Konkursi

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku nabavke računarske opreme

Pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za nabavku računarske opreme, za potrebe Stalne konferencije gradova i opština - Saveza gradova i opština Srbije (SKGO) i Programa „Podrška EU inkluziji Roma-Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija,  u skladu sa tehničkom specifikacijom koja je  istaknuta u obrascu ponude, i nalazi se, uz model ugovora koji je potrebno popuniti, u prilogu ovog poziva.

Kriterijum

U skladu sa procedurom nabavki Stalne konferencije gradova i opština, kriterijum za izbor je ekonomski najpovoljnija ponuda. Cena nosi maksimum 80 pondera i izračunava se na sledeći način: najniža cena/ponuđena cena pomnožena sa 80. Rok isporuke nosi maksimum 20 pondera i izračunava se na sledeći način: najniži rok isporuke/ponuđeni rok isporuke pomnožen sa 20.

Predmet nabavke je računarska oprema i to:

- šest (6) desk top računara sa pripadajućim monitorima;

- trideset dva (30 + 2) lap top računara;

- dva (2) multifunkcijska uređaja 4 u 1 (štampač/kopir/skener/faks) -  jedan (1) crno beli

i jedan (1) kolor.

Informacije o SKGO:

Naziv: Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije

PIB: 100043725

Adresa: Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd.

Rok: 

Ponude se dostavljaju najkasnije do 9. novembra 2018. godine do 13:00 časova, na adresu: Stalna konferencija gradova i opština, Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Ponuda:  računarska oprema - ne otvarati pre sastanka za otvaranje ponuda“.

Kontakt za dodatne informacije: Srećko Jovančević (srecko.jovancevic@skgo.org)

Dokumentacija:

Obrazac ponude.doc

Model ugovora.doc