Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Benzinska pumpa podnela je poreski prijavu za nepokretnosti koje poseduje, ali nigde nije iskazan rezervoar za gorivo koji se nalazi pod zemljom. Kako se postupa u tom slučaju, da li je dovoljan zaključak?

Poreska prijava koja je formalno i matematički ispravna mora da bude evidentirana kao takva. U slučaju kada se utvrdi da poreski obveznik nije prijavio sve nepokretnosti, može se pozvati (telefonom) da sam podnese izmenjenu poresku prijavu i prijavi nepokretnosti koje nije prijavio prvobitnom poreskom prijavom. Ako ne, onda se mora poslati poziv za kancelarijsku kontrolu i u tom postupku utvrditi razlika poreza, odnosno iznos poreza za nepokretnosti koje obveznik nije prijavio i utvrdio svojom poreskom prijavom (pod uslovom da je za nepokretnosti navedene u poreskoj prijavi poreska obaveza pravilno utvrđena). U zapisniku se utvrđuje i pripadajuća kamata na poresku obavezu utvrđenu u postupku poreske kontrole, obračunata od datuma dospeća propisanog zakonom, do dana sačinjavanja zapisnika o kontroli. Napominjemo da se  u tom slučaju donosi zapisnik o kancelarijskoj kontroli i rešenje o utvrđivanju poreske obaveze, kao i pripadajuće kamate.

Mišljenje Ministarstva finansija - redni broj 2, Bilten 5/18.pdf

Mišljenje Ministarstva finansija - redni broj 5, Bilten 7,8/16.pdf

Mišljenje Ministarstva finansija - redni broj 11, Bilten 11/15.pdf

Mišljenje Ministarstva finansija - redni broj 9a, Bilten 11/14.pdf

Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Da li je osnovica za utvrđivanje poreza na imovinu za proizvodnu halu pravnog lica čija je pretežna delatnost 2932-Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila knjigovodstvena vrednost?

Za opredeljivanje da li je poreska osnovica za proizvodnu halu knjigovodstvena vrednost, nije od uticaja pretežna šifra delatnosti poreskog obveznika, već namena objekta, u smislu koja delatnost se može obavljati u tom prostoru (a prema klasifikaciji delatnosti), odnosno da se u tim objektima u kojima su smešteni proizvodni pogoni koristi za obavljanje delatnosti koja spada u prerađivačku industriju.

Mišljenje Ministarstva finansija - redni broj 6d, Bilten 2/15.pdf

Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Poreski obveznik je na Prilogu-1 iskazao dva Podpriloga za poljoprivredno i šumsko zemljište, jer su granične parcele. Da li je to ispravno ili mora podneti dva Priloga-1 i po jedan Podprilog uz Prilog-1?

Prema članu 7. stav 2. Zakona o porezima na imovinu osnovicu poreza na imovinu poreskog obveznika koji nepokretnosti u svojim poslovnim knjigama ne iskazuje u skladu sa stavom 1. ovog člana (fer vrednost) čini:

  1. za neizgrađeno zemljište – vrednost zemljišta;
  2. za ostale nepokretnosti  - vrednost objekata uvećana za vrednost pripadajućeg zemljišta.

Prema Mišljenju Ministarstva finansija broj  430-00-00067/2014-04 оd 3.3.2014. god:

Kаdа је prеdmеt оpоrеzivаnjа pоrеzоm nа imоvinu prаvо svојinе nа zеmlјištu pоvršinе prеkо 10 аri, rеč је о pоvršini zеmlјištа kоје prеdstаvlја fizičku cеlinu, nеzаvisnо оd:

  • vrstе zеmlјištа (grаđеvinskо, pоlјоprivrеdnо, šumskо i drugо),
  • dа li zеmlјištе kао fizičku cеlinu čini јеdnа ili višе kаtаstаrskih pаrcеlа, оdnоsnо njihоvih dеlоvа,
  • brоја pоrеskih оbvеznikа nа zеmlјištu kоје је prеdmеt оpоrеzivаnjа (prеdmеt оpоrеzivаnjа оprеdеlјuје pоvršinа zеmlјištа prеkо 10 аri, а nе brој pоrеskih оbvеznikа zа tо zеmlјištе).

Prema tome, predmet oporezivanja je zemljište koje se sastoji od dve parcele različitih vrsta zemljišta (poljoprivredno i šumsko), tako da se za to zemljište (kao celinu) utvrđuje poreska osnovica.

Prema Pravilniku o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, poreska osnovica će utvrđuje u Prilogu 1, što znači da je obveznik pravilno postupio kada je za predmetno zemljište podneo jedan Prilog -1 i dva Podpriloga (u kojima je iskazao posebne vrednosti delova zemljišta). Da se na tom zemljištu, recimo, nalaze i objekti, za njih bi trebalo podneti samo posebne Podpriloge (u kojima bi se utvrdila vrednost objekata), pri čemu bi se ukupna poreska osnovica (za zemljište i objekte na njemu) utvrdila u Prilogu – 1.


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

U pitanju je obveznik kome je utvrđena obaveza za 5 godina 2016. godine. Rešenja mu nisu uručena iste, ali su knjižena na 31.12.2016.. U avgustu 2017. su mu uručena rešenja na koja on blagovremeno izjavljuje žalbu. U međuvremenu je obveznik preminuo i po žalbama nije odlučeno, tj. prvostepeni organ nije razmatrao žalbu. Preminuli poreski obveznik je imao punomoćnika koji je potpisao poreske prijave u 2016. Naslednik ima pravosnažno rešenje o nasleđivanju pokojnog poreskog obveznika. Da li u ovom slučaju treba rešavati po žalbi na ime preminulog poreskog obveznika, gde bi se sa punomoćnikom rešavalo po žalbi ili na ime naslednika koji bi bio uključen u postupak?

S obzirom da je stranku zastupao punomoćnik, u granicama dobijenog punomoćja, postupak se nastavlja sa punomoćnikom koji saglasno odredbama člana 52. Zakona o opštem upravnom postupku ima pravni osnov da učestvuje u poreskom postupku, ali samo u okviru dobijenog punomoćja. Dakle, punomoćje na prestaje smrću stranke, s tim što neslednik, kao pravni sledbenik stranke, odnosno njen novi zakonski zastupnik može opozvati ranije dato punomoćje.


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Potrebno je pojašnjenje člana 12. tačka 4) Zakona o porezima na imovinu, u smislu, koje uslove treba da ispunjava nepokretnost da bi se smatrala kulturnim ili istorijskim spomenikom (za poresko uverenje)?

Članom 12. Zakona o porezima na imovinu propisano je poresko oslobođenje za nepokretnosti koje su od nadležnog organa proglašene kulturnim ili istorijskim spomenicima – na nepokretnosti u celini, odnosno na posebne delove, koji služe za ove namene – pod uslovom da nisu trajno date drugom licu radi ostvarivanja prihoda (uz naknadu). Pravo na poresko oslobođenje primenom navedene odredbe ne može se ostvariti na primer za objekat u kome se obavlja delatnost (npr. zubarska ordinacija, hotel, restoran i dr.), s obzirom da je to delatnost privrednog karaktera ili za objekat koji je namenjen i koristi se za stanovanje. Znači, da bi poreski obveznik imao pravo na poresko oslobođenje po ovom osnovu potrebno je da kumulativno budu ispunjeni sledeći uslovi:

  • da je nepokretnost koja se oporezuje proglašena kulturnim ili istorijskim spomenikom
  • da se nepokretnost koja se oporezuje koristi isključivo za te namene
  • da nepokretnost koja se oporezuje nije trajno data drugom licu uz naknadu (duže od 183 dana u toku 12 meseci, sa prekidima ili neprekidno).

Mišljenje Ministarstva finansija - redni broj 7, Bilten 1/16.pdf

Mišljenje Ministarstva finansija - redni broj 4, Bilten 2/16.pdf

Mišljenje Ministarstva finansija - redni broj 5, Bilten 10/14.pdf

Mišljenje Ministarstva finansija - redni broj 4, Bilten 9/14.pdf

Mišljenje Ministarstva finansija - redni broj 2, 3 i 14, Bilten 5/14.pdf

Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.