Vesti

ODRŽANA DEVETA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA STALNE KONFERENCIJE

Deveta sednica Predsedništva Stalne konferencije održana je u Beogradu, 26. marta 2003. Sednici je predsedavao g. Goran Ćirić, predsednik Skupštine grada Niša i predsednik Stalne konferencije. U radu su, pored članova Predsedništva, učestvovali: g. Rodoljub Šabić, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije, g-đa Biserka Pavlović, načelnica Odeljenja za sistem finansiranja lokalne samouprave u Ministarstvu finansija i ekonomije, g. Dejvid Kums i g. Nenad Rava, predstavnici UNDP/CBF (Fond za izgradnju institucija UNDP), g. Klaus Mihael Malš, direktor GTZ projekta "Modernizacija komunalnih usluga", eksperti i predstavnici SLGRP.

Pre početka sednice, učesnici su, minutom ćutanja, odali poštu tragično preminulom premijeru Srbije, dr Zoranu Đinđiću.

Na početku rada, a u skladu sa zaključcima Skupštine SKGO, Predsedništvo je usvojilo predlog teksta Sporazuma o saradnji Stalne konferencije i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koji bi trebalo da bude svečano potpisan u aprilu. Tim povodom, učesnicima sednice obratio se ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije, g. Rodoljub Šabić, koji je istakao značaj koordiniranog delovanja i pune saradnje Ministarstva i Konferencije i činjenicu da ta saradnja već veoma dobro funkcioniše, a da će Sporazum pružiti dodatni impuls zajedničkim naporima usmerenim na jačanje i razvoj lokalne samouprave u našoj zemlji.

Članovima Predsedništva je, potom, predstavljen Projekat podrške institucionalnom razvoju Konferencije, pripremljen od strane UNDP/CBF, a finansijski podržan od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA, kao i Program proširenja saradnje SKGO sa Projektom modernizacije komunalnih usluga GTZ, uz najavu programa podrške projektima malih opština, koji bi trebalo da započne sa realizacijom po odobrenju od strane GTZ.

Predsedništvo je usvojilo Izveštaj o radu Stalne konferencije u periodu novembar 2002. - mart 2003., kao i Predlog stavova i zaključaka odbora Konferencije.

U okviru rasprave o radu posebno je istaknuta aktivna saradnja sa Ministarstvom za finansije i ekonomiju, koja je doprinela da se problemi nastali prelaskom platnog prometa u poslovne banke relativno brzo reše, ali je predstavnicima ovog ministarstva preneto nezadovoljstvo opštinskih čelnika vezano za rad trezora i način prebacivanja sredstava lokalnih zajednica u poslovne banke, koji ne funkcioniše na dogovoreni način.

Predsedništvo je, potom, raspravljalo o načinu učešća Stalne konferencije u pripremi novog Ustava Republike Srbije i zaključilo da članovi Predsedništva dostave svoje predloge za izmenu ponuđene liste kandidata za sastav Radne grupe koja treba da pripremi stavove Konferencije vezane za položaj lokalne samouprave u novom Ustavu.

U skladu sa potrebom usaglašenog nastupa dvaju asocijacija lokalnih vlasti - Stalne konferencije i Zajednice opština Crne Gore, kako na međunarodnom planu, tako i u smislu povezivanja i saradnje lokalnih vlasti u Srbiji i Crnoj Gori, Predsedništvo je odredilo svoja tri predstavnika za Paritetni komitet koji, u narednom periodu, treba da pristupi definisanju odnosa dveju asocijacija i modaliteta buduće saradnje. Za članove Paritetnog komiteta ispred Stalne konferencije imenovani su predsednik, g. Goran Ćirić, predsednica Odbora za međunarodnu saradnju, g-đa Radmila Hrustanović i generalni sekretar, g. Đorđe Staničić.

U nastavku sednice, Predsedništvo je usvojilo Plan rada Stalne konferencije za 2003. godinu, zatim Odluku o imenovanju predsednika i članova tri nova odbora Stalne konferencije, kao i Izveštaj Nadzornog odbora o materijalno-finansijskom poslovanju