Konkursi

Poziv za dostavljanje ponude za nabavku informatičke i komunikacione opreme / ponovljen

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za nabavku informatičke i komunikacione opreme i to:

  • Partija 1 - Interaktivni ekrani sa integrisanim računarom
  • Partija 2 - Konferencijski video audio sistem (kamera, mikrofoni i zvučnici) konferencijska kamera
  • Partija 3 - Audio vizuelni set za komunikaciju preko interneta (kamera sa mikrofonom i slušalice sa mikrofonom)
  • Partija 4 - Laptop računari
  • Partija 5 - Uređaj za filtriranje i usmeravanje internet saobraćaja (Firewall)
  • Partija 6 - Diskovi za skladištenje podataka za mrežni spremnik
  • Partija 7 - Uređaj za sigurnosno skladištenje podataka (Backup storage)

U skladu sa procedurom nabavki SKGO, kriterijum za ocenu ponude:  ekonomski najpovoljnija ponuda.


Za partije: 1, 2, 4, 5, 6 i 7.

Cena: Najniža cena/ponuđena cena x 70 pondera

Rok isporuke: najkraći rok isporuke/ ponuđeni rok isporuke x 30 pondera


Za partiju 3: 

Cena: Najniža cena/ponuđena cena x 50 pondera

Rok isporuke: najkraći rok isporuke/ ponuđeni rok isporuke x 30 pondera

Proizvođačka jednoobraznost opreme: 20 pondera (isti proizvođač kamera sa mikrofonom i slušalica sa mikrofonom)


Informacije o SKGO:

Naziv : Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije SKGO

PIB : 100043725

Adresa: Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd.


Rok za dostavljanje ponude na priloženim obrascima sa pratećom dokumentacijom je najkasnije do 20.11.2020 godine do 14 časova, na adresu Makedonska 22, VIII sprat, Beograd, u zatvorenoj koverti (sa naznakom: Ponuda/ INFORMATIČKA I KOMUNIKACIONA OPREMA -Partija XX )

Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

Ponuđači mogu dostaviti ponudu za za sve partije ili za samo pojedine, da bi se ponuda smatrala ispravnom u okviru jedne partije moraju biti ponuđene sve stavke iz obrasca ponude za tu partiju.

Kontakt osoba za informacije u vezi tehničke specifikacije je Srećko Jovančević, (064 870 3312, srecko.jovancevic@skgo.org).

Kontakt osoba za informacije u vezi sastavljanja ponude je Slavica Čpajak, (064 870 3313, slavica.cpajak@skgo.org).

Obrazac ponude - partija 1.doc

Obrazac ponude - partija 2.doc

Obrazac ponude - partija 3.doc

Obrazac ponude - partija 4.doc

Obrazac ponude - partija 5.doc

Obrazac ponude - partija 6.doc

Obrazac ponude - partija 7.doc