Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Komunalne delatnosti i energetika

Primljen je zahtev za za pristup informacijama od javnog značaja u kome se traži spisak lica koja su obveznici komunalne takse. S tim u vezi, da li su podaci o pravnim licima i preduzetnicima koji su obveznici komunalne takse za isticanje firme, informacije od javnog značaja?

Poštujući odredbe člana 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administaciji, kada je reč o davanju podataka i informacija o drugim poreskim obveznicima, propisano je načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku, koje je obavezujuće za službena lica i sva druga lica koja učestvuju u poreskom postupku. Tajni podatak predstavlja svaki dokument, informacija, podatak i druga činjenica o poreskom obvezniku do kojih su službena lica i sva druga lica koja učestvuju u poreskom postupku došla u poreskom, prekršajnom, predistražnom ili sudskom postupku.

Stavom 2. navedenog člana propisano je: „Povreda tajnog podatka ugrožava interes poreskih obveznika i javni interes Republike, koji pretežu nad interesom za pristup informacijama od javnog značaja koje predstavljaju tajni podatak, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene ovim zakonom“. Dakle, neovlašćeno korišćenje ili objavljivanje dokumenta, informacija, podataka ili drugih činjenica do kojih dolazi nadležni poreski organ u poreskom postupku, odnosno u prekršajnom postupku ili sudskom postupku povodom poreske stvari, ugrožava i interese poreskog obveznika i javni interes. Neovlašćeno korišćenje ili objavljivanje moglo bi da poreskom obvezniku nanese štetu i da ugrozi njegove različite interese (narušavanje privatnosti i lične sigurnosti, odavanje poslovne tajne i dr.). Pored toga, ako poreski obveznici nemaju garancije da će podaci koje dostavljaju nadležnom poreskom organu, odnosno do kojih se dođe u poreskom postupku, biti tretirani kao tajni podaci, postojaće podsticaj da se ne prijavljuju ili da se samo selektivno dostavljaju podaci od značaja za oporezivanje.

Odredbama člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja propisano je, između ostalog, da tražioc neće ostvariti pravo na pristup informacijama od javnog značaja ukoliko bi se dostupnim učinila informacija ili dokument za koji je propisima određeno da se čuva kao državna, službena , poslovna ili druga tajna.

Pored toga, odredbama člana 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je opšte pravilo da će se, ako je drugim zakonom neko pitanje iz oblasti koju uređuje Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, uređeno na drugačiji način, primanjivati odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

U skladu sa gore navedenim, davanje spiska obveznika koji su obveznici komunalne takse nije u skladu sa odredbama člana 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Komunalne delatnosti i energetika

Da li može kladionica koja je obveznik lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru da bude zadužena i po osnovu takse za držanje sredstava za igru?

Zakon o igrama na sreću uređuje šta se smatra zabavnim igrama, a šta igrama na sreću. Članom 3. stav 1. ovog zakona propisano je da se igrama na sreću, u smislu ovog zakona, ne smatraju  igre na računarima, simulatorima, video-automatima, fliperima i drugim sličnim napravama, koje se stavljaju u pogon uz pomoć novca ili žetona, kao i pikado, bilijar i druge slične igre, u kojima se učestvuje uz naplatu, a u kojima učesnik ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, već pravo na jednu ili više besplatnih igara iste vrste (zabavne igre). Zabavne igre, u smislu stava 1. ovog člana, nisu predmet uređivanja ovog zakona.

Članom 11. Zakona o finansiranju lokalne samouprave uređeno je da se za korišćenje prava, predmeta i usluga za koje se plaća lokalna komunalna taksa, ne može uvoditi posebna naknada.

Prema članu 15. lokalne komunalne takse se mogu uvoditi, između ostalog, za isticanje firme na poslovnom prostoru i za držanje sredstava za igru (“zabavne igre”).

Znači, obveznik koji plaća firmarinu, može biti i obveznik za zabavne igre jer su to dva osnova po kojima se plaćaju ove takse, pri čemu nije propisano da plaćanje takse po jednom osnovu isključuje plaćanje takse po drugom osnovu.

Napominjemo da treba voditi računa o tome da li kladionica drži sredstva za igru (zabavne igre) ili se bavi isključivo igrama na sreću, jer držanje igara na sreću, koje nisu zabavne igre, ne podleže plaćanju lokalne komunalne takse za zabavne igre.

Zakon o igrama na srecu.pdf

Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Komunalne delatnosti i energetika

Da li se komunalna taksa može utvrđivati i naplatiti po staroj odluci za prethodni period?

Mišljenje ministarstva finansija broj 011-00-01080/2018-04 od 26.12.2018. godine 

Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Komunalne delatnosti i energetika

Članom 55. Zakona o vodama, nadležni organ JLS је u obavezi da donese i realizuje Operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada. Operativni plan donosi se u cilju zaštite područja ugroženih poplavama i njegova realizacija podrazumeva sledeće aktivnosti: · Izrada elaborata kojim se predviđa obim, vrsta i dinamika izvođenja radova; · Funkcionalni poslovi – konstantno utvrđivanje i praćenje realnog stanja na terenu i preliminarna procena rizika od poplava; · Radovi na uređenju vodotokova; · Nabavka materijala i opreme za „magacin“ (džakovi za pesak i HTZ oprema) Imajući u vidu prethodno navedeno, u okviru kog Programa treba planirati sredstva za aktivnosti vezane za realizaciju Operativnog plana odbrane od poplava za vodotokove drugog reda?

U ovom konkretnom slučaju sredstva za aktivnosti vezane za realizaciju Operativnog plana odbrane od poplava za vodotokove drugog reda treba planirati u okviru programske aktivnosti Upravljanje u vanrednim situacijama u okviru Programa 15 – Opšte usluge lokalne samouprave.

Komunalne delatnosti i energetika

Kada je reč o kapitalnom projektu izgradnje kanalizacione mreže i prečistača, kako se tretiraju pojedine odvojene teritorije konkretne JLS ? Po pitanju izrade studije izvodljivosti (prema vrednosti projekta) da li treba celu JLS sa aspekta izgradnje kanalizacione mreže i prečistača posmatrati jedinstvenom ili je moguće odvojiti određena naseljena mesta i njihovu kanalizaciju sa prеčistačem?

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, cevovod, crpne stanice (i ostala neophodne oprema), predstavljaju tehnološku celinu koja jedno kada je izgrađena potpuno, obezbeđuje ostvarenje navedenog cilja. Otuda ovi izlazni rezultati predstavljaju jedan projekat i kao takav ga treba planirati prema Uredbi o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata (u daljem tekstu Uredba) i Pravilniku o sadržini, rokovima i postupku dostavljanja investicione dokumentacije za kapitalne projekte.

Uporište za ovu tvrdnju nalazimo odredbama Zakona o vodama koji u članu 3. stav 1, tačka 34 kaže „javna kanalizacija jeste skup tehničko-sanitarnih objekata i mera, kojima se obezbeđuje neprekidno i sistematsko sakupljanje, odvođenje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih i atmosferskih voda naselja i privrede u odgovarajuće prijemnike-recipijente”.

Takođe, eksproprijacija zemljišta za pomenutu namenu je sastavni deo projekta, to jest ulazi u investicionu fazu (član 25. Uredbe).