Vesti

Izabrani pobednici konkursa za najbolje opštinske/gradske uprave u 2023. godini

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je donelo Odluku o dodeli godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2023. godini.

Uz primenu kriterijuma koji su bili sastavni deo Javnog poziva, za primere najbolje prakse izabrane su sledeće lokalne samouprave:

  • Grad Niš u kategoriji Efikasnost i delotvornost 
  • Opština Ada u kategoriji Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave
  • Opština Bosilegrad u kategoriji Odgovornost i vladavina prava
  • Opština Pećinci u kategoriji Ravnopravnost i anti-diskriminacija

Prva nagrada u oblasti Efikasnost i delotvornost dodeljena je gradu Nišu za primer dobre prakse pod nazivom „Kancelarija za brze odgovore”. Kancelarija za brze odgovore odličan je primer unapređenja efikasnosti i dostupnosti usluga lokalne samouprave, jer doprinosi brzom i efikasnom rešavanju problema građana, a posledično utiče i na podizanje nivoa građanske odgovornosti i svesti.

Prva nagrada u oblasti Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave dodeljena je opštini Ada za primer dobre prakse pod nazivom „Saradnja sa civilnim organizacijama i drugim udruženjima kao oblik građanske participacije u radu i transparentnosti lokalne samouprave opštine Ada”. Nagrađeni primer ukazuje na uspostavljenu saradnju opštinske uprave sa više značajnih lokalnih aktera u cilju uvođenja novih ili održavanja postojećih mehanizama komunikacije i informisanja građana. Uz to, primer ukazuje na prilagođavanje komunikacionih mehanizama specifičnostima ciljnih grupa (udaljene mesne zajednice, stariji sugrađani i slično). Kroz primenu različitih mehanizama omogućena je dvosmerna komunikacija, zahvaljujući čemu građani imaju priliku da učestvuju u procesu donošenja odluka, a tako i kreiranju politika po meri lokalne zajednice.

Prva nagrada u oblasti Odgovornost i vladavina prava dodeljena je opštini Bosilegrad za primer dobre prakse pod nazivom „Ostvarivanje prava građana, odgovornost u radu i sprečavanje korupcije”. Opština Bosilegrad kontinuirano radi na usaglašavanju starih i donošenju novih akata jedinice lokalne samouprave, kojima se vrši procena rizika od korupcije, nakon čega se pristupa izradi konkretnog programa mera, kako bi se predupredio i najmanji korak za pojavu koruptivnih praksi.

Prva nagrada u oblasti Ravnopravnost i antidiskriminacija dodeljena je opštini Pećinci za primer dobre prakse pod nazivom „Unapređenje položaja Roma i Romkinja i mere za njihov dostojanstveniji život u opštini Pećinci“ koji predstavlja sveobuhvatan pristup ove jedinice lokalne samouprave unapređenju uslova života Roma. Opština Pećinci u proteklom periodu radila je najpre na formulisanju relevantnog pravnog okvira, donet je i Lokalni akconi plan za unapređenje položaja Roma i Romkinja za period 2021-2025, osnovan je multisektorski molbilni tim, a u jednom od romskih naselja na teritoriji opštine izvršeno je infrastrukturno opremanje, čime je značajno unapređen kvalitet života romskog stanovništva u tom naselju.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pobednicima konkursa dodeljuje sredstva iz Programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 8.360.000 dinara. Pobednici u svakoj od četiri oblasti stiču pravo na finansijsku nagradu u iznosu od 2.090.000 dinara.

Pored sredstava iz fonda Ministarstva, SKGO će pobednicima konkursa donirati IKT opremu (u vrednosti od ukupno 5 miliona dinara) koja je namenjena daljem unapređenju funkcionisanja nagrađenih gradova i opština i dodatnom unapređenju postupanja u skladu sa načelima dobrog upravljanja. 

Podrška koju SKGO pruža u realizacii Godišnje nagrade za najbolju gradsku/opštinsku upravu obezbeđena je u okviru Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji podržava Vlada Švajcarske. 

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.

Odluka o dodeli godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2023. godini