Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Lokalne finansije i javna svojina

Ministarstvo građevine, saobraćaja i infastrukturire je za jedan stambeno-poslovni objekat poništilo ranije građevinsku dozvolu i uradilo novu građevinsku dozvolu u toku legalizacije bespravno izgrađenog objekta. Od kog datuma (nedovršeni objekat) podleže oporezivanju imovine, a radi se o objektu koji je veći od 500 m2?

Nastanak poreske obaveze za zgrade u izgradnji površine preko 500 metara kvadratnih (osim zgrada koja se smatra ekonmskim objektom, odnosno zgrade za čiju izgradnju građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine kao povereni posao, u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja)  uređen je članom 10. stav 3-5. Zakona o porezima na imovinu.

U svrhu pojašnjenja nastanka poreske obaveze za objekte preko 500 metara kvadratnih (osim zgrada koja se smatra ekonmskim objektom, odnosno zgrade za čiju izgradnu građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine kao povereni posao, u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja) Ministarstvo finansija izdalo je Objašnjenje u vezi nastanka obaveze po osnovu poreza na imovinu za zgrade u izgradnji, bez građevinske dozvole,odnosno za koje je protekao propisani period od pravosnažnosti građevinske dozvole, na kojima su izvedeni grubi građevinski radovi sa konstruktivnim sklopom.

Objasnjenje zapoceti objekti.pdf


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije i javna svojina

Ako se u toku godine donese rešenje o storno zaduženju obaveze po osnovu zastarelosti i storniranju zaduženja, jer nije vlasnik objekta, na koju šifru se knjiži R nalogom (šifra prometa)?

Ukoliko poreski obveznik nije trebalo da se zadužuje, odnosno ako i nije bio poreski obveznikm tada ne treba razmatrati zastarelost. Obaveza se u poreskom računovodstvu stornira kao neosnovano utvrđena (šifra 630). Ako je poreski obvesnik imao oporezivo pravo i nakon razmtaranja zastarelosti se utvrdi da ima osnova za korekciju stanja, šifra za knjiženje je: 677 – otpis zaduženja-zastarelost.


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije i javna svojina

Ako poreski obveznik ima reprogram koji je istekao 2017. godine, pa je doneto resenje o ukidanju reprograma, na koju šifru treba pripisati kamatu knjizenjem R naloga?

Ukoliko se u 2019. godini knjiži rešenje o ukidanju reprograma, i ako je ulaz duga u reprogram proknjižen sa šiframa 561 - ulaz duga u reprogram i 562 – ulaz kamate u reprogram, šifre sa kojima treba proknjižiti su: 571 – storno ulaz duga u reprogram и 572 – storno ulaz kamate u reprogram. Obračun kamate u toku reprograma: 502 – zaduženje kamate iz prethodne godine.


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

Lokalne finansije i javna svojina

Ukoliko poreski obveznik traži da se izvrši preknjižavanje sa računa koji je u pretplati na račun koji je takođe u pretplati, da li se vrši preknjižavanje prema ZPPPA član 10. stav 2. tacka 4)?

U skladu sa članom 10. stav 2 . ZPPPA, fizičko, odnosno pravno lice ima pravo da koristi više ili pogrešno uplaćeni porez, odnosno sporedna poreska davanja za namirenje dospelih obaveza po drygom osnovu, putem preknjižavanja. 

Članom 70. ZPPPA propisano je da ako je iznos uplate po osnovu poreza veći od dugovanog iznosa (pretplata), na zahtev poreskog obveznika:

  • namiruje se dugovani porez po drugom osnovu;
  • vrši se povraćaj, ako nema dospelih obaveza po drugom osnovu.

Preknjižavanje uplaćenih sredstava je specifičan vid povraćaja sredstava, odnosno radi se o povraćaju više ili pogrešno uplaćenih sredstava sa jednog uplatnog računa uz istovremenu uplatu na drugi uplatni račun.

Po prijemu zahteva za preknjižavanje, ceni se osnovanost podnetog zahteva, odnosno u poreskom računovodstvu proverava se da li je evidentirana pogrešno izvršena uplata, odnosno da li postoji preplata javnog prihoda, da li su izvršena sva potrebna knjiženja i da li je potrebno izvršiti poresku kontrolu. Ukoliko na osnovu činjničnog stanja, LPA utvrdi da je evidentirana pogrešno izvršena uplata, odnosno da postoji preplata i da treba odobriti zahtev za preknjižavanje, donosi rešenje kojim se preknjižavanje odobrava i navdeno rešenje dostavlja poreskom obvezniku, Upravi za trezor, koji vrši prenos sredstava sa jednog na drugi uplatni račun javnih prihoda i poreskom računovodstvu kao dokument koji ostaje u evidenciji LPA. 

Ako nadležna LPA utvrdi da je zahtev za preknjižavanje neispravan, odnosno da pogrešna uplata nije evidentirana ili je preplata na računu poreskog obveznika neosnovano  nastala zbog određenih nepravilnosti u poreskom postupku, tada se donosi rešenje kojim se zahtev za preknjižavanje odbija kao neosnovan. Ovo rešenje dostavlja se poreskom obvezniku i na njega obveznik ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. 

Prema navedenom, smatramo da nije smetnja da se izvrši šreknjižavanje osnovane preplate, i da se terminologija “može da se koristi za namirenje dopselih obaveza po drugom osnovu”, ne odnosi samo na dug na računu poreza na imovinu.


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.

 

Lokalne finansije i javna svojina

Ukoliko je poreski obveznik preminuo sredinom godine (nakon masovnog razreza za kalendarsku godinu), kako utvrditi koliki je dug pokojnika koji bi mogao biti pripisan nasledniku – utvrditi poresko rešenje na ime pokojnika i šta uraditi sa poreskim kreditom - priznati pravo na umanjenje do datuma smrti ili ne?

Smrću poreskog obveznika prestaje njegova poreska obaveza. Poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva.

Ispunjenje poreske obaveze u slučaju smrti fizičkog lica uređena je odredbama člana 22. ZPPPA.

Svi postupci u odnosu na preminulo fizičko lice se obustavljaju danom smrti (član 45. Zakona o opštem upravnom postupku). Ako ste donosili bilo koja akta u poreskom postupku nakon smtri poreskog obveznika, na njegov JMBG, doneli ste ih neosnovano i potrebno je da ih stornirate u poreskom računovodstvu.

Ako nije raspravljena zaostavština, od dana smrti, obveznik poreza na imovinu na prava na nepokretnosti preminulog obveznika je držalac nepokretnosti.

Ukoliko je raspravljena zaostavština pokojnika, naslednici su u obavezi da u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja o nasleđivanju, dostave nadležnoj LPA, poreske prijave na osnovu kojih će se utvrditi godišnji porez na imovinu, naslednicima. 

U oba slučaja obveznici mogu ostvariti pravo na poreski kredit ukoliko stanuju u predmetnoj nepokretnosti, znači imaju istu poreskopravnu sitaciju kao i preminuli vlasnik.

Storno neosnovanih zaduženja na umrlo lice, koje je preminulo treba izvršiti ne po zahtevu njegovog naslednika, već po službenoj dužnosti jer taj obveznik ne postoji od dana smrti i danom smrti on je prestao da bude poreski obveznik i nema predmet oporezivanja.

Prema navedenom, već doneto rešenje o utvrđivanu obaveze za kalendarsku godinu u kojoj je poreski obveznik preminuo zamenićete novim za kraći period, do dana smrti. Donošenjem konačnog rešenja sa danom smrti preminulog lica na kartici u poreskom računovodstvu imaćete tačno stanje utvrđenih obaveza. Ukoliko je preminuli poreski obveznik imao pravo na poreski kredit imaće ga i do datuma smrti.


Stranica sa pitanjima i odgovorima iz oblasti rada lokalne poreske administracije organizuje se kroz saradnju projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koji sprovodi SKGO i programa „Reforma poreza na imovinu“ koji sprovodi HELVETAS, a koje podržava Švajcarska Vlada.