Vesti

Sastanak NALAS Radne grupe za socijalnu inkluziju i migracije u Novom Sadu

Treći sastanak Radne grupe za socijalnu inkluziju i migracije Mreže asocijacija lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope (NALAS) održava se u Novom Sadu od 3. do 5. aprila 2024. godine. Skup organizuje Nemačka razvojna saradnja – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u saradnji sa Mrežom NALAS.

Tokom uvodnog panela, članovima Radne grupe obratili su se Kristijan Siling, šef Odeljenja za razvojnu saradnju Ambasade Nemačke u Srbiji, Nikola Tarbuk, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), Kelmend Zajazi, izvršni direktor Mreže NALAS i Nenad Drašković, v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu grada Novog Sada.

Generalni sekretar SKGO Nikola Tarbuk, ovom prilikom istakao je značaj saradnje gradova i opština u regionu, posebno kroz članstvo u Mreži asocijacija lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope.

„Suština naše organizacije je saradnja. Isto tako, suština članstva u Mreži NALAS je regionalna saradnja u okviru koje razmenjujemo iskustva i znanja sa drugim asocijacijama i jačamo bilateralnu saradnju. Mreža NALAS je početna tačka za ostvarivanje saradnje asocijacija lokalnih vlasti u regionu. Za nas su ovakvi skupovi prilika da čujemo pozitivna iskustva drugih i da ih iskoristimo te zagovaramo slična rešenja u svojoj zemlji. Za nas je važna i bilateralna regionalna saradnja. U prethodnom periodu posebno možemo istaći saradnju sa asocijacijama iz Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Albanije i udruženjima opština iz Federacije BiH i Republike Srpske. Brojni izazovi sa kojima se suočavaju lokalne samouprave ne poznaju granice, što posebno možemo videti kod kriznih situacija, kao što su na primer poplave. Za smanjivanje ili prevazilaženje takvih izazova, potrebno je imati saradnju sa gradovima i opštinama iz drugih zemalja i regiona“, naglasio je Tarbuk i dodao da kroz regionalnu saradnju i same lokalne samouprave dobijaju sve veći značaj, što dovodi do poboljšanja života samih građana.

Gospodin Tarbuk je predstavio primere prakse SKGO u oblasti zastupanja interesa lokalnih vlasti, posebno u oblasti socijalne zaštite i socijalne inkluzije.

„SKGO je imala nekoliko važnih i uspešnih inicijativa u cilju unapređenja lokalnih usluga socijalne zaštite i olakšavanja ostvarivanja prava građana pred lokalnom samoupravom. Tako je SKGO u prethodnom periodu inicirala da se preciziranjem podzakonskih akata jasno utvrdi da udruženja, organizacije ili privredna lica koja obavljaju jasno utvrđene lokalne socijalne usluge, za koje su registrovani i koja imaju odobrenje nadležnog organa da obavljaju te usluge, nisu obveznici poreza na dodatu vrednost za te usluge. Ovo je veoma važno za lokalne vlasti, jer smanjuje troškove u lokalnom budžetu za lokalne socijalne usluge koje organizuju eksterno angažovana udruženja ili poslovna lica i proširuje mogućnost za povećanje broja i intenziteta usluga koje se finansiraju“, objasnio je Tarbuk.

„Takođe, u skladu sa potrebama gradova i opština, pre nekoliko godina, zajedno sa našim partnerima iz nacionalnih institucija i Evropske unije, pokrenuli smo projekat u cilju socijalnog uključivanja Roma i Romkinja i ostvarili odlične rezultate.  Na osnovu tih rezultata prošle godine smo započeli realizaciju novog, veoma značajnog programa podrške lokalnim samoupravama, koji se bavi unapređenjem usluga socijalne zaštite i inkluzijom Roma i Romkinja. Ovo je primer kako zagovaranjem potreba gradova i opština u procesu planiranja razvojne podrške za lokalne politike i mere, u ovom slučaju konkretno u oblasti socijalne zaštite i inkluzije, možemo ostvarivati potrebe gradova i opština“, zaključio je Tarbuk i podsetio na to da je izuzetno važno da zagovaranje decentralizacije i reformi u sistemu lokalne samouprave od strane nacionalnih asocijacija lokalnih vlasti, treba da bude praćeno izgradnjom kapaciteta lokalne samouprave, odnosno zagovaranjem potrebe za obezbeđivanjem odgovarajućih stručnih, finansijskih i tehničkih kapaciteta lokalnih samouprava, kako bi nove politike i mere bile nesmetano sprovedene.

Tokom skupa posebna pažnja posvećena je ulozi, zadacima i uslugama Centara za socijalni rad u državama regiona.