Konkursi

Poziv za dostavljanje ponude za nabavku radova na uređenju poslovnog enterijera

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) poziva sve zainteresovane ponuđače da dostave ponudu za nabavku radova na izradi i ugradnji elemenata enterijera i pratećih zanatskih radova u kabinetu generalnog sekretara, prijemnom holu i konferencijskoj sali SKGO, a u skladu sa tehničkom specifikacijom koja je istaknuta u obrascu ponude na kraju teksta.

Kriterijum za ocenu ponude/ ekonomski najpovoljnija ponuda:

  • Cena: najniža ponuđena cena / ponuđena cena x 80 pondera
  • Rok za izvođenje radova: Ponuđeni rok za izvođenje radova / najduži ponuđeni rok za izvođenje radova x 20

Napomena: Radovi mogu da se izvode isključivo u popodnevnim satima i vikendom

Informacije o SKGO:

Naziv: Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština SKGO

PIB: 100043725

Adresu: Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd.

Ponudu, na priloženim obrascima sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do 28.5.2021 godine do 14 časova, na adresu Makedonska 22, VIII sprat, Beograd, u zatvorenoj koverti (sa naznakom za Ponuda/ NABAVKA RADOVA NA UREĐENJU POSLOVNOG ENTERIJERA 8. SPRAT)

Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

Termin za premer i uvid u postojeće stanje na objektu je četvrtak 20.5. i petak 21.5. 2021. godine od 10 do 14 časova, Makedonska 22, Beograd.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi tehničke specifikacije, zakazivanje termina za premer i slično je Darko Drndić (064 870 3333).

Kontakt osoba za informacije u vezi za sastavljanje ponude je Slavica Čpajak (064 870 3313, slavica.cpajak@skgo.org).   

SKGO 8. SPRAT_Tehnicki crtezi.pdf

Obrazac ponude - radovi na enterijeru 1.doc