u procesu EU integracija.