Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li je potrebno da predsednik opštine donese poseban akt ili se kriterijumi mogu utvrditi u samom konkursu?

Imajući i vidu da, prema Modelu odluke, predsednik opštine/gradonačelnik ili Veće donosi odluku o raspisivanju javnog konkursa,  smatramo da se bliža merila ili dopunski kriterijumi mogu definisati javnim pozivom.   

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

U vezi utvrđivanja bližih merila i dopunskih kriterijuma, da li se donosi posebna odluka za svaku oblast, ili se može regulisati jednom odlukom?

Smatramo da bliža merila i dopunski kriterijumi mogu biti obuhvaćeni jednom odlukom.  

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li je za praćenje realizacije potrebno doneti rešenje kojim se utvrđuje koja lica konkretno su zadužena za praćenje po određenom javnom konkursu?

Praćenje realizacije projekta najčešće je posao koji obavlja zaposleni u lokalnoj  samoupravi, po pravilu lice koje je učestvovalo u radu komisije za izbor projekata. 

Smatramo da nije neophodno doneti posebno rešenje za praćenje primene. Posao koji se odnosi na praćenje realizacije projekta mogao biti obuhvaćen opisom radnih mesta ili rešenjem koje se odnosi na sve poslove saradnje i komunikacije sa organizacijama civilnog društva. 

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li može iz Odluke da se izostavi deo da se konkurs objavljuje u dnevnim novinama, ako na teritoriji opštine ne postoje novine koje se distribuiraju na lokalu, a objavljivanje u novinama koje se distribuiraju na teritoriji cele države zahteva značajna finansijska sredstva?

SKGO je, na osnovu Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja  realizuju udruženja, u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom izradio Model odluke o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje  realizuju udruženja. Modelom se preporučuju standardi postupanja i uslovi pod kojima se realizuje konkurs i prati sprovođenje projekata (su)finansiranih iz budžeta LS. Time, objavljivanje konkursa u dnevnim novinama nije obaveza, već mogućnost koja stoji na raspolaganju svakoj lokalnoj samoupravi. 

Napominjemo da je Uredba obavezala sve korisnike da konkurs oglašava na zvaničnoj internet stranici i portalu e Uprava (čl. 6), kao i oglasnoj tabli JLS ( čl. 22 Uredbe).   

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Kod finansiranja projekata proizvodnje medijskih sadržaja, s obzirom da se na finansiranje u ovoj oblasti primenjuje poseban Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, da li se ovaj konkurs unosi u Godišnji plan javnih konkursa, tj. da li se u jednoj oblasti, jedan isti konkurs tokom godine može raspisivati više puta, npr. po kvartalima?

Iako se primenjuju drugačiji pravni osnovi u postupku finansiranja medijskih sadržaja, prema sugestiji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, trebalo bi uneti i ovu vrstu konkursa u Godišnji plan javnih konkursa. Cilj je ostvariti što veću transparentnost u radu JLS i organizacija civilnog društva koji se, između ostalog postiže i unošenjem svih konkursa koji se odnose na organizacije civilnog društva, uključujući i medije, u Godišnji kalendar javnih konkursa. 

S druge strane, nije moguće raspisati jedan isti  konkurs, jer jednom raspisan konkurs ne može više puta da se objavljuje/raspisuje.  

Smatramo da praksa treba da omogući transparentan proces izbora kao i  jednostavno i lako praćenje utrošenih sredstava i ostvarenih ciljeva. U  konsultacijama sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim sektorom, skrenuta nam  
je pažnja da je nemoguće uneti u Godišnji  kalendar jedan konkurs sa više vremenskih intervala. 

Takođe, ostaje pitanje formiranja komisije za ocenu pristiglih predloga, odnosno sprovođenje ovog konkursa.  Imajući u vidu da se radi o jednom konkursu, trebalo bi formirati i komisiju koja će ceniti predloge u sva tri, odnosno četiri ciklusa. Ukoliko se prihvati model odluke, kao i preporuka iz Uredbe, te se i predstavnici organizacija civilnog društva pozivaju da učestvuju u radu komisije objavljivanjem jedinstvenog javnog konkursa, moguće je da bi ovakav način predstavljao problem za one organizacije koje bi imale interes da učestvuju na bar jednom od ovih konkursa, uz istovremeno mogućnost i želju da učestvuju i u radu konkursne komisije.