Konkursi

Poziv za dostavljanje ponude za realizaciju usluge implementacije budžetskog portala (BP) u 33 lokalne samouprave / ponovljen

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (u daljem tekstu: SKGO) poziva zainteresovane IT kompanije da dostave svoje ponude za:

  • Realizaciju usluge izrade budžetskog portala – BP (u 33 lokalne samouprave) 

Uz ponudu dostaviti:

  • Izjavu kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku nabavke definisane ovom konkursnom dokumentacijom
  • Obrazac – Profesionalni kapacitet sa naznačenim opisom i ukupnom vrednošću pojedinačnog posla u dizajnu i razvoju softvera
  • Sertifikat ISO 27001:2005 (Information Security Management System)
  • Obrazac – Kadrovski kapacitet – lista eksperata koji će biti angažovani na realizaciji posla na pozicijama: TIM LIDER; MSSQL Database administration expert; .NET/C# Angular programmer

Kriterijum za ocenu ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda

  • Cena – 60 pondera - najniža ponuđena cena/ponuđena cena х 60
  • Profesionalni kapacitet ponuđača - u dizajnu i razvoju softvera na sličnim projektima i ukupnom vrednošću pojedinačnog posla – 20 pondera – ocena Komisije
  • Kadrovski kapacitet – iskustvo Eksperata koji će biti angažovani na realizaciji posla na pozicijima TIM LIDER, MSSQL Database administration expert, .NET/C# Angular programmer - 20 pondera - ocena Komisije

Ponuda mora da sadrži sledeće elemente: naziv, adresu i PIB ponuđača, datum izdavanja i rok važenja ponude, cenu koštanja usluge bez PDV-a, kao i pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuđači će svoju ponudu dostaviti na Obrascu Ponude u prilogu ovog poziva.

Sa izabranim ponuđačem SKGO će potpisati Ugovor u kome će se definisati rokovi isporuke usluga, način plaćanja, sredstva obezbeđenja, garancije kvaliteta usluge i druga pitanja. Izabrani izvođač će se Ugovorom obavezati da će sve informacije, činjenice, podatke, rešenja i metode koje dobije od predstavnika projektnog tima SKGO i lokalnih odeljenja za budžet i finansije u lokalnim samoupravama, u cilju izvršenja svojih obaveza iz ugovora, čuvati kao poverljive.

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, najkasnije do 29.01.2021. do 14 časova, sa naznakom: PONUDA ZA REALIZACIJU USLUGE IMPLEMENTACIJE BUDŽETSKOG PORTALA JLS. 

Posredstvom elektronske pošte, tj., na adresu: bojana.prastalo@skgo.org možete nas kontaktirati:

  • da postavite pitanja u vezi sa ovim pozivom za dostavljanje ponuda. Pitanja možete postaviti najkasnije do 25.01.2021. godine. Na postavljena pitanja SKGO će odgovarati sukcesivno u roku od 2 radna dana od prijema pitanja, a najkasnije do 27.01.2021. godine i to objavljivanjem odgovora na ovoj istoj veb stranici SKGO na kojoj je oglašen poziv;
  • da se obratite za potrebe demonstracije u skladu sa projektnim zadatkom (pristup back-end-u), tj., dostavljanja demo verzije postojećeg softvera za BP instaliranog u 10 pilot lokalnih samouprava.

BP - PONOVLJEN Poziv za dostavljanje ponuda.pdf

BP - Projektni zadatak .pdf

BP - Izjava ponudjaca - obrazac.docx

BP - Kadrovski kapacitet - obrazac.doc

BP - Profesionalni kapacitet - obrazac.doc

BP - Obrazac ponude.doc