Konkursi

Javni poziv za dostavljanje ponuda u postupku nabavke ekspertskih usluga

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO), u okviru programa ,,Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou’’ (Program IPA 2020), koji finansira Evropska unija, raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ekspertskih usluga sveobuhvatne stručne i tehničke podrške lokalnim samoupravama za uspostavljanje/unapređivanje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja u deset (10) gradova, opština i gradskih opština: Vrnjačka Banja, Požega, Čačak, Žabalj, Vrbas, Kanjiža, Sečanj, Kikinda, Obrenovac i Novi Beograd.

Predmet nabavke je pružanje ekspertskih usluga sveobuhvatne podrške navedenim lokalnim samoupravama za uspostavljanje/unapređivanje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja, po partijama: 


Partija 

Broj traženih pozicija

Partija 1 – Usluge podrške strateškom planiranju i procesu izrade lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za sledeće lokalne samouprave: Vrnjačka Banja, Požega i Čačak

1

Partija 2 – Usluge podrške strateškom planiranju i procesu izrade lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za sledeće lokalne samouprave: Žabalj i Vrbas

1

Partija 3 – Usluge podrške strateškom planiranju i procesu izrade lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za sledeće gradske opštine: Obrenovac i Novi Beograd

1

Partija 4 – Usluge podrške strateškom planiranju i procesu izrade lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za sledeće lokalne samouprave: Kanjiža, Sečanj i Kikinda

1

Partija 5 – Usluge uključivanja potreba i participacije romske zajednice u izradi lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za sledeće lokalne samouprave: Vrnjačka Banja, Požega i Čačak

1

Partija 6 – Usluge uključivanja potreba i participacije romske zajednice u izradi lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za sledeće lokalne samouprave: Žabalj i Vrbas

1

Partija 7 – Usluge uključivanja potreba i participacije romske zajednice u izradi lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za sledeće gradske opštine: Obrenovac i Novi Beograd

1

Partija 8 – Usluge uključivanja potreba i participacije romske zajednice u izradi lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za sledeće lokalne samouprave: Kanjiža, Sečanj i Kikinda

1

Partija 9 – Usluge pripreme finansijskog dela lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za sledeće lokalne samouprave: Vrnjačka Banja, Požega i Čačak

1

Partija 10 – Usluge pripreme finansijskog dela lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za sledeće lokalne samouprave: Žabalj i Vrbas

1

Partija 11 – Usluge pripreme finansijskog dela lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za sledeće gradske opštine: Obrenovac i Novi Beograd

1

Partija 12 – Usluge pripreme finansijskog dela lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za sledeće lokalne samouprave: Kanjiža, Sečanj i Kikinda

1

Partija 13 – Usluge podrške za 10 JLS pri pripremi i realizaciji finansijskog dela godišnjeg operativnog plana Mobilnog tima za inkluziju Roma za sledeće lokalne samouprave: Vrnjačka Banja, Požega, Čačak, Žabalj, Vrbas, Kanjiža, Sečanj, Kikinda i sledeće gradske opštine: Obrenovac i Novi Beograd

1

Partija 14 - Usluge podrške za 10 JLS pri pripremi programskog dela godišnjeg operativnog plana mobilnog tima za inkluziju Roma za sledeće lokalne samouprave: Vrnjačka Banja, Požega, Čačak, Žabalj, Vrbas, Kanjiža, Sečanj, Kikinda i sledeće gradske opštine: Obrenovac i Novi Beograd

1

Partija 15 - Usluge podrške za 10 JLS  pri uspostavljanju i funkcionisanju mobilnih timova za inkluziju Roma za sledeće lokalne samouprave: Vrnjačka Banja, Požega, Čačak, Žabalj, Vrbas, Kanjiža, Sečanj, Kikinda i sledeće gradske opštine: Obrenovac i Novi Beograd

1

Partija 16 - Usluge podrške za 10 JLS pri uspostavljanju i funkcionisanju Lokalnog koordinacionog tela za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za sledeće lokalne samouprave: Vrnjačka Banja, Požega, Čačak, Žabalj, Vrbas, Kanjiža, Sečanj, Kikinda i sledeće gradske opštine: Obrenovac i Novi Beograd

1

 

Kriterijum za ocenu ponuda

U skladu sa procedurama koje primenjuje Stalna konferencija gradova i opština, kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je ekonomski najpovoljnija ponuda:

Ponuđena cena  – najniža ponuđena cena ekspertskog dana / ponuđena cena ekspertskog dana h 20 (maks. 20 pondera);

Lista referenci – ocena komisije – maks. 30 pondera

CV/radna biografija eksperta– ocena komisije (maks. 50 pondera).


Sadržaj, rok i način dostavljanja ponude

U sklopu ponude obavezno je dostaviti:

1. Obrazac ponude – za fizičko ili pravno lice/preduzetnika u zavisnosti od statusa ponuđača (obrasci u prilozima 6. i 7.)

2. Radnu biografiju (CV) na srpskom jeziku eksperta/ lica koji će sprovoditi poslove u skladu sa opisom posla za partiju za koju se konkuriše (obrazac u prilogu 5.)

3. Listu referenci o izvršenim reprezentativnim istovrsnim ili uporedivim poslovima urađenim od strane ponuđača (obrazac u prilogu 4.)

4. Izjavu o ispunjenosti uslova – za fizičko ili pravno lice/preduzetnika u zavisnosti od statusa ponuđača (obrasci u prilozima 2. i 3.)

5. Izjavu o ekskluzivnosti i raspoloživosti (obrazac u prilogu 1.)

Ponude se dostavljaju na adresu: Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije,  Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, u zatvorenoj koverti, na način da se može utvrditi da koverta nije ranije otvarana, sa naznakom „Ne otvarati – Ponuda u postupku nabavke ekspertskih usluga pružanja sveobuhvatne podrške lokalnim samoupravama za uspostavljanje/unapređivanje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja – Partija _______(navesti broj partije)'', najkasnije do 14.9.2023. godine do 16 časova.

Ponude poslate na bilo koji drugi način biće odbačene.                       

 

Kontakt za dodatne informacije

Kontakt za dodatne informacije je jelena.zec@skgo.org

U nastavku se može preuzeti dokumentacija za javni poziv - tekst javnog poziva sa svim potrebnim informacijama, detaljne opise poslova za sve partije nabavke i obrasce koje je potrebno popuniti u dostaviti u sklopu ponude.

Tekst javnog poziva

Opisi poslova

Obrasci