Konkursi

JAVNI POZIV: Izbor stručnjaka u oblastima strateškog/akcionog planiranja i inkluzije Roma za direktnu podršku lokalnim samoupravama

POZIV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI ZA:

Izbor spoljnih saradnika, stručnjaka u oblasti strateškog/akcionog planiranja i oblasti inkluzije Roma za direktnu podršku lokalnim samoupravama u izradi ili unapređenju lokalnih akcionih planova za inkluziju Roma, u okviru Programa „PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”

Radi realizacije aktivnosti u okviru Komponente 1 Programa „PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO)  oglašava poziv za izražavanje zainteresovanosti povodom izbora dodatnih stručnjaka za direktnu podršku lokalnim samoupravama u sledećim oblastima:

  • strateško/akciono planiranje
  • inkluzija Roma

za sledeće pozicije:

  • Pozicija 1:  Stručnjak za strateško/akciono planiranje zadužen za pružanje tehničke pomoći u izradi/unapređenju lokalnih akcionih planova za inkluziju Roma - tri (3) izvršioca,
  •  
  • Pozicija 2: Stručnjak za inkluziju Roma zadužen za pružanje tehničke pomoći u izradi/unapređenju lokalnih akcionih planova za inkluziju Roma sa aspektima inkluzivnosti - jedan (1) izvršilac.

SKGO objavljuje poziv za izražavanje zainteresovanosti za izbor stručnjaka u oblastima strateškog planiranja i inkluzije Roma za podršku lokalnim samoupravama u okviru Programa „PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma” (Program) koji finansira Evropska unija, sprovodi SKGO a glavno korisničko ministarstvo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Program se realizuje od decembra 2017. godine, u predviđenom trajanju od 36 meseci.

Opšti cilj Programa je podrška procesu poboljšanja socio-ekonomskog položaja romske populacije u lokalnim zajednicama i sprovođenju prioritetnih strateških mera iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine (Strategija). Program se sastoji iz tri komponente: Komponenta 1: Uspostavljanje/unapređenje lokalnih strateških, finansijskih i institucionalnih mehanizama za inkluziju Roma; Komponenta 2: Podrška sprovođenju lokalnih mera za inkluziju Roma (grant šema); Komponenta 3: Podrška u legalizaciji stambenih jedinica, izradi urbanističkih planova i tehničke dokumentacije za podstandardna romska naselja.

U okviru Komponente 1 Programa predviđeno je pružanje tehničke podrške lokalnim samoupravama u svim fazama izrade ili unapređenja lokalnih akcionih planova za inkluziju Roma. Tehnička podrška podrazumeva pružanje stručne i savetodavne pomoći prilikom definisanja lokalnih strateških pravaca u domenu inkluzije Roma sa osvrtom na mere i aktivnosti u ključnim oblastima definisanim Strategijom i to: obrazovanje i rani razvoj, stanovanje, zapošljavanje, zdravlje i socijalna zaštita.

Spoljni saradnici koji budu angažovani na osnovu ovog poziva će kroz održavanje regionalnih radionica za pripremu i rad na lokalnim akcionim planovima pružati direktnu tehničku podršku lokalnim samoupravama, u saradnji sa stručnjacima za programsko budžetiranje.

Za angažman po ovom pozivu ne mogu biti angažovana lica zaposlena u javnoj upravi.

Naglašavamo da se lica koja su se već prijavljivala za navedene pozicije na Programu „PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma” u okviru prethodnog poziva (poziv je bio objavljen u periodu 03.07.2018. - 17.07.2018. godine na sajtu SKGO) već nalaze u bazi SKGO i nije potrebno da se prijavljuju na ovaj poziv.

Opise poslova možete preuzeti sa sledećih linkova:

Pozicija 1:  

ToR - Local expert for local action planning.pdf

Pozicija 2:

ToR - Local expert for Roma inclusion.pdf

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za dostavljanje prijava kojima se izražava zainteresovanost za angažman u okviru predmetnog poziva je sreda, 25.09.2019. godine do 23.59 časova.

Prijave primljene nakon ovog roka neće biti razmatrane.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijave se uz naznaku (naznačiti u predmetu mejla): “Prijava na poziv za izražavanje zainteresovanosti stručnjaka  - komponenta 1 Programa ”PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA” – Pozicija broj:_____“ dostavljaju putem elektronske pošte, na adresu ipa2016@skgo.org

Zainteresovani kandidati treba da dostave sledeću dokumentaciju (na srpskom jeziku) koja čini prijavu:

  • Biografiju - CV kandidata u EU formatu na srpskom jeziku koji sadrži sažeto obrazloženje kvalifikovanosti kandidata za pružanje stručne podrške lokalnim samoupravama u oblasti strateškog/akcionog planiranja ili inkluzije Roma kao i sve informacije za kontakt sa kandidatom (adresa, broj telefona, adresa elektronske pošte).

Nekompletne prijave neće biti razmatrane.

Uz navode u biografiji koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo kandidata, potrebno je navesti period zaposlenja/projektnog angažmana (u smislu: “od mesec/godina do mesec/godina”). Reference i dokumentacija kojom se potvrđuju navodi o kvalifikacijama i iskustvu kandidata treba da budu dostupni na zahtev SKGO, ali ih nije nužno dostavljati uz prijavu.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani i pozvani na intervju.