Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Ekonomski razvoj

Koji planski dokument u oblasti zapošljavanja, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i Zakonom o planskom sistemu RS, lokalne samouprave treba da izrađuju?

Izmene i dopune Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, donete maja 2021. godine, imale su za cilj usklađivanje pojedinih njegovih odredbi sa Zakonom o planskom sistemu RS (odredba člana 54. stav 2).

Predloženim izmenama i dopunama, između ostalog, definisano je da nadležni organ teritorijalne autonomije i lokalne samouprave može usvojiti pokrajinski odnosno lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem. To znači da AP i JLS, počevši od 2024. godine, usvajaju program zapošljavanja sa pratećim akcionim planom za trogodišnji period, a u skladu sa Strategijom zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Službeni glasnik RSˮ, br. 18/21 i 36/21 – ispravka) i drugim Akcionim planom za period od 2024. do 2026. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja koji će tek biti usvojen od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Program mora da sadrži poglavlje kojim se razrađuju mere politike zapošljavanja sa procenom finansijskih sredstava i finansijskih efekata na godišnjem nivou, na osnovu koga će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja moći da odluči o sufinansiranju aktivnih mera politike zapošljavanja na lokalnom nivou, po zahtevu koji JLS podnose svake godine.

Ekonomski razvoj

Ako se neko bavio ugostiteljstvom preko gazdinstva, na koji način se pokreće postupak kategorizacije?

Fizičko lice podnosi zahtev za kategorizaciju. Najbolja opcija je kada je seosko turističko domaćinstvo u sklopu poljoprivrednog gazdinstva.

Gazdinstvo inače nema pravni subjektivitet, nije pravno lice, i kao takvo i ne može biti nosilac rešenja o kategorizaciji.

Ekonomski razvoj

Kako postupiti prema licima koji posluju kao preduzetnici u izdavanju apartmana ili sobe i žele da posluju kao i fizičko lice?

Ako je vlasnik fizičko lice, nije sporno da on kategoriše. Međutim, ako je vlasnik preduzetnička radnja, bez obzira što je fizičko lice osnivač te preduzetničke radnje, nosilac rešenja o kategorizaciji može biti samo preduzetnik, kao privredni subjekt.

Ekonomski razvoj

Ako je stranac preduzetnik ili vlasnik privrednog društva - a to mu APR dozvoljava, da li može podneti zahtev za kategorizaciju?

Može podneti zahtev za kategorizaciju, jer ovde nije stranac podnosilac zahteva, već privredni subjekt (preduzetnik ili pravno lice - doo i dr.)

Ekonomski razvoj

Da li se turističkim inspektorima može omogućiti pretraga korisnika usluga smeštaja koji imaju status "prijavljen" - borave u objektu?

Nije moguće vršiti pretragu prema kriterijumu prijavljen/odjavljen. Naš savet je da generišete izveštaj, samo koristeći kriterijum – pretraga po matičnom broju ugostitelja i kasnije uz pomoć filtera u excel tabeli možete dobiti podatak o neodjavljenim korisnicima usluge smeštaja na sledeći način: Eskportuje se tabela u excel, uključe filteri i u koloni Vreme i datum odlaska odčekirati sve i selektovati samo blanks. Na ovaj način filtriraće se tabela savim prijavljenim korisnicima usluge smeštaja u ugostiteljskom objektu.