Pitanja i odgovori

Lokalne finansije i javna svojina

Kako se planiraju sredstva za redovno održavanje asfaltnih kolovoza, odnosno lokalnih puteva?

Rashode za potrebe redovnog održavanja lokalnih puteva, ulica i asfaltnih kolovoza potrebno je predvideti kod direktnog korisnika budžeta opštinske/gradske uprave u programu 7 programske aktivnosti 0701-0002 održavanje saobraćajne infrastrukture sa ekonomskom klasifikacijom 425. U ovom slučaju radi se o redovnom održavanju i sanaciji, ili čak pojačanom održavanju kolovozne konstrukcije kojima se ne povećava knjigovodstvena vrednost osnovnih sredstava (nažalost u velikom broju JLS ne vodi se nikakva evidencija o javnoj svojini lokalnih puteva – kategorisanih i nekategorisanih, te je neophodno realizovati određene korake u popisu, proceni vrednosti i vođenja pomoćnih knjiga vezano za ulice i puteve). Iz svega navedenog proizilazi, da JLS ulažu u rekonstrukciju i popravku puteva i ulica, a koji prema postojećoj evidenciji i nisu svojina JLS, što je u svakom slučaju situacija koju treba korigovati. Izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (u skupštinskoj proceduri od oktobra 2018. godine, očekivano usvajanje do kraja 2018. godine) stvaraju se osnovi za ubrzano prevazilaženje navedene situacije, budući da se predviđa upis prava javne svojine JLS po službenoj dužnosti, po sili zakona, na nekategorisanim putevima i opštinskim putevima na kojima je kao korisnik upisana JLS, odnosno njeni organi i organizacije.

Lokalne finansije i javna svojina

U kojem programu i pod kojom funkcijom treba planirati sredstva za veštačku oplodnju u skladu sa donetom odlukom od strane JLS?

Sredstva koja se odobravaju na osnovu posebne odluke JLS a vezano za veštačku oplodnju treba planirati u programu 11 koji se odnosi na socijalnu i dečiju zaštitu (u okviru PA 0007 – Podrška rađanju i roditeljstvu ili eventualno kao zaseban projekat) korišćenjem funkcionalne klasifikacione oznake 040.

Lokalne finansije i javna svojina

Kako predvideti i na koji način obezbediti sredstva za opštinsko javno komunalno preduzeće radi kupovine novog kamiona za prikupljanje smeća (smećara)?

U najvećem broju slučajeva visina cene komunalnih usluga, a na koju saglasnost daje lokalna skupština, nije „dovoljno visoka“ da bi obezbedila potrebna sredstva za akumulaciju, odnosno za opremanje komunalnih preduzeća novim osnovnim sredstvima a radi obavljanja njihove osnovne delatnosti, na koje su osnovane ili za koje imaju isključivo pravo. U ovim uslovima, osnivač javnih komunalnih preduzeća može predvideti sredstva u obliku subvencije javnim nefinansijskim preduzećima (451) radi nabavke potrebnih osnovnih sredstava (u punom iznosu ili u vidu dela nabavne cene), pod uslovom da je prethodno JKP podnelo Poseban program za korišćenje budžetskih sredstava iz budžeta grada/opštine XY lokalnoj skupštini (navođenjem – konkretizacijom svrhe nabavke, odnosno potrebe za subvencijama iz budžeta) i dobilo saglasnost na poseban program od tog organa.

Lokalne finansije i javna svojina

Kako treba i u kojem programu predvideti sredstva za sufinansiranje kapitalnih projekata (sopstveno učešće 10-15% ili više iz izvora 01) u slučaju kada se na početku budžetske godine nije poznato na kojim konkursima viših organa vlasti (izvor 07) konkretna JLS pozitivno učestvuje? Kod nekih finansijera (Ministarstva, ili Uprave za kapitalna ulaganja APV) pri samom apliciranju se traži izvod iz budžeta o konkretno predviđenim sredstvima za potrebe sopstvenog učešćа.

U dosadašnjoj praksi načina sufinansiranja kapitalnih (a i ne samo kapitalnih) projekata od strane viših nivoa vlasti svedoci smo nemogućnosti prethodnog planiranja sredstava za potrebe sopstvenog učešća (koji se finansira iz lokalnog budžeta iz izvora 01) u odlukama o budžetu opštine, odnosno grada. U momentu izrade nacrta, odnosno utvrđivanja predloga budžeta jedinice lokalne samouprave, organizaciona jedinica nadležna za poslove finansija u upravi JLS nema precizne informacije o:

- konkursima na kojima se JLS aplicirala, a nije još ugovorila zajedničko finansiranje određenog, konkursom podnetog projekta sa višim nivoom vlasti (Ministarstva, Uprava za kapitalna ulaganja APV, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima),

- budućim konkursima koji budu raspisani u toku budžetske godine, a na kojima JLS može konkurisati sa obavezom obezbeđivanja sopstvenog učešća iz svog budžeta koji je već donet u skladu sa budžetskim kalendarom.

Za potrebe prevazilaženja prethodno opisanog, predlaže se planiranje (rezervacija) potrebnih sredstava sufinasiranje projekata (sopstvenog učešća JLS) u okviru tekuće budžetske rezerve, koje se planiraju prilikom donošenja budžeta JLS u okviru razdela direktnog korisnika opštinske/gradske uprave, u programu 15, PA 0602-0009, u funkciji 160 i na ekonomskoj klasifikaciji 499. Shodno članu 69. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, ... 113/2017) deo planiranih prihoda budžeta se ne raspoređuje unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve i ta sredstva se koriste za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje su predviđene pozicije u budžetu nedovoljne. Evidentne situacije u vezi nemogućnosti planiranja sopstvenog učešća za projekte (u konkretnim programima lokalnog budžeta i to sa jasnim nazivima projekata u skladu sa Uputstvom za izradu programskog budžeta) ispunjavaju sve preduslove za korišćenje sredstava tekuće budžetske za navedene svrhe i to:

- prilikom apliciranja na konkursu (ukoliko raspisivač konkursa traži) u prijavi ili u pratećoj dokumentaciji (izvod iz budžeta) treba navesti da se sopstveno učešće obezbeđuje iz tekuće budžetske rezerve,

- prilikom potpisivanja ugovora o finansiranju konkretnog lokalnog projekta sa višim nivoom vlasti (ili sa međunarodnim donatorom) koji se sufinansira, nadležni izvršni organ na predlog organizacione jedinice nadležne za poslove finansija, rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve raspoređuje sredstva sopstvenog učešća sa izvorom 01 za novi projekat i to u okviru konkretnog programa kome taj projekat pripada (pored toga, na osnovu Ugovora, a u skladu sa članom 5. stav 6. Zakona o budžetskom sistemu organ nadležan za poslove finansija otvara deo pozicije za projekat koji se finansira iz izvora 07 ili 08 - ukupna planirana vrednost projekta se obezbeđuje na ovakav način za potrebe njegove realizacije).

Imajući u vidu da se u budžetu za potrebe tekuće budžetske rezerve mogu opredeljivati sredstva čak do 4% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu, preporučuje se korišćenje prethodno opisane metodologije u svrhu nesmetanog sprovođenja konkurisanja/realizacije projekata na lokalnom nivou.

Lokalne finansije i javna svojina

Po pitanju Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u lokalnoj administraciji, da li je potrebno opštinskog pravobranioca uračunati u maksimalni broj zaposlenih, odnosno kako treba tretirati zaposlene na poslovima interne revizije i budžetske inspekcije?

Imajući u vidu da se opštinski pravobranilac postavlja na 5 godine i kao funkcioner ima svojstvo postavljenog lica, ne ulazi u maksimalni broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu JLS, a zaposleni na poslovima internog revizora i budžetskog inspektora (bez obzira što se nalaze u posebnima organima izvan organizacione strukture opštinske/gradske uprave i za svoj rad direktno odgovaraju predsedniku opštine/gradonačelniku) smatraju se zaposlenima, raspoređenim licima, čije radno mesto i njegovo popunjavanje ulazi u maksimalni broj zaposlenih na neodređeno vreme.