Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Član 155. stav 7. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisuje “U postupku izbora pedagoškog asistenta, odnosno andragoškog asistenta, pribavlja se mišljenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.” S obzirom na činjenicu da je za pedagoškog asistenta nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a da školska ustanova angažuje i sprovodi sam postupak – konkurs za angažovanje pedagoškog asistenta, koja je to uloga organa JLS i za šta je nadležna JLS u angažovanju pedagoškog asistenta u obrazovnoj ustanovi?

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020) u članu 136. stav 3. i stav 4. propisuje da: 

„Pedagoški asistent pruža pomoć i dodatnu podršku grupi dece i učenika u ustanovi, u skladu sa njihovim potrebama i pomoć zaposlenima u cilju unapređivanja njihovog rada. Pedagoški asistent u svom radu ostvaruje saradnju sa roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima, organima jedinice lokalne samouprave, nadležnim ustanovama, organizacijama i udruženjima.“

Pravinik o pedagoškom i andragoškom asistentu ("Sl. glasnik RS", br. 87/2019) bliže uređuje uslove za rad, stepen i vrstu obrazovanja i program obuke za pedagoškog i andragoškog asistenta, naglašavajući, između ostalog, saradnju koju pedagoški asistent ostvaruje sa roditeljima dece i učenika kojima je potrebna dodatna podrška, ako i da „zajedno sa drugim zaposlenima – nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima, kao i organima ustanove, direktorom i timovima, sarađuju sa nadležnim organima jedinice lokalne samouprave, organizacijama, ustanovama, službama i udruženjima“.

Zbog ovakve uloga pedagoškog asistenta i potrebe da neposredno sarađuje sa roditeljima dece i učenika iz osetljivih društvenih grupa, kao i sa relevantnim ustanovama i organizacijama na lokalu, očekuje se da će posao pedagoškog asistenta uspešnije obavljati kandidat koji je prepoznat u zajednici kao osoba koja deluje u korist ostvarivanja prava osoba iz osetljivih društvenih grupa i ima njihovo poverenje.

Iz ovog razloga, članom 155. stav 7. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da:

„U postupku izbora pedagoškog asistenta, odnosno andragoškog asistenta pribavlja se mišljenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.“

Dakle, uloga nadležnog organa jedinice samouprave je da kandidatu/kandidatima za koje smatra da će uspešno ostvariti saradnju sa roditeljima, institucijama i organizacijama u lokanoj zajednici, da pozitivno mišljenje u procesu konkurisanja za posao pedagoškog asistenta u obrazovnoj ustanovi.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li IRK može dva puta odložiti polazak u školu za isto dete?

Članom 55. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon i 10/2019) propisano je sledeće:

“U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.

Izuzetno, kada je to u najboljem interesu deteta, detetu se može odložiti upis za godinu dana od strane škole, a na osnovu mišljenja Interresorne komisije, koje sadrži dokaze o potrebi odlaganja i predlog mera dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu u periodu do polaska u školu.”

Prema važećem zakonu, polazak u prvi razred osnovne škole ne može se odlagati dva puta.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li uslugu ličnog pratioca, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, može koristiti dete koje pohađa pripremni predškolski program, s obzirom da je pohađanje ovog programa obavezno, ili je to moguće tek od prvog razreda osnovne škole?

Uslugu ličnog pratioca može da dobije dete koje je uključeno u obrazovanje, u skladu sa članom 83. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 42/2013, 89/2018 i 73/2019.):

„Lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, pod uslovom da je uključeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno školu, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole.“

Dakle, ovu uslugu može da ostvari dete koje je u upisano u predškolsku ustanovu, dete koje pohađa obavezni pripremni predškolski program i redovan učenik tokom osnovnog i do kraja srednjeg obrazovanja.

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

Da li je za donošenje mišljenja IRK, o odlaganju polaska u prvi razred osnovne škole za godinu dana, neophodno mišljenje - nalaz pedijatra sa predlogom odlaganja, ili je dovoljno mišljenje psihologa o potebi odlaganja, ili je prepušteno IRK da odredi koji nalazi/ mišljenja su potrebni za donošenje mišljenja da je odlaganje polaska u prvi razred u najboljem interesu deteta?

Članom 55. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju propisano je upis u prvi razred detetu može odložiti škola, a na osnovu mišljenja Interresorne komisije: 

„Izuzetno, kada je to u najboljem interesu deteta, detetu se može odložiti upis za godinu dana od strane škole, a na osnovu mišljenja Interresorne komisije, koje sadrži dokaze o potrebi odlaganja i predlog mera dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu u periodu do polaska u školu.“ 

Član 8. Pravilnika o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom uređuje da svaki član Komisije vrši opservaciju neposredno, u prirodnom životnom okruženju (porodici, predškolskoj ustanovi ili školi) i utvrđuje potrebe deteta za dodatnom podrškom u okviru svog domena rada. Svaki član Komisije u toku postupka procene koristi podatke dobijene: od roditelja i drugih lica koja poznaju dete; iz razgovora sa detetom; na osnovu primene instrumenata za procenu iz domena njegove stručnosti; nalaza i izveštaja relevantnih stručnjaka priloženih, odnosno dobijenih uz zahtev. 

Za odlaganje upisa u prvi razred osnovne škole za godinu dana, izuzetno i uz dodatno obrazloženje, kada je to u najboljem interesu deteta, važi procedura navedena u članu 8. Pravilnika, a Interresornoj komisiji je ostavljeno da proceni koji nalazi i mišljenja su potrebna za svako dete pojedinačno.  

Obrazovanje, kultura, omladina i sport

S obzirom na to da je JLS usaglasila Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u obalsti sport, da bi isti u konačnom bio donet na veću, postoji dilema koja se odnosi na članu 49. stav 1., u smislu šta se smatra pod započetim postupkom odobrenje? S obzirom da se početkom godine objavljuje Obaveštenje za podnošenje godišnjih programa, koje je kalendarski definisano, samo je formirana Komisija, tako da nije realizovan dalji postupak odobravanja, da li se postupak okončava po odredbama ovog Pravilnika?

Izmene i dopune Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u delu koji se odnosi na član 49. je ostao nepromenjen, a takođe i član 21. gde je navedeno: „Godišnji program izvršava se prema dinamici utvrđenoj članom 117. Zakona“. 

Dakle novi Pravilnik se, u delu na koji se odnosi konkretno pitanje, ne razlikuje od prethodnog. Uz pretpostavku da su programi za 2021. godinu bili dostavljeni nakon izmene Pravilnika, a kako je Zakonom predviđen rok za dostavu godišnjih programa predlagača, odnosno nosioca programa do 01.06.2020. smatramo da u svakom slučaju ne postoji dilema u vezi pitanja koje je postavljeno.