Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Da li su građani učesnici u planskom sistemu?

U skladu sa Zakonom o planskom sistemu, građani bi se prevashodno kategorizovali kao zainteresovane strane: Zainteresovane strane jesu organi i organizacije, fizička i pravna lica koje imaju interes u vezi sa merama javnih politika. 

Dakle, građani su takođe obuhvaćeni zakonom/definicijama i imaju svoju ulogu u koordinaciji javnih politika na lokalnom nivou. Posebno su relevantni u procesu širokih konsultacija tokom izrade i praćenja sprovođenja Plana razvoja JLS.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Da li se i kod izrade Plana lokalnog ekonomskog razvoja LS, primenjuju zakonski okviri i procedure predviđene za izradu Plana razvoja jedinice LS?

Pretpostavljamo da se ovde misli na Programe lokalnog ekonomskog razvoja koje JLS izrađuju u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o ulaganjima. Kako se ovde radi o kategoriji dokumenta javne politike (što je različito od Plana razvoja JLS koji pripada kategoriji dokumenata razvojnog planiranja), potrebno je da se obrati pažnja i na određene metodološke razlike, odnosno čak i eksplicitnije formulisane zahteve koje propisi predviđaju za dokumente javnih politika u odnosu na Plan razvoja kao dokument razvojnog planiranja. Ipak, osnovne postavke, poštovanje načela javnosti, integralnog pristupa i sl., očekuju se u pristupu izradi svih planskih dokumenata. 

Više o tome: Priručnik za izradu i realizaciju Programa LER u JLS.pdf

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Da li učesnici u fokus grupama, u kojima se npr. definišu ciljevi, a koji su iz redova šire zajednice zapravo predstavljaju Partnerski forum?

Partnerski forum preporučen je kao dodatna šira koordinaciona struktura učesnika u izradi Plana razvoja, a posebno u onim slučajevima kada same radne grupe ne uključuju u većoj meri predstavnike šire lokalne zajednice. Predlaže se pri tome da u zavisnosti od tema (ili uvek) i same radne grupe, njihovi članovi, učestvuju i na sastancima Partnerskog foruma. U tom smislu nije formalno potrebno ponavljati članstvo u jednom i u drugom organizacionom obliku, već osigurati što širi obuhvat različitih relevantnih učesnika iz JLS kroz bilo koju od struktura predviđenih za proces izrade Plana razvoja.

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

U kom trenutku uključiti Partnerski forum, u procesu izrade dokumenta Plana razvoja?

Poželjno je da Partnerski forum (ukoliko ga JLS uspostavi) bude što ranije uključen u proces izrade Plana razvoja JLS, a kao krajnji momenat kada bi imalo smisla uključiti ovaj forum u Smernicama smo sugerisali korak u procesu kada je izrađen nacrt pregleda i analize postojećeg stanja (korak pod brojem 2.3. Aneks 3 Smernica – Pregled indikativnog rasporeda aktivnosti na izradi Plana razvoja JLS).

Lokalne finansije, planski sistem i javna svojina

Ko su zakonski obveznici Zakona o planskom sistemu i ko je sve dužan u JLS da donese svoje Srednjoročne planove?

Obveznici jesu pre svega JLS u celini, u smislu da kako Plan razvoja tako i srednjoročni plan usvaja - JLS kao jedinstveni obveznik. Da li će JLS poveriti, delegirati i izradu posebnih srednjoročnih planova pojedinim budžetskim korisnicima, sama će odlučivati (ovo je u skladu sa čl.  26. Zakona o planskom sistemu).