Vesti

Otvoren javni poziv u okviru projekta CERV

Otvoren je javni poziv u okviru EU programa „Građani, jednakost, prava i vrednosti“ (eng. CERV – Citizens, Equality, Rights and Values Program) u kom mogu da učestvuju jedinice lokalne samouprave.

Javi poziv se odnosi na poglavlje „Uključenost i građansko učešće“ programa CERV, a tiče se „Mreže gradova“ sa sledećim očekivanim rezultatima:

  • Gradovi i opštine razvijaju projekte većeg obima sa ciljem povećanja njihovog uticaja i održivosti;
  • Razvijanje tematskih projekata i projekata koji se odnose na politike;
  • Povećanje građanskog angažovanja u zajednici i aktivno uključivanje građana u demokratski život Unije;
  • Uspostvaljanje trajnih veza sa partnerskim organizacijama;
  • Podignuta svest o prednostima različitosti i borbi protiv diskriminacije i rasizma;
  • Povećanje i podsticanje međusobnog razumevanja i prihvatanja evropskih manjina, kao što su Romi;
  • Bolje informisanje o pravima koja pripadaju građanima Evropske unije i njihova bolja primena u državama članicama.

„Mreže gradova“ gradovima i opštinama daju mogućnost da prodube i intenziviraju svoju saradnju i razmenu iskustava, razviju održive mreže i predstave svoju dugoročnu viziju budućnosti evropskih integracija. Projekti mogu biti zasnovani na rezultatima konsultacija sa građanima i debatama o konkretnim načinima za ostvaranje veće demokratije u EU, da podstaknu građane, naročito mlade, da se ponovo angažuju u EU, i pomognu im da razviju jači osećaj vlasništva nad projektom kakav je Evropska unija.

U prilogu se nalaze smernice za aplikante, a više informacija o javnom pozivu nalaze se na linku: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2024-citizens-town-nt?tenders=false&programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43251589

Rok za podnošenje prijava je 18. april 2024. godine. 

Za dodatne informacije možete kontaktirati Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog kao nacionalnu kontakt tačku za Program „Građani, jednakost, prava i vrednosti“.