Konkursi

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga za izradu srednjoročnih planova lokalne samouprave u okviru programa EU Exchange 6

SKGO u okviru Programa „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji – EU Exchange 6“ koji finansira Evropska unija, objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga za izradu srednjoročnih planova.

Nabavka usluga se raspisuje za usluge izrade srednjoročnih planova u 10 gradova i opština, za sledeće pozicije:

 

PARTIJA
BROJ POZICIJA 
PARTIJA 1 - Koordinacija izrade srednjoročnog plana opštine Kovin
1 pozicija
PARTIJA 2 - Koordinacija izrade srednjoročnog plana grad Subotica
1 pozicija
PARTIJA 3 - Koordinacija izrade srednjoročnog plana grada Loznica
1 pozicija
PARTIJA 4 - Koordinacija izrade srednjoročnog plana opštine Krupanj
1 pozicija
PARTIJA 5 - Koordinacija izrade srednjoročnog plana opština Novi Kneževac
1 pozicija
PARTIJA 6 - Koordinacija izrade srednjoročnog plana opštine Boljevac
1 pozicija
PARTIJA 7 - Koordinacija izrade srednjoročnog plana opština Nova Varoš
1 pozicija
PARTIJA 8 - Koordinacija izrade srednjoročnog plana opštine Sokobanja
1 pozicija
PARTIJA 9 - Koordinacija izrade srednjoročnog plana grad Leskovac
1 pozicija
PARTIJA 10 - Koordinacija izrade srednjoročnog plana grad Užice
1 pozicija
PARTIJA 11 - Pružanje podrške LS pri izradi ciljeva, indikatora, mera i aktivnosti u oblasti/sektoru obrazovanja za potrebe izrade srednjoročnog plana
2 pozicije
PARTIJA 12 - Pružanje podrške LS pri izradi ciljeva, indikatora, mera i aktivnosti u oblasti/sektoru socijalne zaštite za potrebe izrade srednjoročnog plana
2 pozicije
PARTIJA 13 - Pružanje podrške LS pri izradi ciljeva, indikatora, mera i aktivnosti u oblasti/sektoru urbanizma i saobraćaja za potrebe izrade srednjoročnog plana
2 pozicije
PARTIJA 14 - Pružanje podrške LS pri izradi ciljeva, indikatora, mera i aktivnosti u oblasti/sektoru zaštite životne sredine i energetike za potrebe izrade srednjoročnog plana
2 pozicije
PARTIJA 15 - Pružanje podrške LS pri izradi ciljeva, indikatora, mera i aktivnosti u oblasti/sektoru ekonomska i razvojna politika/ konkurentnost za potrebe izrade srednjoročnog plana
2 pozicije
PARTIJA 16 - Pružanje podrške LS pri izradi ciljeva, indikatora, mera i aktivnosti u oblasti/sektoru poljoprivrede za potrebe izrade srednjoročnog plana
2 pozicije
PARTIJA 17 - Izrada procene kapaciteta LS za uspostavljanje administrativne i upravljačke strukture na izradi srednjoročnih planova 
2 pozicije

 

Program EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“ – finansira Evropska unija (EU) u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja, što znači da Delegacija EU u Srbiji ima najznačajnija upravljačka ovlašćenja. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, uz Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo za evropske integracije. Kao i u prethodnim fazama Programa Exchange, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera i neposredne odgovornosti u pogledu realizacije planiranih programskih aktivnosti. Predviđeno trajanje je tri godine, od septembra 2021. do septembra 2024. godine.

U okviru Programa, nastavlja se višegodišnji rad sa LS na unapređivanju procesa lokalnog planiranja i realističnog finansiranja prioriteta. Program je fokusiran na pružanje stručne podrške LS za pravilnu i sveobuhvatnu primenu razvojnog i srednjoročnog planiranja, kapitalnog budžetiranja i transparentnog upravljanja budžetom, i finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije. Koncipiran je tako da obuhvati suštinski povezane oblasti čiji elementi počinju sa razvojnim planiranjem LS i nastavljaju se sa srednjoročnim planiranjem, programskim i kapitalnim budžetiranjem i budžetskom transparentnošću, a zaokružuju se internom finansijskom kontrolom i odgovornošću u javnom sektoru.

Podrška LS se, između ostalog, realizuje kroz pakete podrške lokalnim samoupravama koji predstavljaju skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama koji je kreiran da pomogne izabranim gradovima i opštinama u rešavanju konkretnih problema ili radi ostvarenja određenog cilja. Ova vrsta mehanizma za pružanje tehničke pomoći je po prvi put bila primenjena u Srbiji u okviru Programa Exchange 2 i implementacija se zasniva na pristupu koji je vođen konkretno definisanim potrebama za unapređenjem kapaciteta u lokalnim samoupravama. Fleksibilna priroda paketa podrške omogućava prilagođavanje posebnostima odnosno potrebama pojedinačnog grada/opštine, u zadatim opštim okvirima. Paketi podrške uključuju direktan angažman stručnjaka, treninge, radionice, seminare, kao i druge vidove podrške LS. Krajnji korisnik (korisnička LS) je direktno uključen u definisanje i implementaciju usluge u okviru paketa.

U okviru Komponente 1 Programa posvećenoj podršci LS u pripremi i realizaciji planova razvoja i srednjoročnih planova u skladu sa programskim budžetom, a u cilju realizacije aktivnosti paketa podrške za izradu srednjoročnog plana u 10 gradova i opština, SKGO raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga na navedenim pozicijama.

Obrazac ponude, opisi poslova i druga prateća dokumentacija za svaku partiju se mogu preuzeti na internet stranici SKGO ( http://www.skgo.org/konkursi).

Izrazi koji se koriste u ovoj dokumentaciji, a koji imaju rodno značenje, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni ženski i muški pol lica na koja se odnose.

Na ovaj poziv mogu da se jave fizička i pravna lica. 

U ovom postupku nabavke mogu da učestvuju isključivo lica koja nisu državni organi uprave niti zaposleni u državnom organu uprave niti organima lokalne samouprave. 

Ponuđači mogu podneti ponudu za više partija. U slučaju da ponuđači dostavljaju ponudu za više partija neophodno je dostaviti kompletnu dokumentaciju za svaku od partija. 

Za partije 11-17 može biti izabran jedan ili dva (2) ponuđača čija je ponuda najpovoljnija u skladu sa postavljenim kriterijumima. 

U slučaju da ponuđači za partije od 11-17 dostavljaju ponude za obe pozicije moraju dostaviti CV eksperta za svaku poziciju. CV svakog eksperta će se ocenjivati pojedinačno.

Fizička lica i preduzetnici mogu podneti ponudu za jednu poziciju u okviru partija 11 - 17.

Maksimalna vrednost honorara je bruto 23.474 RSD po ekspertskom danu bez PDV-a. 

SKGO je po osnovu Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“, oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrednost (PDV-a). U skladu sa tim, na osnovu dostavljene finansijske dokumentacije, SKGO Pružaocu usluge dostavlja odgovarajuću potvrdu Poreske uprave o oslobađanju od PDV-a (PPO PDV).

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti, na način da se može utvrditi da nisu ranije otvarane i sadrži naznaku „Ne otvarati“, ponuda - Usluga izrade srednjoročnog plana u okviru Programa „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji – EU EXCHANGE 6“ / Partija hh (navesti broj partije) na adresu Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, najkasnije do 09.05.2023. godine do 16:00 časova.

Prijave poslate na bilo koji drugi način biće odbačene. Ponuda za svaku od partija mora biti u zasebnoj koverti.

Ponuda treba da sadrži sledeće dokumente za svaku partiju:

  1. Obrazac ponude – neophodno je dostaviti obrazac ponude za fizičko ili pravno lice/preduzetnika u zavisnosti od statusa ponuđača
  2. Listu referenci (ponuđači dostavljaju listu referenci o izvršenim reprezentativnim istovrsnim ili uporedivim poslovima urađenim od strane ponuđača)
  3. CV predstavlja CV eksperta odnosno lica koji će sprovoditi poslove u skladu sa opisom posla za partiju za koju se konkuriše (CV se dostavlja na srpskom jeziku u formatu usklađenim sa EU zahtevima - europass format, na primer)
  4. Izjavu o ispunjenosti uslova – neophodno je dostaviti izjavu o ispunjenosti uslova za fizičko ili pravno lice/preduzetnika u zavisnosti od statusa ponuđača
  5. Izjavu o ekskluzivnosti i raspoloživosti 

Nekompletne prijave neće biti razmatrane.

U skladu sa procedurom nabavki SKGO, kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je:

Ekonomski najpovoljnija ponuda

Vrednovanje ponuda će se izvršiti na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Ponuđena cena – najniža ponuđena cena ekspertskog dana/ponuđena cena ekspertskog dana h 20 (maks. 20 pondera)
  • Lista referenci – ocena komisije – maks. 30 pondera
  • CV eksperta   – ocena komisije – maks. 50 pondera

Uz sve navode u listi referenci i CV-u koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo ponuđača, potrebno je navesti period angažmana na predmetnim poslovima. Referentna pisma/dokumentacija kojima se potvrđuju navodi o kvalifikacijama i iskustvu kandidata treba da budu dostupni na zahtev SKGO, ali ih nije nužno dostavljati uz prijavu.

Za više informacija možete kontaktirati gospođu Mirjanu Knežević Panajotu na elektronsku adresu mirjana.knezevic@skgo.org ili gospodina Aleksandra Marinkovića na elektronsku adresu aleksandar.marinkovic@skgo.org.

Obrazac ponude, opisi poslova i druga prateća dokumentacija za svaku partiju se mogu preuzeti na sledećim linkovima:

Obrazac ponude – fizička lica >>>>>

Obrazac ponude – pravna lica/preduzetnici >>>>>

Lista referenci (obrazac) >>>>>

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova – fizička lica >>>>>

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova – pravna lica/preduzetnici >>>>>

Izjava o ekskluzivnosti i raspoloživosti >>>>>

Opisi poslova za sve Partije >>>>>