Konkursi

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga za unapređenje tehničke spremnosti predloga kapitalnih projekata za potrebe planiranja i budžetiranja lokalnih samouprava u okviru Programa EU Exchange 6

SKGO u okviru Programa „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji – EU Exchange 6“ koji finansira Evropska unija, objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga za unapređenje tehničke spremnosti predloga kapitalnih projekata za potrebe planiranja i budžetiranja lokalnih samouprava.

Nabavka usluga se raspisuje za unapređenje tehničke spremnosti predloga kapitalnih projekata za potrebe planiranja i budžetiranja u 9 lokalnih samouprava, za sledeće pozicije:

 PARTIJA
BROJ POZICIJA 
PARTIJA 1 – Ekspert za unapređenje tehničke spremnosti predloga kapitalnih projekata za potrebe planiranja i budžetiranja u gradovima Kragujevac i Pirot i opštini Aranđelovac
1 pozicija
PARTIJA 2 - Ekspert za unapređenje tehničke spremnosti predloga kapitalnih projekata za potrebe planiranja i budžetiranja u gradovima Leskovac i Vranje i opštini Prijepolje
1 pozicija
PARTIJA 3 - Ekspert za unapređenje tehničke spremnosti predloga kapitalnih projekata za potrebe planiranja i budžetiranja u gradovima Požarevac i Sremska Mitrovica i opštini Petrovac na Mlavi
1 pozicija

 

Program EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“ – finansira Evropska unija (EU) u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja, što znači da Delegacija EU u Srbiji ima najznačajnija upravljačka ovlašćenja. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, uz Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Kao i u prethodnim fazama Programa Exchange, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera i neposredne odgovornosti u pogledu realizacije planiranih programskih aktivnosti. Predviđeno trajanje je tri godine, od septembra 2021. do septembra 2024. godine.

U okviru Programa, nastavlja se višegodišnji rad sa LS na unapređivanju procesa lokalnog planiranja i realističnog finansiranja prioriteta. Program je fokusiran na pružanje stručne podrške LS za pravilnu i sveobuhvatnu primenu razvojnog i srednjoročnog planiranja, kapitalnog budžetiranja i transparentnog upravljanja budžetom, i finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije. Koncipiran je tako da obuhvati suštinski povezane oblasti čiji elementi počinju sa razvojnim planiranjem LS i nastavljaju se sa srednjoročnim planiranjem, programskim i kapitalnim budžetiranjem i budžetskom transparentnošću, a zaokružuju se internom finansijskom kontrolom i odgovornošću u javnom sektoru.

Podrška LS se, između ostalog, realizuje kroz pakete podrške lokalnim samoupravama koji predstavljaju skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama koji je kreiran da pomogne izabranim gradovima i opštinama u rešavanju konkretnih problema ili radi ostvarenja određenog cilja. Ova vrsta mehanizma za pružanje tehničke pomoći je po prvi put bila primenjena u Srbiji u okviru Programa Exchange 2 i implementacija se zasniva na pristupu koji je vođen konkretno definisanim potrebama za unapređenjem kapaciteta u lokalnim samoupravama. Fleksibilna priroda paketa podrške omogućava prilagođavanje posebnostima odnosno potrebama pojedinačnog grada/opštine, u zadatim opštim okvirima. Paketi podrške uključuju direktan angažman stručnjaka, treninge, radionice, seminare, kao i druge vidove podrške LS. Krajnji korisnik (korisnička LS) je direktno uključen u definisanje i implementaciju usluge u okviru paketa.

U okviru Komponente 2 Programa posvećenoj podršci LS u cilju realizacije aktivnosti paketa podrške za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata u 9 gradova i opština, SKGO raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga na navedenim pozicijama.

Obrazac ponude, opisi poslova i druga prateća dokumentacija za svaku partiju se mogu preuzeti na internet stranici SKGO ( http://www.skgo.org/konkursi).

Izrazi koji se koriste u ovoj dokumentaciji, a koji imaju rodno značenje, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni ženski i muški pol lica na koja se odnose.

Na ovaj poziv mogu da se jave fizička i pravna lica. 

U ovom postupku nabavke mogu da učestvuju isključivo lica koja nisu državni organi uprave niti zaposleni u državnom organu uprave niti organima lokalne samouprave. 

Ponuđači mogu podneti ponudu za više partija. U slučaju da ponuđači dostavljaju ponudu za više partija neophodno je dostaviti kompletnu dokumentaciju za svaku od partija. 

Maksimalna vrednost honorara je bruto 23.512 RSD po ekspertskom danu. 

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti, na način da se može utvrditi da nisu ranije otvarane i sadrži naznaku „Ne otvarati“, ponuda - Usluga za unapređenje predloga kapitalnih projekata za potrebe planiranja i budžetiranja lokalnih samouprava u okviru Programa „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji – EU EXCHANGE 6“ / Partija xx (navesti broj partije) na adresu Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, najkasnije do 17.08.2022. godine do 16:00 časova.

Prijave poslate na bilo koji drugi način biće odbačene. Ponuda za svaku od partija mora biti u zasebnoj koverti.

Ponuda treba da sadrži sledeće dokumente za svaku partiju:

  • Obrazac ponude 
  • Listu referenci (ponuđači dostavljaju listu referenci o izvršenim reprezentativnim istovrsnim ili uporedivim poslovima urađenim od strane ponuđača)
  • CV predstavlja CV eksperta odnosno lica koji će sprovoditi poslove u skladu sa opisom posla za partiju za koju se konkuriše (CV se dostavlja na srpskom jeziku u formatu usklađenim sa EU zahtevima - europass format, na primer)
  • Izjavu o ispunjenosti uslova– neophodno je dostaviti izjavu o ispunjenosti uslova za fizičko ili pravno lice/preduzetnika u zavisnosti od statusa ponuđača
  • Izjavu o ekskluzivnosti i raspoloživosti

Nekompletne prijave neće biti razmatrane.

U skladu sa procedurom nabavki SKGO, kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je:

Ekonomski najpovoljnija ponuda

Vrednovanje ponuda će se izvršiti na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Ponuđena cena – najniža ponuđena cena ekspertskog dana/ponuđena cena ekspertskog dana h 20 (maks. 20 pondera)
  • Lista referenci – ocena komisije – maks. 30 pondera
  • CV eksperta – ocena komisije – maks. 50 pondera

Uz sve navode u listi referenci i CV-u koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo ponuđača, potrebno je navesti period angažmana na predmetnim poslovima. Referentna pisma/dokumentacija kojima se potvrđuju navodi o kvalifikacijama i iskustvu kandidata treba da budu dostupni na zahtev SKGO, ali ih nije nužno dostavljati uz prijavu.

Za više informacija možete kontaktirati gospođu Jelenu Pločić na elektronsku adresu jelena.plocic@skgo.org ili gospodina Aleksandra Marinkovića na elektronsku adresu aleksandar.marinkovic@skgo.org

Obrazac ponude, opisi poslova i druga prateća dokumentacija za svaku partiju se mogu preuzeti na sledećim linkovima:

Obrazac ponude

Lista referenci (obrazac)

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova - fizička lica

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova - pravna lica/preduzetnici

Izjava o ekskluzivnosti i rаspoloživosti

Opisi poslova za sve partije - kapitalni projekti