Konkursi

Poziv za dostavljanje ponude za nabavku radova na uređenju poslovnog enterijera

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za realizaciju radova na uređenju poslovnog enterijera:

  • radovi na izradi i ugradnji elemenata enterijera i pratećih zanatskih radova u konferencijskoj  sali, maloj konferencijskoj sali, prostoru ispred sala na 11. spratu i u sali na 10. spratu, poslovnih prostorija SKGO.

          u skladu sa tehničkom specifikacijom koja je istaknuta u obrascu ponude i nalazi se u nastavku teksta.

U skladu sa procedurom nabavki SKGO, kriterijum za ocenu ponude/ ekonomski najpovoljnija ponuda:

  • Cena: najniža ponuđena cena/ ponuđena cena x 60 pondera
  • Reference ponuđača: Ocena komisije/ 30 pondera
  • Rok za izvođenje radova: Ponuđeni rok za izvođenje radova/ najduži ponuđeni rok za izvođenje radova x 10


Informacije o SKGO:

Naziv : Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO)

PIB : 100043725

Adresu : Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd.


Ponudu na priloženim obrascima sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do 1.12.2020 godine do 14 časova, na adresu Makedonska 22,  VIII  sprat, Beograd.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti (sa naznakom za Ponuda/  NABAVKA RADOVA NA UREĐENJU POSLOVNOG ENTERIJERA

Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

Termin za premer i uvid u postojeće stanje na objektu je sreda 25.11. i četvrtak 26.11.2020. godine, od 10 do 14 časova, Makedonska 22, Beograd.

Za sve informacije u vezi tehničke specifikacije, zakazivanje termina za premer, i slično, kontakt osoba je Vitomir Alavanja (064 870 3340).

Za informacija u vezi sastavljanja ponude kontakt osoba je Slavica Čpajak (064 870 3313, slavica.cpajak@skgo.org).

Obrazac ponude - radovi na enterijeru.doc

PLAN RASVETE 11 SPRAT.pdf

11- SPRAT PLAN OBLOGA RADIJATORA.pdf

11- SPRAT PLAN OBLOGA RADIJATORA - DETALJ.pdf