Projekti

Inicijativa za inkluziju

Svrha predloženog projekta je stvaranje osnove za realizaciju inovativnih lokalnih ideja za zapošljavanje povratnika - tražilaca azila, potencijalnih tražilaca azila, Roma i pripradnika drugih marginalizovanih i ugroženih društvenih grupa. Projekat takođe predviđa i razmenu iskustava i primera dobrih praksi koje će proizaći iz primene konkretnih projekata u lokalnim samoupravama u Srbiji. Glavni korisnik projekta su lokalne samouprave, a pored GIZ-a i SKGO, predviđena je intenzivna saradnja sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Komesarijatom za izbeglice i migracije RS.

  • Radi postizanja ciljeva „Inicijative za inkluziju“, predviđeno je sprovođenje aktivnosti vezanih za odabir i implementaciju predloženih projekata u gradovima i opštinama. Kroz poziv za podnošenje predloga projekata izabrano je sedam gradova/opština, a iznos podrške za pojedinačne projekte iznosi do 200.000 evra po projektu. Odabir projekata je sproveden kroz javni poziv za podnošenje koncepata projekata za implementaciju mera usmerenih na zapošljavanje i inkluziju u gradovima/opštinama: Novi Pazar, Bečej, Mladenovac, Požarevac, Sokobanja, Arilje i Kučevo, a kao partneri na projektima učestvuju i opštine Knjaževac, Bajina Bašta, Lučani, Nova Varoš, Požega, Čajetina i Golubac. Predviđeno je, takođe, da izabrane lokalne samouprave posluže kao primer drugim gradovima i opštinama i nacionalnim institucijama, kao platforma za učenje i kao podsticaj za sprovođenje inovativnih mera namenjenih stvaranju uslova za otvaranje radnih mesta.
  • Predlozi projekata uključuju sledeće teme i aktivnosti: održiva poljoprivreda uz obuke krоz tеоriju i praksu zа bаvljenjе održivоm pоljоprivredom i seoskim turizmom, otpočinjanje sopstvenog posla – samozapošljavanje, podrška razvoju socijalnog preduzetništva, uspostavljanje usluge “Pomoć u kući” i osposobljavanje za rad žena na poslovima gerontodomaćice uz posebnan fokus na zapošljavanje žena Romske nacionalne pripadnosti, uspostavljanje reciklažnih dvorišta i nabavka prateće opreme za primarnu selekciju otpada uz obuku nezaposlenih i priprema za samostalno poslovanje u sakupljanju reciklažnih sirovina, selekcija otpada uz obuku za rad na mašinama prilikom prikupljanja, odlaganja, presovanja istog, obuka i zapošljavanje Roma i Romkinja u oblasti tekstilne i prerađivačke industrije i sakupljanje biljnog otpada (žetvenih ostataka i drveta) za proizvodnja briketa od biomase.

Kontakt: Aleksandar Popović, aleksandar.popovic@skgo.org