Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Lokalne finansije i javna svojina

Zaključen je ugovor o franšizi između d.o.o. i pravnog lica za benzinsku stanicu u kojem je navedeno da sve troškove poslovanja vezane za stanicu snosi franšizni partner. Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru plaća se za delatnost trgovine naftom i naftnim derivatima u različitoj visini u odnosu na taksu za firmu u zavisnosti od veličine preduzeća. Pravno lice - franšizni partner, bavi se delatnošću koja se ne dmože podvesti pod delatnošću trgovine naftom i naftnim derivatima. JLS, ne znajući za ugovor o franšizi, utvrdila je obavezu benziskoj stanici za plaćanje isticanja firme na šta je ista reagovala dostavljanjem ugovora o franšizi i zahtevom za oslobađanje plaćanja takse za isticanje firme? U datoj poreskoj stuaciji – koje je obveznik i za koju delatnost?

Prema Zakonu o finansiranju lokalne samouprave lokalne komunalne takse mogu se uvoditi za isticanje firme na poslovnom prostoru.

Prema članu 15a ovog Zakona, pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u velika, srednja i mala pravna lica, u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo i preduzetnici, a obavljaju delatnosti bankarstva, osiguranja imovine i lica, proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka, firmarinu plaćaju na godišnjem nivou najviše do deset prosečnih zarada.

Članom 16. Zakona propisano je da je firma, u smislu ovog zakona, svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost. Ako se na jednom poslovnom objektu nalazi više istaknutih firmi istog obveznika, taksa se plaća samo za jednu firmu. Za svaku firmu istaknutu van poslovnog objekta plaća se taksa za svaku istaknutu firmu.

Član 17. Zakona propisuje da jedinica lokalne samouprave može utvrditi lokalne komunalne takse u različitoj visini zavisno od vrste delatnosti, površine i tehničko-upotrebnih karakteristika objekata, veličine pravnog lica u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo i po delovima teritorije, odnosno u zonama u kojima se nalaze objekti, predmeti ili vrše usluge za koje se plaćaju takse.

Član 18. Zakona propisuje da aktom skupštine jedinice lokalne samouprave, kojim se uvodi lokalna komunalna taksa, utvrđuju se obveznici, visina, olakšice, rokovi i način plaćanja lokalne komunalne takse.

Da bi pravilno zadužili obveznika firmarinom, potrebno je da primenite odredbe iz vaše Odluke, odnosno, kako ste vašom odlukom o lokalnim komunalnim taksama propisali da se taksa plaća na osnovu delatnosti koju obveznik faktički obavlja, bez obzira na pretežnu delatnost, ili drugačije. Zatim je potrebno da imate dokaz da je obveznik istakao naziv ili ime koje upućuje na to da obavlja delatnost na predmetnom poslovnom prostoru ili da obveznik podnese prijavu u kojoj to navodi.

Znači, da bi firmarina bila utvrđena mora da postoji pravni osnov u odluci jedinice lokalne samouprave, ali I dokaz da je naziv pravnog lica faktički istaknut na poslovnom prostoru koji koristi.

Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru, kao javni prihod ne može se posebno ugovarati iz razloga što je to zakonska a ne ugovorena obaveza. Odnos zakupodavac-zakupac nema karakter poresko-pravnog odnosa, kao odnosa javnog prava, već obligacionog odnosa koji su ugovorne strane svojom voljom zasnovale.  Prema navedenom, administriranje ovog javnog prihoda, uređeno je zakonskim i podzakonskim aktima a ne ugovorima.


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije i javna svojina

Utvrđena je naknada za postavljanje tende na osnovu Rešenja o odobrenju za zauzeće javne površine izdatog od strane Odeljenja za urbanizam. U međuvremenu je dobijeno Rešenje kojim je po žalbi poreskog obveznika, Odeljenje za urbanizam prvobitno Rešenje zamenilo novim Rešenjem na osnovu kojeg proizilazi da treba da utvrdimo naknadu u manjem iznosu. Molimo Vas da objavite model Rešenja koje treba da se uradi.

S obzirom da je u pitanju postupak koji je okončan konačnim rešenjem protiv koga se ne može izjaviti žalba, a da se ima nova činjenicu, koja je konstatovana rešenjem o odobrenju Odeljenja za urbanizam, koja će dovesti do drugačijeg rešenja upravne stvari, smatramo da je potrebno da se donese rešenje o ponavljanju postupka kojim će se dozvoliti ponavljanje postupka (čl. 181 ZUP-a), poništiti već doneto rešenje (čl. 182 ZUP-a) i utvrditi obavezu prema novom rešenju o odobrenju.

Model rešenja_ponavljanje postupka i poništavanje rešenja.doc 


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije i javna svojina

U postupku plaćanja poreskog duga obveznik nudi kao sredstvo obezbeđenja plaćanja – hipoteku na nepokretnosti. Da li je obavezno da shodno Zakonu o proceniteljima, procenu vrednosti nepokretnosti izvrši licencirani procenitelj ili se može prihvatiti procena sudskog veštaka građevinske struke?

Članom 74. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da ako se dugovani porez obezbeđuje hipotekom na nepkretnosti, tržišna vrednost sredstava obezbeđenja ne može biti manja od 120% visine dugovanog poresa čija se naplata obezbeđuje.

Ako se od dužnika, kao sredstvo obezbeđenja naplate, zahteva upis hipoteke na nepokretnosti, LPA opredeljuje dužnikovu konkretnu nepokretnost ili više njih, vodeći računa da nepokretnost nije opterećena hipotekom u korist drugog poverioca, da njena tržišna vrednost nije manja od 120% iznosa dugovanog poreza, kao i da se prinudna naplata iz te nepokretnosti njenom prodajom, za slučaj da dužnik ne poštuje odobrenu dinamiku plaćanja dospelog duga i propisane rokove za plaćanje tekućih obaveza, može efikasno izvršiti.

Ako se od dužnika kao sredstvo obezbeđenja naplate zahteva upis hipoteke na napokretnosti – dužnik podnosi overeni prepis lista nepokretnosti izdatog od starne organizacione jedinice RGZ-a, u kome je, na osnovu založne izjave dužnika, upisana hipoteka na konkrentoj nepokretnosti dužnika u korist JLS, radi obezbeđenja naplate dugovanog poreza čije se odlaganje zahteva.

Smatramo da se u postupku odlaganja plaćanja poreza na rate, kada se kao sredstvo obezbeđenja plaćanja daje hipoteka na konkretno opredeljenoj nepokretnosti, mogu prihvatiti procene tržipne vrednosti konkretne nepokretnosti koje su izvršene od strane sudskih veštaka i od strane licenciranih procenitelja.


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije i javna svojina

Kako supružnici podnose poreske prijave za zajedničku imovinu?

Poreski obveznik podnosi prijavu za nepokretnost, odnosno udeo u nepokretnosti, za koji mu je nastala poreska obaveza.

Svaki supružnik kao imalac prava zajedničke svojine na nepokretnosti, odnosno na zemljištu površine preko 10 ari na kojem udeli nisu određeni, a koje je stečeno na osnovu ugovora o kupoprodaji, podnosi poresku prijavu za ½ nepokretnosti.

Misljenje ministarstva finansija-supruznici prilikom prodaje.pdf


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije i javna svojina

U vezi sa tekstom rešenja koji se dobija iz sistema prilikom usvajanja žalbe poreskog obveznika, odnosno deo rešenja koji LPA ne menja, kako u sistemu JIS poništiti - ukinuti rešenje poreskom obvezniku i odštampati tekst rešenja?

Kada se rešava o žalbi u prvostepenom postuku može se koristiti isključivo kada se vrši zamena donetog rešenja, znači kada se menja utvrđena obaveza iz razloga koji su navedeni u žalbi, ali obaveza postoji. Dakle, usvaja se žalba i utvrđuje nova obavezu zbog usvajanja žalbenih navoda iz kojih razloga i u dispozitivu rešenja i stoji stav „ovim rešenjem se zamenjuje rešenje broj...“. 

U konkretnom slučaju će se doneti pojedinačno rešenje kojim će se rešiti o konkretnoj poreskopravnoj sitaciji. Dakle, usvaja se žalba, ponavlja se postupak i poništava doneto rešenje na koje je uložena žalba. 

Dakle dispozitiv rešenja bi trebalo, između ostalog, da sadrži i sledeće navode:  1) Usvaja se žalba poreskog obveznika izjavljena …..2) Ponavlja se postupak u poreskoj stavari utvrđivanja poreza na imovinu....3) Poništava se rešenje o utvrđivanje obaveze poreza na imovinu________broj_________ od_____. Naravno dispozitiv rešenja mora da sadrži i sve duge uobičajene naloge.

Usvajanjem žalbenih navoda na rešenje o utvrđivanju obaveze za godišnji porez na imovinu, može se poništiti samo doneto rešenje za 2019. godinu. Ukoliko se ima problem sa donetim rešenjima za prethodne godine, može se doneti rešenje o ponavljanju postupka po službenoj dužnosti donošenjem pojedinačnih rešenja za svaku godinu i poništiti već doneta rešenja.


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.