Konkursi

Poziv za dostavljanje ponuda za ekspertske usluge pripreme i realizacije obuke na temu: „Sprečavanje zlostavljanja na radu - mobing“

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ je nastavak projekta realizovanog u periodu od marta 2016. do decembra 2017. godine. Kao i u prethodnoj fazi, projekat finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji i Savet Evrope, a realizuje Savet Evrope u saradnji sa projektnim partnerima: Stalnom konferencijom gradova i oppština (SKGO) i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS). Projekat je počeo 19. decembra 2019. godine , a trajaće do 19. decembra 2021. godine .

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - faza 2“ nastavlja da pruža neophodnu podršku gradovima i opštinama u daljem razvoju i unapređenju upravljanja ljudskim resursima i stručnom usavršavanju zaposlenih u lokalnoj samoupravi. S toga je, u cilju realizacije aktivnosti predviđenih ovim programom, SKGO vas poziva da uzmete učešće u ovoj nabavci.

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije ima potrebu za ekspertskim uslugama pripreme i realizacije obuke na temu: „Sprečavanje zlostavljanja na radu - mobing“, kao aktivnost u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – Faza 2“. Za ove potrebe biće angažovana dva eksperta koji će zajedno razviti program i sprovesti 4 jednodnevne akreditovane obuke na temu „Sprečavanje zlostavljanja na radu - mobing“, u formi vebinara, sa ciljem podizanja nivoa znanja i veština zaposlenih u JLS iz oblasti sprečavanja zlostavljanja na radu u jedinicama lokalne samouprave..

Ova nabavka se raspisuje za poziciju:

  1. Eksperti u oblasti sprečavanja zlostavljanja na radu – 2 eksperta

Opis posla >>>

Obrazac ponude >>>

Na ovaj poziv mogu da se jave isključivo eksperti kao fizička lica.

Isključena iz učešća u nabavci biće lica zaposlena u javnom sektoru.

Ponude uz naznaku »Nabavka ekspertskih usluga pripreme i realizacije obuke na temu: „Sprečavanje zlostavljanja na radu - mobing“, u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“« dostaviti putem elektronske pošte na adresu: milos.mucok@skgo.org  najkasnije do 18. avgusta 2020. godine do 12:00 časova.

Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. redovnom poštom, kurirom i sl.) ili dostavljene na bilo koju drugu elektronsku adresu biće automatski odbijene.

U prilogu ponude dostaviti:

  1. CV – na srpskom jeziku usklađenim sa EU zahtevima (europass format, na primer)
  2. Motivaciono pismo (u slobodnoj formi)
  3. Popunjen obrazac ponude (u prilogu)

Nekompletne prijave neće biti razmatrane.

U skladu sa procedurom nabavki SKGO, kriterijum za ocenu ponude nabavke ekspertskih usluga u oblasti ljudskih resursa:

Ekonomski najpovoljnija ponuda

  • Ponuđena cena – najniža ponuđena cena ekspertskog dana / ponuđena cena ekspertskog dana h 20 (maks. 20 pondera)
  • CV – ocena komisije – maks. 50 pondera
  • Motivaciono pismo – ocena Komisije – maks. 30 pondera

Uz sve navode u CV-u koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo kandidata, potrebno je navesti period zaposlenja/angažmana. Reference /dokumentacija kojima se potvrđuju navodi o kvalifikacijama i iskustvu kandidata treba da budu dostupni na zahtev SKGO, ali ih nije nužno dostavljati uz prijavu.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku SKGO za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi, na e-poštu: milos.mucok@skgo.org.