Modeli akata

Građanski vodič kroz Odluku o budžetu opštine

Preuzmi datoteku

Građanski vodič kroz Odluku o završnom računu

Preuzmi datoteku

Model odluke o budžetu

Preuzmi datoteku

Obrazac za izveštavanje o učinku programa (godišnji i polugodišnji)

Preuzmi datoteku

Modeli akata za transparentno finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz budžetskih sredstava loka...

Preuzmi datoteku

Model poslovnika skupštine opštine

Preuzmi datoteku