Konkursi

Javni poziv lokalnim samoupravama za iskazivanje interesa za sprovođenje metodologije socijalnog mapiranja

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) sprovodi projekat „Jačanje lokalnih kapaciteta za sprovođenje Agende 2030 i principa Ne ostavljajte nikoga iza sebe“, u partnerstvu sa NALAS-om, Mrežom udruženja lokalnih vlasti jugoistočne Evrope. Projekat se sprovodi u saradnji sa Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Jedan od ciljeva projekta je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za integrisanje ciljeva održivog razvoja i primenu principa „Ne ostavljajte nikoga iza sebe“ u dizajniranju lokalnih politika i budžeta.

Stoga, SKGO raspisuje Javni poziv za lokalne samouprave za iskazivanje interesa za sprovođenje metodologije socijalnog mapiranja. 

U okviru ove projektne aktivnosti, biće pružena podrška jednoj lokalnoj samoupravi za sprovođenje metodologije socijalnog mapiranja radi integrisanja podataka o posebno ugroženim grupama u procese planiranja i odlučivanja u oblasti socijalne zaštite.

Izabrani/a Grad/Opština biće pozvana da:

  • Učestvuje na onlajn (online) treningu za socijalno mapiranje. Onlajn obuka se sastoji od 6 modula (svaki modul u trajanju od tri sata) i uzastopno će se održavati tokom marta 2021. Obuka će se sprovoditi na engleskom jeziku, a realizovaće je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
  • Sprovede socijalno mapiranje (april - jun 2021. godine), podržano od strane angažovane lokalne organizacije civilnog društva / konsultantske kompanije.

Pored toga, lokalna samouprava uključena u socijalno mapiranje dobiće tehničku pomoć za integraciju ključnih zaključaka koji proizlaze iz socijalnog mapiranja u strateška i druga planska dokumenta u oblasti socijalne zaštite, a koju pruža lokalna organizacija civilnog društva / konsultantska kompanija angažovana na projektu ( jul - septembar 2021).

Kriterijumi za procenu

Komisija za izbor će oceniti prijavne formulare koje su lokalne samouprave podnele na osnovu sledećih kriterijuma:

  1. Kapacitet lokalne samouprave za sprovođenje aktivnosti u oblasti socijalne zaštite
  2. Prethodno iskustvo u primeni relevantnih / sličnih aktivnosti i / ili projekata:
  • Usvojene i primenjene Strategije socijalne zaštite / Programi unapređenja socijalne zaštite za 2019/2020 sa određenim budžetom;
  • Uključivanje lokalne samouprave u sprovođenje mera za socijalnu prevenciju, pružanje usluga u zajednici za osetljive kategorije građana (deca i porodice u riziku, žrtve nasilja u porodičnim i partnerskim odnosima, osobe sa invaliditetom, deca iz jednoroditeljskih porodica, deca koja žive i rade na ulici, osobe koje pate od bolesti zavisnosti, starije osobe, osobe bez lične dokumentacije, itd.), kao i druge mere u oblasti socijalne zaštite;
  • Uspostavljena partnerstva sa institucijama, organizacijama civilnog društva, privatnim sektorom i stručnjacima sa ciljem podrške ugroženim kategorijama građana i / ili pružanja usluga;

      3. Pristup lokalne samouprave u daljem unapređenju socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Postupak prijave i datum zatvaranja

Zainteresovane lokalne samouprave treba da popune prijavni obrazac i pošalju ga SKGO. Rok za podnošenje prijavnih obrazaca je 29. decembar 2020. Pored prijave, lokalne samouprave mogu da podnesu i dokumenta za koje smatraju da su relevantni za poziv (programi, izveštaji, linkovi).

Popunjeni obrazac za prijavu mora se poslati elektronskim putem na sledeće adrese: secretariat@skgo.org  i mirjana.komnenovic@skgo.org  sa naznakom u nazivu i-mejla (e-mail):  02/2020_ aplikacija za socijalno mapiranje.

Prijavni obrazac - Socijalno mapiranje 

Tekst javnog poziva