Konkursi

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga za uvođenje/unapređenje funkcije interne revizije lokalne samouprave

SKGO u okviru Programa „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji – EU Exchange 6“ koji finansira Evropska unija, objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga za uvođenje/unapređenje funkcije interne revizije (IR)  lokalne samouprave.

Nabavka usluga se raspisuje za usluge uvođenja/unapređenja funkcije IR u 6 lokalnih samouprava za sledeće pozicije:


PARTIJA
BROJ POZICIJA 
PARTIJA 1 - Koordinacija procesa unapređenja funkcije IR u opštini Golubac
1 pozicija
PARTIJA 2 - Koordinacija procesa unapređenja funkcije IR u opštini Kanjiža
1 pozicija
PARTIJA 3 - Koordinacija procesa uvođenja funkcije IR u opštini Odžaci
1 pozicija
PARTIJA 4 - Koordinacija procesa unapređenja funkcije IR u opštini Trstenik
1 pozicija
PARTIJA 5 - Koordinacija procesa unapređenja funkcije IR u opštini Tutin
1 pozicija
PARTIJA 6 - Koordinacija procesa unapređenja funkcije IR u gradu Somboru
1 pozicija


Program EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“ – finansira Evropska unija (EU) u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja, što znači da Delegacija EU u Srbiji ima najznačajnija upravljačka ovlašćenja. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, uz Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo za evropske integracije. Kao i u prethodnim fazama Programa Exchange, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera i neposredne odgovornosti u pogledu realizacije planiranih programskih aktivnosti. Predviđeno trajanje je tri godine, od septembra 2021. do septembra 2024. godine.

U okviru Programa, nastavlja se višegodišnji rad sa LS na unapređivanju procesa lokalnog planiranja i realističnog finansiranja prioriteta. Program je fokusiran na pružanje stručne podrške LS za pravilnu i sveobuhvatnu primenu razvojnog i srednjoročnog planiranja, kapitalnog budžetiranja i transparentnog upravljanja budžetom, i finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije. Koncipiran je tako da obuhvati suštinski povezane oblasti čiji elementi počinju sa razvojnim planiranjem LS i nastavljaju se sa srednjoročnim planiranjem, programskim i kapitalnim budžetiranjem i budžetskom transparentnošću, a zaokružuju se internom finansijskom kontrolom i odgovornošću u javnom sektoru.

U okviru Komponente 3 Programa, u cilju realizacije aktivnosti stručne podrške za uvođenje/unapređenje sistema IR u 6 lokalnih samouprava, SKGO raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga na navedenim pozicijama.

Stručna podrška LS odnosi se na realizaciju aktivnosti namenjenih da pomognu korisnicima vođenjem kroz proces, izgradnjom kapaciteta i pružanjem odgovarajuće ekspertize za organizacionu konsolidaciju i formiranje/unapređenje dokumentacionog okvira za funkcionisanje IR. Implementacija se zasniva na pristupu koji je vođen konkretno definisanim potrebama za unapređenjem kapaciteta u LS. Fleksibilna priroda podrške omogućava prilagođavanje posebnostima odnosno potrebama pojedinačne opštine, u zadatim opštim okvirima. Podrška LS predstavlja direktnu stručnu/ekspertsku pomoć u oblastima IR i podrazumeva direktan angažman stručnjaka za rad sa LS. Krajnji korisnik (korisnička LS) je direktno uključen u definisanje i implementaciju podrške.

Obrazac ponude, opisi poslova i druga prateća dokumentacija za svaku partiju se mogu preuzeti na internet stranici SKGO http://www.skgo.org/konkursi

Izrazi koji se koriste u ovoj dokumentaciji, a koji imaju rodno značenje, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni ženski i muški pol lica na koja se odnose.

Na ovaj poziv mogu da se jave fizička i pravna lica. 

U ovom postupku nabavke mogu da učestvuju isključivo lica koja nisu državni organi uprave niti zaposleni u državnom organu uprave niti organima lokalne samouprave. 

Ponuđači mogu podneti ponudu za više partija. U slučaju da ponuđači dostavljaju ponudu za više partija neophodno je dostaviti kompletnu dokumentaciju za svaku od partija. 

Maksimalna vrednost honorara je 23.474 RSD po ekspertskom danu bez PDV-a. 

Napomena : Vrednost honorara po ekspertskom danu za fizička lica uključuje obračunate poreze i doprinose.

SKGO je po osnovu Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“, oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrednost (PDV-a). U skladu sa tim, na osnovu dostavljene finansijske dokumentacije, SKGO Pružaocu usluge dostavlja odgovarajuću potvrdu Poreske uprave o oslobađanju od PDV-a (PPO PDV).

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti, na način da se može utvrditi da nisu ranije otvarane i sadrži naznaku „Ne otvarati“, ponuda - Usluga uvođenja/unapređenja funkcije interne revizije lokalne samouprave u okviru Programa „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji – EU EXCHANGE 6“ / Partija XX na adresu Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, najkasnije do 15.09.2023. godine do 16:00 časova.

Prijave poslate na bilo koji drugi način biće odbačene. Ponuda za svaku od partija mora biti u zasebnoj koverti.

Ponuda treba da sadrži sledeće dokumente za svaku partiju:

  • Obrazac ponude - neophodno je dostaviti obrazac ponude za fizičko ili pravno lice/preduzetnika u zavisnosti od statusa ponuđača
  • Listu referenci (ponuđači dostavljaju listu referenci o izvršenim reprezentativnim istovrsnim ili uporedivim poslovima urađenim od strane ponuđača) 
  • CV predstavlja CV eksperta odnosno lica koji će sprovoditi poslove u skladu sa opisom posla za partiju za koju se konkuriše (CV se dostavlja na srpskom jeziku u formatu usklađenim sa EU zahtevima -  europass format, na primer)
  • Izjavu o ispunjenosti uslova– neophodno je dostaviti izjavu o ispunjenosti uslova za fizičko ili pravno lice/preduzetnika u zavisnosti od statusa ponuđača
  • Izjavu o ekskluzivnosti i raspoloživosti  

Nekompletne prijave neće biti razmatrane.

U skladu sa procedurom nabavki SKGO, kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je:  

Ekonomski najpovoljnija ponuda

Vrednovanje ponuda će se izvršiti na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Ponuđena cena – najniža ponuđena cena ekspertskog dana/ponuđena cena ekspertskog dana h 20 (maks. 20 pondera)
  • Lista referenci – ocena komisije – maks. 30 pondera
  • CV eksperta – ocena komisije – maks. 50 pondera

Uz sve navode u listi referenci i CV-u koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo ponuđača, potrebno je navesti period angažmana na predmetnim poslovima. Referentna pisma/dokumentacija kojima se potvrđuju navodi o kvalifikacijama i iskustvu kandidata treba da budu dostupni na zahtev SKGO, ali ih nije nužno dostavljati uz prijavu.

Za više informacija možete kontaktirati gospođu Mirjanu Knežević Panajotu na elektronsku adresu mirjana.knezevic@skgo.org ili gospođu Bojanu Gašić Praštalo na elektronsku adresu  bojana.prastalo@skgo.org.

Obrazac ponude, opisi poslova i druga prateća dokumentacija za svaku partiju se mogu preuzeti na sledećim linkovima:

Obrazac ponude – fizička lica >>>>> 

Obrazac ponude – pravna lica/preduzetnici >>>>>

Izjava o ispunjenosti uslova – pravna lica/preduzetnici>>>>>

Izjava o ispunjenosti uslova – fizička lica>>>>>

Izjava o ekskluzivnosti i raspoloživosti  >>>>>

Lista referenci (obrazac) >>>>>

Opisi poslova za sve Partije  >>>>>