Konkursi

Javni poziv LS - Podrška za uspostavljanje ili unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i/ili funkcije interne revizije

U okviru Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“ objavljujemo javni poziv koji obuhvata konkurse u dve oblasti za izbor korisničkih lokalnih samouprava (LS) za pružanje direktne podrške, i to:

  1. Konkurs za pružanje stručne podrške LS za uspostavljanje/unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK): podrazumeva stručnu/tehničku podršku kroz neposredan rad sa pojedinačnom LS, koja treba da rezultira uspostavljanjem/unapređenjem sistema FUK u korisničkim LS u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i drugim primenljivim propisima
  2. Konkurs za pružanje stručne podrške LS za uspostavljanje/unapređenje funkcije interne revizije (IR): podrazumeva stručnu/tehničku podršku kroz neposredan rad sa pojedinačnom LS, koja treba da rezultira uspostavljanjem/unapređenjem funkcije IR u korisničkim LS u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i drugim primenljivim propisima.

Program EU Exchange 6 finansira Evropska unija (EU) u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja od strane Delegacije EU u Srbiji. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, dok Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera.

Stručna podrška u okviru predmetnih konkursa, odnosi se na realizaciju aktivnosti namenjenih da pomognu korisnicima vođenjem kroz proces, izgradnjom kapaciteta i pružanjem odgovarajuće ekspertize za organizacionu konsolidaciju i formiranje/unapređenje dokumentacionog okvira za funkcionisanje FUK i IR. Podrška je predviđena u skladu sa principima i standardima FUK i IR razrađenim kroz domaći regulatorni okvir, dobrim praksama i na osnovu metodoloških materijala i smernica Ministarstva finansija - Centralne jedinica za harmonizaciju. Planirano trajanje podrške je okvirno 12 meseci, a očekuje se da će po svakom od dva konkursa za podršku biti odabrano po 5 LS.

Konkursi u okviru objavljenog poziva namenjeni su svim gradovima, opštinama i gradskim opštinama. Pravo na podršku po bilo kojem od 2 predmetna konkursa ne može ostvariti lokalna samouprava koja je u trenutku konkurisanja korisnica podrške dodeljene iz sredstava EU, drugih razvojnih partnera, odnosno drugih međunarodnih i nacionalnih entiteta – koja je istovrsna kao podrška za koju se prijavljuje u okviru ovog javnog poziva. U skladu sa svojim potrebama i prioritetima, LS može podneti prijavu za jedan ili oba konkursa obuhvaćena pozivom, a u zavisnosti od rezultata evaluacije može biti izabrana za jedan ili oba vida podrške za koje se prijavljuje.

Smernice za podnošenje prijava i dokumenta za prijavu (na ćiriličnom i latiničnom pismu) možete preuzeti u nastavku teksta.

Podnošenje prijava obavlja se putem redovne pošte na adresu SKGO do 10. marta 2023. godine.

U cilju detaljnog obrazloženja paketa podrške, kao i prijavne dokumentacije, biće organizovan onlajn informativni sastanak na kome će biti predstavljene Smernice za podnošenje prijava kao i Obrasci za prijavljivanje i dati odgovori na pitanja učesnika. Učešće na onlajn informativnom sastanku se ostvaruje posredstvom pristupnog linka, kako sledi:

  • Onlajn informativni sastanak – ponedeljak, 27. februar 2023. godine u 10.00 časova,  https://rb.gy/jyswwb

U ime Programa EU Exchange 6, pozivamo lokalne samouprave da se prijave za podršku u okviru javnog poziva, imajući u vidu važnost pravilne i sveobuhvatne primene interne finansijske kontrole u javnom sektoru (IFKJ) i značaj  unapređenja FUK i IR na lokalnom nivou kao stubova IFKJ i preduslova za uspeh reformskih procesa u javnoj upravi.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti SKGO – Bojani Gašić Praštalo, putem telefona: 064 870 3386, ili putem elektronske pošte: bojana.prastalo@skgo.org

Pozivno pismo - konkursi FUK i IR - EU E6-0802.pdf

Preuzmite prijavnu dokumentacija na ćiriličnom pismu:
Prilog 1 Smernice za konkurse FUK i IR_cir.pdf
Prilog 2.1 Obrazac za prijavu FUK_cir.docx
Prilog 2.2 Obrazac za prijavu IR_cir.docx
Prilog 3.1 Izjava o spremnosti za saradnju FUK_cir.docx
Prilog 3.2 Izjava o spremnosti za saradnju IR_cir.docx

Kompletna dokumentacija Poziv na CIRILICNOM pismu.zip
Preuzmite prijavnu dokumentaciju na latiničnom pismu:
Prilog 1 Smernice za konkurse FUK i IR.pdf
Prilog 2.1 Obrazac za prijavu FUK.docx
Prilog 2.2 Obrazac za prijavu IR.docx
Prilog 3.1 Izjava o spremnosti za saradnju FUK.docx
Prilog 3.2 Izjava o spremnosti za saradnju IR.docx

Kompletna dokumentacija Poziv na LATINIČNOM pismu.zip


PITANJA I ODGOVORI - POZIV EU EXCHANGE 6:

Pitanje i odgovori - Poziv EU Exchange 6 / IR

Prezentacija - Poziv IR _ FUK EU Exchange 6

Ažurirani kalendar procesa:

U skladu sa dinamikom rada nadležnih Komisija za evaluaciju i rangiranje i drugih upravljačkih tela Programa EU Exchange 6, predočavamo ažurirani okvirni kalendar za okončanje procesa izbora lokalnih samouprava i objavljivanje rezultata po konkursima za dve vrste podrške (FUK/IR):


Okvirni kalendar Datum/2023
Aktivnost 
08. februar 
Raspisivanje konkursa
27.februar
Onlajn informativni sastanci tokom kojih će detaljnije biti predstavljeni uslovi prijavljivanja na konkurse za dve vrste podrške (FUK/IR)
07.mart 
Rok za postavljanje pitanja o prijavi za podršku za koje će SKGO objavljivati odgovore na internet stranici
10. mart
Krajnji rok za podnošenje prijava
13. mart – 29.mart 
Administrativna provera ispunjenosti kriterijuma za konkurisanje
30.mart – 27.april 
Tehnička evaluacija podnetih prijava i selekcija LS – Prijave se detaljno analiziraju i rangiraju kroz rad nadležnih Komisija, u skladu sa unapred usaglašenim sistemom bodovanja i procedurama objašnjenim u odeljku 3.6 Smernica za podnošenje prijava.
28 april – 12.maj 
Izjašnjavanja Nadzornog odbora Programa o predlogu odabira lokalnih samouprava
15. maj 
Informisanje lokalnih samouprava o rezultatima konkursa – Nakon izjašnjavanja Nadzornog odbora Programa, podnosioci prijava koji su učestvovali na konkursu biće obavešteni o rezultatima konkursa pisanim putem.


Unapred zahvaljujemo na strpljenju i koristimo priliku da se još jednom zahvalimo na iskazanom interesovanju svim lokalnim samoupravama koje su dostavile prijave po objavljenom Pozivu.