Modeli akata

Modeli sporazuma o međuopštinskoj saradnji u oblasti socijalne zaštite, besplatne pravne pomoći i komunalne milicije

Preuzmi datoteku

Modeli internog akta za javne nabavke

Preuzmi datoteku

Modeli akata - Inspekcijski nadzor JLS u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju

Preuzmi datoteku

Odluka o izmeni i dopuni akta o proceni rizika

Preuzmi datoteku

Odluka o pokretanju postupka izmene i dopune akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini

Preuzmi datoteku

Plan sprovođenja postupka procene rizika na radnim mestima i u radnoj okolini

Preuzmi datoteku