Pitanja i odgovori

Na ovoj stranici SKGO objavljuje odgovore Stručne službe SKGO na pitanja koja iz lokalnih uprava dobija u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave u različitim oblastima i sa primenom nadležnosti i poslova gradova i opština.

Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida i gledišta Stručne službe SKGO o primeni nadležnosti lokalne samouprave, od potvrđene dobre prakse u gradovima i opštinama, kao i od iskustava saradnje SKGO sa partnerima iz republičkih institucija i različitih organizacija koje sarađuju sa lokalnim vlastima u Srbiji. Odgovori Stručne službe SKGO ne predstavljaju zvanično tumačenje primene propisa koji uređuju rad lokalnih vlasti, nego njeno mišljenje u vezi sa konkretnim pitanjem koje je postavljeno.

Baza pitanja i odgovora može se pretraživati preko pojma koje se pojavljuje u određenom pitanju ili odgovoru i preko tematskih oblasti, odnosno podtema, koje čine delove nadležnosti lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Sve predloge i komentare u vezi sa ovim servisom možete poslati na e-mejl pitaj@skgo.org

Postavite pitanje

Baza pitanja i odgovora

Životna sredina i vanredne situacije

Ko može da ubaci podatke na portal GeoSrbija?

Na Google mape podatke mogu da postave svi registrovani korisnici, u skladu sa pravilima koja određuje kompanija Google. Pravilima kompanije je takođe regulisan način prijavljivanja netačnih podataka, tako da sadržaj zavisi od angažovanja zajednice koja postavlja i koristi ove podatke.

Postavljanje podataka na portal GeoSrbija omogućeno je organima javne vlasti, tj. državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama teritorijalne autonomije i jedinicama lokalne samouprave.

Životna sredina i vanredne situacije

Kako program prepoznaje decimalni broj koji ima zarez, od zareza kojima odvajamo rezultate, kada stoje u nizu?

Ovo je jedan od nedostataka CSV formata.

CSV format (tekstualni format u kome su vrednosti odvojene zarezima) je najjednostavniji način da se tabelarni podaci predstave u vidu običnog teksta.

U jezicima u kojima se kao znak za decimalu koristi zarez, ovo može predstavljati problem i postoje različita rešenja da se to prevaziđe, kao na primer:

  • korišćenjem tačke kao decimalnog znaka (prilikom konverzije podataka može se lako uraditi izmena)
  • korišćenjem znaka tačka i zarez (;) za odvajanje vrednosti, umesto zareza
  • korišćenjem drugih, kompleksnijih formata za razmenu podataka (XML, JSON)
Životna sredina i vanredne situacije

Šta omogućavaju podaci odvojeni zarezima?

Omogućavaju razmenu podataka između različitih programa, aplikacija i baza podataka.

CSV (comma separated values) je uobičajeni format za razmenu podataka, koji podržavaju različite aplikacije i programi. Predstavlja jednostavan način da se tabelarni podaci predstave kao običan tekst. Zbog svoje jednostavnosti je u širokoj primeni i većina programa koji rade sa podacima imaju opciju uvoza podataka iz ovog formata, kao i izvoza u ovaj format, a mogu se otvoriti i u svakom programu za obradu teksta.

Životna sredina i vanredne situacije

Ko upućuje opštinskom veću predlog programa za monitoring (Savet za zdravlje ili služba za zaštitu životne sredine)?

Članom 52. Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da opštinska uprava priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće. Stoga smo mišljenja da opštinskom veću nacrt programa treba da uputi opštinska uprava ili organizaciona jedinica u okviru nje, a da Savet treba da postupa u skladu sa zadacima i ovlašćenjima koja su definisana aktom o njegovom osnivanju.

Životna sredina i vanredne situacije

Koje su ključne razlike između plana razvoja i plana zaštite životne sredine?

Plan razvoja JLS je hijerahijski najviši planski dokument JLS i predstavlja dokument razvojnog planiranja. Njegov sadržaj je propisan Uredbom o obaveznim elementima plana razvoja autonome pokrajine i jedinice lokalne samouprave. On sadrži prioritetne ciljeve razvoja JLS za najmanje sedam godina. 

S druge strane, Program predstavlja dokument javne politike, užeg obuhvata od strategije ili nekog drugog planskog dokumenta. On hijerahijski može da proistekne iz Plana razvoja JLS, da se njime detaljnije razradi neki prioritetni cilj Plana razvoja, ili da se izradi radi razrade nekog posebnog cilja strategije koja obuhvata celokupnu oblast planiranja (ima ih 18, prema Uredbi o metodologiji izrade dokumenata javnih politika, i JLS mogu same da odluče da li im je potrebna izrada neke strategije ili ne). Prema čl. 33. Uredbe, program može da se izradi i radi ostvarivanja neke strategije ili plana razvoja, ukoliko ta uža oblast nije obuhvaćena hijerarhijski višim planskim dokumentom.