Projekti

Projekat „Komunicirajmo strateški“

Stalna konferencija gradova i opština i Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji (OEBS) sprovode pilot projekat „Komunicirajmo strateški", koji je namenjen lokalnim samoupravama koje do sada nisu izradile strateški dokument u oblasti komunikacija.

Na ovaj način SKGO i OEBS žele da pomognu lokalnim samouprava da pripreme pomenute strategije, kako bi unapredile komunikaciju između uprave i građana, ali i komunikaciju između grada/opštine i medija, donatora, poslovne zajednice itd.

Reč je o sveobuhvatnoj strategiji komunikacije koja će sadržati i podstrategije iz oblasti kriznih i internih komunikacija.

Pomoć SKGO i OEBS opštinskim i gradskim upravama podrazumeva pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja i ne uključuje bilo kakav vid finansijske podrške. Ukupan broj gradova/opština koji će učestvovati u pilot fazi podrške je četiri.

Kontakt: