Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Ekonomski razvoj

Ugostitelj koji obavlja delatnost u nekategorisanom objektu dao je objekat u zakup drugom pravnom licu koji je podneo prijavu za registraciju u sistemu eTurista i sada je nastala situacija da se imaju dva registrovana pravna lica na istoj adresi i da je dupliran broj ležaja u istom objektu. Na koji način obrisati ugostitelja koji se i dalje vodi kao aktivan u APR-u, a nije podneo prijavu za brisanje objekta sa sistema eTurista?

Saglasno članu 23. stav 1. tačka 5) Zakona o ugostiteljstvu propisano da rešenje kojim se ugostiteljski objekat za smeštaj kategoriše prestaje da važi ako dođe do promene ugostitelja.

Takođe, članom 13 stav 3. istog zakona propisano je da je svaku promenu podataka, koji se evidentiraju kod Ministarstva, odnosno jedinice lokalne samouprave ugostitelj dužan da prijavi u roku od sedam dana.

U ovom konkretnom slučaju, ugostiteljski objekat koji je vezan za starog ugostitelja mora biti deaktiviran. Obrađivač nema mogućnost promene statusa ugostitelja koji je evideniran povlačenjem podataka iz APR-a, ali može deaktivirati objekat. Oba ugostitelja će biti aktivna u sistemu, ali ne i oba objekta.

Ekonomski razvoj

Da li Komisija za kategorizaciju na licu mesta sačinjava zapisnik, da li se sačinjava na nekom propisanom obrascu ili u slobodnoj formi i ko ga sve potpisuje?

Zapisnik se može sačiniti na licu mesta, što je i preporuka, jer bi  podnosilac zahteva bio upoznat sa sadržinom istog, mada se može sačiniti i u kancelariji.

Ne postoji propisan obrazac, može se koristi slobodna forma, sa elementima memoranduma.

Ekonomski razvoj

Ako je zahtev za kategorizaciju podneo član porodičnog domaćinstva uz overenu saglasnost vlasnika objekta, ko može da podnese zahtev za prestanak važenja rešenja, vlasnik ili član domaćinstva?

Zahtev za stavljanje rešenja van snage podnosi ugostitelj, u ovom slučaju je to član porodičnog domaćinstva.

Ekonomski razvoj

Da li objekat mora biti legalizovan-uknjižen, tj. da li mora imati upotrebnu dozvolu koja se vodi na podnosioca zahteva za kategorizaciju?

Objekat ne mora biti uknjižen, niti posedovati građevinsku ili upotrebnu dozvolu.

Za takve objekte vlasništvo se može dokazivati i posredno (vlasništvo na parceli, posedovanje građevinske dozvole, podnet zahtev za legalizaciju, uknjižena državina, kupoprodajni ugovori, ugovori o poklonu, rešenja o nasleđivanju, poresko rešenje, komunalije, priključak za struju na ime “vlasnika” i slični posredni dokazi).

Ekonomski razvoj

Kako na licu mesta da se promeni Zahtev za kategorizaciju, sa 4 na 3 zvezdice, pogotovo ako obrađivač zaključa zahtev na CIS-u?

Obrađivač mora da otključa zahtev, kako bio ugostitelj mogao da promeni podatak o kategoriji (broju zvezdica) na formi zahteva.

Sve do donošenja rešenja podnosilac zahteva može isti da menja,  dopunjuje ili da od zahteva odustane.