Konkursi

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku nabavke kompjuterske opreme i tehničkih uređaja

Pozivamo potencijalne ponuđače da nam dostave ponudu za nabavku kompjuterske opreme i tehničkih uredjaja za potrebe projekta „Podrška lokalnim samouravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu“. 

U skladu sa procedurom nabavki Stalne konferencije gradova i opština, kriterijum za ocenu ponude je najniža ponuđena cena:

Predmet nabavke je kompjuterska oprema i tehnički uređaji, oblikovani po partijama:

  • Partija 1: desktop računari sa tastaturama i miševima, monitori
  • Partija 2: lap top računari
  • Partija 3: multifunkcionalni štampači  (crno beli i kolor)
  • Partija 4: projektori
  • Partija 5: tableti

Informacije o SKGO:

Naziv: Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije

PIB: 100043725

Adresa: Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu SKGO (Makedonska 22, VIII sprat) sa naznakom „Ne otvarati“ najkasnije do 31.08.2023. do 16.00 časova, sa naznakom: PONUDA ZA NABAVKU KOMPJUTERSKE OPREME I TEHNIČKIH UREĐAJA i sa naznakom partije/a za koju se ponuda dostavlja.

Ponuda mora da sadrži sledeće elemente: naziv, adresu i PIB ponuđača, datum izdavanja i rok važenja ponude, cenu koštanja bez PDV-a, kao i pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača. Neophodno je da ponuđači svoju ponudu dostave na Obrascu Ponude u prilogu ovog poziva

Sa izabranim ponuđačem Stalna konferencija gradova i opština  će potpisati Ugovor u kome će biti definisani rokovi isporuke usluga, način plaćanja, sredstva obezbeđenja, garancije kvaliteta usluge i druga pitanja.

Za više informacija kontakt osoba je Nikola Todosijević elektronskim putem na adresu: nikola.todosijevic@skgo.org

Ponude se dostavljaju isključivo na dostupnom Obrascu ponude koja se nalazi ispod.

Obrazac ponude - partija 1.doc

Obrazac ponude-partija 2.docx

Obrazac ponude-partija 3.docx

Obrazac ponude-partija 4.docx

Obrazac ponude-partija 5.docx