Konkursi

Javni poziv za dostavljanje ponuda u postupku nabavke ekspertskih usluga za unapređenje sistema socijalne zaštite

U okviru programa ,,Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou’’ (Program IPA 2020), koji finansira Evropska unija,  Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština (SKGO) raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ekspertskih usluga pružanja podrške lokalnim samoupravama u okviru paketa podrške za unapređenje sistema socijalne zaštite.

Nabavka se raspisuje za sledeće usluge:

Broj i naziv partije
 
Broj traženih pozicija
Partija 1 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje/unapređenje standardizovane usluge socijalne zaštite u Opštini Beočin

1

Partija 2 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje/unapređenje standardizovane usluge socijalne zaštite u Opštini Rača

1

Partija 3 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje/unapređenje standardizovane usluge socijalne zaštite u Opštini Babušnica

1

Partija 4 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje/unapređenje standardizovane usluge socijalne zaštite u Opštini Tutin

1

Partija 5 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje/unapređenje standardizovane usluge socijalne zaštite u Opštini Aranđelovac

1

Partija 6 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje/unapređenje standardizovane usluge socijalne zaštite u Opštini Vrnjačka Banja

1

Partija 7 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje/unapređenje standardizovane usluge socijalne zaštite u Opštini Petrovac na Mlavi

1

Partija 8 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje/unapređenje standardizovane usluge socijalne zaštite u Opštini Bela Palanka

1

Partija 9 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje/unapređenje standardizovane usluge socijalne zaštite u Opštini Svrljig

1

Partija 10 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje/unapređenje standardizovane usluge socijalne zaštite u Opštini Smederevska Palanka

1

Partija 11 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje/unapređenje standardizovane usluge socijalne zaštite u Opštini Odžaci

1

Partija 12 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje/unapređenje standardizovane usluge socijalne zaštite u Opštini Paraćin

1

Partija 13 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje/unapređenje standardizovane usluge socijalne zaštite u Opštini Ada

1

Partija 14 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje/unapređenje standardizovane usluge socijalne zaštite u Gradu Užicu

1

Partija 15 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje/unapređenje standardizovane usluge socijalne zaštite u Opštini Blace

1

Partija 16 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje međuopštinske usluge socijalne zaštite u Gradu Kruševcu

1

Partija 17 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje integrisane usluge socijalne zaštite u Gradu Kragujevcu

1

Partija 18 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje integrisane usluge socijalne zaštite u Opštini Šid

1

Partija 19 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje inovativne usluge socijalne zaštite u Opštini Aleksinac

1

Partija 20 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite i uspostavljanje inovativne usluge socijalne zaštite u Opštini Raška

1

Partija 21 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa aspekta javnih finansija i budžeta JLS u opštinama Babušnica i Bela Palanka

1

Partija 22 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa aspekta javnih finansija i budžeta JLS u Opštinama Aleksinac i Svrljig

1

Partija 23 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa aspekta javnih finansija i budžeta JLS u Gradu Kragujevacu i Opštini Rača

1

Partija 24 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa aspekta javnih finansija i budžeta JLS u Gradu Kruševcu i Opštini Vrnjačka Banja

1

Partija 25 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa aspekta javnih finansija i budžeta JLS u Opštinama Paraćin i Blace

1

Partija 26 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa aspekta javnih finansija i budžeta JLS u Opštinama Smederevska Palanka i Petrovac na Mlavi

1

Partija 27 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa aspekta javnih finansija i budžeta JLS u Opštinama Raška i Tutin

1

Partija 28 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa aspekta javnih finansija i budžeta JLS u Opštinama Ada i Odžaci

1

Partija 29 – Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa aspekta javnih finansija i budžeta JLS u Opštinama Šid i Beočin

1

Partija 30 - Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa aspekta javnih finansija i budžeta JLS u Gradu Užicu i Opštini Aranđelovac

1

Partija 31 - Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa normativnog aspekta u opštinama Ada, Odžaci, Šid, Aranđelovac, Beočin

1

Partija 32 - Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa normativnog aspekta u opštinama Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Svrljig, Paraćin

1

Partija 33 - Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa normativnog aspekta u opštinama Rača, Kragujevac, Petrovac na Mlavi, Blace, Smederevska Palanka

1

Partija 34 - Usluge unapređenja sistema socijalne zaštite sa normativnog aspekta u opštinama Raška, Užice, Tutin, Vrnjačka Banja, Kruševac

1


PROPOZICIJE JAVNOG POZIVA I OBAVEZAN SADRŽAJ PONUDE

SKGO raspisuje javni poziv za nabavku usluga pružanja podrške lokalnim samoupravama u okviru paketa podrške za unapređenje sistema socijalne zaštite.

Predviđeno je da podrška traje od septembra 2023. do decembra 2024. godine.

Obrazac ponude, opisi poslova i druga prateća dokumentacija za svaku partiju se mogu preuzeti na internet stranici SKGO ( http://www.skgo.org/konkursi). 

Na ovaj poziv mogu da se jave fizička i pravna lica.

Zaposleni u organima lokalne samouprave izabranim za pakete podrške u oblasti socijalne zaštite, odnosno institucijama/organizacijama osnovanim od strane iste ne mogu da učestvuju u ovom postupku nabavke za pružanje ekspertskih usluga.

Ponuđači mogu podneti ponudu za više partija. U slučaju da ponuđači dostavljaju ponudu za više partija neophodno je dostaviti kompletnu dokumentaciju za svaku od partija.

Maksimalna vrednost honorara je bruto 200 EUR po ekspertskom danu. 

SKGO je po osnovu Programa oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrednost (PDV-a). U skladu sa tim, na osnovu dostavljene finansijske dokumentacije, SKGO Pružaocu usluge dostavlja odgovarajuću potvrdu Poreske uprave o oslobađanju od PDV-a (PPO PDV).

 

SASTAV PONUDA, NAČIN PODNOŠENjA PONUDA I KRITERIJUMI ZA IZBOR

Ponude se dostavljaju na adresu: Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije,  Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, u zatvorenoj koverti, na način da se može utvrditi da koverta nije ranije otvarana, sa naznakom „Ne otvarati – Ponuda u postupku nabavke usluga pružanja podrške lokalnim samoupravama u okviru paketa podrške za unapređenje sistema socijalne zaštite – Partija _______(navesti broj partije)'', najkasnije do 3.10.2023. godine do 16 časova.

Ponude poslate na bilo koji drugi način biće odbačene.


U sklopu ponude obavezno je dostaviti:

1. Obrazac ponude (obrazac u prilogu)

2. Radnu biografiju (CV) na srpskom jeziku eksperta/ lica koji će sprovoditi poslove u skladu sa opisom posla za partiju za koju se konkuriše (obrazac u prilogu)

3. Listu referenci o izvršenim reprezentativnim istovrsnim ili uporedivim poslovima urađenim od strane ponuđača (obrazac u prilogu)

4. Izjavu o ispunjenosti uslova –za fizičko ili pravno lice/preduzetnika u zavisnosti od statusa ponuđača (obrasci u prilogu)

5. Izjavu o ekskluzivnosti i raspoloživosti (obrazac u prilogu)

 

Nekompletne ponude neće biti razmatrane. 


U skladu sa procedurama za sprovođenje nabavki SKGO, kriterijum za ocenu ponuda je:

Ekonomski najpovoljnija ponuda:

  • Ponuđena cena  – najniža ponuđena cena ekspertskog dana / ponuđena cena ekspertskog dana h 20 (maks. 20 pondera);
  • Lista referenci – ocena komisije – maks. 30 pondera
  • CV/radna biografija eksperta– ocena komisije (maks. 50 pondera).

SKGO poštuje rodnu ravnopravnost i garantuje jednake mogućnosti pri angažovanju. Uz sve navode u CV-u koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo kandidata, potrebno je navesti period zaposlenja/ angažmana. Reference/ dokumentacija kojima se potvrđuju navodi o kvalifikacijama i iskustvu kandidata treba da budu dostupni na zahtev SKGO, ali ih nije nužno dostavljati uz prijavu.

SKGO kod izbora ponuđača zadržava pravo da primeni interna pravila i procedure u pogledu obima angažovanja eksternih saradnika.

Samo ponuđači koji uđu u uži krug biće kontaktirani.

Za više informacija možete kontaktirati Jovanu Ilić na elektronsku adresu jovana.ilic@skgo.org.

NAPOMENA 1: U Obrascu ponude za FL i Obrascu ponude za PL promenjen je datum izvršenja posla, obaveštavamo sve ponuđače da preuzmu fajl sa korigovanim datumom koji glasi na 2024. godinu.

NAPOMENA 2: Angažman zaposlenih u organima državne uprave i lokalne samouprave podleže saglasnosti tela za ugovaranje odnosno Ministarstva finansija – Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

JAVNI POZIV za eksperte IPA 2020 SP.pdf

Prilog - Izjava o ekskluzivnosti i raspolozivosti IPA 2020 SP.docx

Prilog - Izjava ponudjaca o ispunjenosti uslova pravno lice preduzetnik IPA 2020 SP.docx

Prilog - Izjava-ponudjaca-o-ispunjenosti-uslova-fizicko-lice IPA 2020 SP.docx

Prilog - Lista referenci IPA 20202 SP obrazac.docx

Prilog - Obrazac ponude FL IPA 2020 SP 1.docx

Prilog - Obrazac ponude PL PR IPA 2020 SP 1.docx

Prilog - Model radne biografije CV.doc

Tor partija 1-17.zip

Tor partija 18-34.zip