Publikacije, analize i programska dokumenta

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja - Principi i pristupi u saradnji države i lokalnih samouprava u oblasti zaštite životne sredine

Preuzmi

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja - Principi i pristupi u saradnji države i lokalnih samouprava u oblasti socijalne zaštite

Preuzmi

Indeks dobre uprave na lokalnom nivou

Preuzmi

Najbolja praksa u lokalnim samoupravama u Srbiji - priručnik studije slučaja

Preuzmi

Analiza mogućnosti davanja ovlašćenja jedinicama lokalne samouprave da utvrđuju javni interes za objekte od lokalnog značaja

Preuzmi

Analiza sistema mesne samouprave

Preuzmi