Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Sistem lokalne samouprave

Na koga se primenjuju odredbe Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samourave, kada je reč o jedinici lokalne samouprave, i koji lokalni organi i organizacije su obavezni da ga primenjuju?

Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave uređuje prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Odredbe ovog zakona shodno se primenjuju na zaposlene u organima gradskih opština kao i službama i organizacijama koje osniva nadležni organ jedinice lokalne samouprave i gradske opštine, prema posebnom zakonu. Zaposlenima, u smislu ovog Zakona, smatraju se funkcioneri koji na osnovu zakonom utvrđene obaveze ili ovlašćenja zasnivaju radni odnos radi vršenja dužnosti, službenici i nameštenici.

  • Funkcioner je izabrano, imenovano, odnosno postavlјeno lice (osim službenika na položaju) u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno u organima gradske opštine, kao i u službama i organizacijama koje oni osnivaju prema posebnom propisu.
  • Službenik je zaposleno lice koje profesionalno obavlјa poslove iz nadležnosti autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave ili sa njima povezanih opštih pravnih poslova, informatičkih, materijalno-finansijskih, računovodstvenih i administrativnih poslova. Službenik je zaposleno lice na izvršilačkom radnom mestu kao i na radnom mestu službenika na položaju.
  • Nameštenik je lice koje zasniva radni odnos radi obavlјanja pratećih, pomoćno-tehničkih poslova u autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave

U smislu ovog Zakona, službama i organizacijama smatraju se stručne službe i posebne organizacije koje su osnovane za obavlјanje poslova uprave. Odredbe ovog Zakona se ne primenjuju na zaposlene u preduzećima, ustanovama, javnim agencijama, fondovima i fondacijama koje osniva nadležni organ jedinice lokalne samouprave i gradske opštine, prema posebnom propisu, koji upućuje da se prava i obaveze zaposlenih regulišu drugim propisima, poput, primera radi, Zakona o radu.  

Sistem lokalne samouprave

Kаkаv ćе biti stаtus zаpоslеnih u kаbinеtu grаdоnаčеlnikа / prеdsеdnikа оpštinе / prеdsеdnikа grаdskе оpštinе kојi sаdа vеć imајu rаdni оdnоs nа nеоdređеnо vrеmе u оpštinskој/grаdskој uprаvi? Da li zaposleni u kabinetu po novom Zakonu može nakon prestanka funkcije izabranog lica da se rasporedi na druga radna mesta u gradskoj/opštinskoj upravi?

Napomena: odgovor na pitanje je izmenjen

Zаpоslеni nа nеоdrеđеnо vrеmе u оpštinskој/grаdskој uprаvi оstајu zаpоslеni nа nеоdrеđеnо vrеmе u оpštinskој/grаdskој uprаvi, bеz оbzirа štо su do pоčеtkа primеnе Zаkоnа о zаpоslеnimа u аutоnоmnim pоkrајinаmа i јеdnicаmа lоkаlnе sаmоuprаvе оbаvlјаli pоslоvе u kаbinеtu grаdоnаčеlnikа / prеdsеdnikа оpštinе / prеdsеdnikа grаdskе оpštinе. Međutim, Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i JLS eksplicitno predviđa da se na radnim mestima koja su sistematizovana u kabinetima gradonačelnika i predsednika opština radni odnosi zasnivaju na određeno vreme dok traje dužnost tog izabranog lica. Prema tome sva lica koja se zaposljavaju na radnim mestima u kabinetu, radni odnos mogu zasnovati samo na odredjeno vreme. Dakle, lica koja su već zasnovala radni odnos na neodređeno vreme bi morala da izaberu, da li žele da od 1. decembra 2016. godine budu rasporedjeni unutar unutrašnjih organizacionih jedinica na odgovarajućem radnom mestu na kome nastavljaju radni odnos na neodređeno vreme ili na radnom mestu u kabinetu gradonačelnika/predsednika opštine, u radnom odnosu na određeno vreme dok traje dužnost gradonačelnika/predsednika opštine. U skladu sa tim, lica koja nastave od 1. decembra 2016. godine da rade na radnim mestima u kabinetu gradonačelnika/predsednika opština neće moći nakon prestanka mandata izabranog lica da se rasporede na radnim mestima u opštinskoj/gradskoj upravi, već im prestaje radni odnos.

Obrazloženje napomene: Imajući u vidu usvajanje podzakonskih akata i izradu Modela pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u upravi, potrebno je izmeniti odgovor na pitanje koje se odnosi na status zaposlenih u kabinetu i njihove mogućnosti da se rasporede nakon prestanka mandata izabranog lica u gradsku/opštinsku upravu. U skladu sa tim SKGO objavljuje novi iznad navedeni odgovor na ovo pitanje. 
Ukoliko pojedinačni gradovi i opštine u skladu sa konkretnim situacijama, budu imali potrebu za dodatnim pojašnjavanjem ovog pitanja, treba da se obrate Ministarstvu državne upravi i lokalne samouprave za dobijanje mišljenja ovog ministarstva.