Modeli akata

Rešenje o odgovornosti u disciplinskom postupku

Preuzmi datoteku

Poslovnik o radu žalbene komisije

Preuzmi datoteku

Rešenje o obrazovanju žalbene komisije

Preuzmi datoteku

Model Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi, stručnim službama i posebnim organizac...

Preuzmi datoteku

Model Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, stručnim službama i posebnim organiz...

Preuzmi datoteku

Rešavanje statusa direkcija, model ugovora - spajanje

Preuzmi datoteku