Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Da li može da se objavi forma Službene beleške po članu 55. stav 4. ZPPPA?

Forma Službene beleške.docx

Ova forma Službene beleške može da se koristi od 1. marta 2019. godine.


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Kako izgledaju legitimacije za poreske inspektore?

Obrazac legitimacije.docx

Legitimacije sa hologramom_javni prihodi.pdf

Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Zakono o porezima na imovinu, između ostalog, propisuje da obaveza po osnovu poreza na imovinu prestaje danom prestanka postojanja nepokretnosti. Da li to znači da poreska obaveza ne prestaje dok neko od prava ne prestane brisanjem nepokretnosti iz katastra odnosno da li tumačenje ove odredbe ukazuje na to da obaveza prestaje ako se sruši objekat, bez obzira na evidentiranje promene u katastru?

Mišljenje Ministarstva finansija o prestanku poreske obaveze rušenjem objekta - redni broj 3, pod v.pdf

Članom 10a. Zakona o porezima na imovinu propisano je da poreska obaveza prestaje najranijim od sledećih dana:

  • danom kojim poreskom obvezniku prestaje pravo, državina ili korišćenje iz člana 2. stav 1. ovog zakona na nepokretnosti, na koje se porez na imovinu plaća u skladu sa čl. 2. i 2a ovog zakona;
  • danom prestanka postojanja nepokretnosti;
  • danom početka primene zakona u skladu sa kojim je pravo, državina ili korišćenje iz člana 2. stav 1. ovog zakona na koje se porez na imovinu plaćao prestalo biti predmet oporezivanja;
  • danom kojim drugo lice stekne pravo, državinu ili korišćenje na koje se porez plaća u skladu sa čl. 2. i 2a ovog zakona.

Navedena odredba je samo preciziranje i ranijeg stava Ministarstva finansija o tome  kada prestaje poreska obaveza, dakle obaveza poreza na imovinu prestaje danom rušenja objekta, bez obzira na upis u katastar (kao što I nastanak poreske obaveze nije vezan za upis u katastar).


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Da li postoji mogućnost da se objavi forma zapisnika vezano za storniranje neosnovano utvrđenih poreskih obaveza?

Forma zapisnika za storniranje neosnovanog zaduženja.doc

U svim jednostavnijim slučajevima, gde obveznik ne osporava postupak, i gde se postupa po njegovom zahtevu koji sadrži nedvosmislene dokaze, ne mora se sačinjavati zapisnik, već se u obrazloženju rešenja navodi osnov za donošenje rešenja


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Da li ogranak i predstavništvo privrednog društva mogu biti zaduženi po osnovu lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru?

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede broj 401-00-00581/2012-03 od 30.11.2012. godine.pdf

Izvod iz Zakona o privrednim društvima - ogranak i predstavništvo.docx

U Mišljenju Ministarstva finansija navedeno je da predstavništva i ogranci nisu obveznici firmarine. Ovo se odnosi pre svega na predstavništva i ogranke stranih pravnih lica. Ogranci domaćih privrednih društava, odnosno izdvojene poslovne jedinice nisu posebni privredni subjekti, posebno pravno lice (ogranak nema svoj PIB), već su deo privrednog društva i  posluju pod njegovim PIB-om. Za isticanje firme na prostoru u kome oni obavljaju delatnost obveznik firmarine nije ogranak već pravno lice pod čijim PIB-om taj ogranak obavlja delatnost, ukoliko je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave propisano da to pravno lice plaća taksu.


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.