Publikacije, analize i programska dokumenta

Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou

Preuzmi

Brošura Prvo nacionalno godišnje takmičenje za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini

Preuzmi

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja - Principi i pristupi u saradnji države i lokalnih samouprava u oblasti socijalne zaštite

Preuzmi

Mehanizmi za postizanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Preuzmi

EVROPSKA POVELJA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU

Preuzmi

Osnovne karakteristike podstandardnih romskih naselja u Srbiji i predlog budućih razvojnih inicijativa za unapređenje uslova života romske zajednice

Preuzmi