Projekti

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - II faza“

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - II faza“ bio je nastavak projekta realizovanog u periodu od marta 2016. do decembra 2017. godine. Kao i u prethodnoj fazi i ovaj projekat je finansirala Delegacija Evropske unije u Srbiji i Savet Evrope, a SKGO je projekat realizovao u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Druga faza projekta realizovana je u periodu od februara 2019. do decembra 2022.

Gradovi i opštine u Srbiji su, kroz prvu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ dobile značajnu podršku u uspostavljanju funkcije upravljanja ljudskim resursima i stručnog usavršavanja lokalnih službenika. Prva faza projekta pružila je podršku svim lokalnim samoupravama u Srbiji u izgradnji kapaciteta za upravljanje ljudskim resursima i izgradnji sistema za stručno usavršavanje. Implementirani su paketi podrške u pilot opštinama i gradovima koji su se zasnivali na modernim evropskim iskustvima u oblasti upravljanja ljudskim resursima i ta znanja su, kroz dobru praksu, preneta kolegama iz drugih LS. Održan je niz obuka na sve teme ključne za uspostavljanje sistema upravljanja ljudskim resursima i putem savetodavne podrške odgovoreno je na brojna pitanja koja su LS postavljale u vezi primene Zakona. Takođe, kao veoma važan mehanizam saradnje, uspostavljena je Mreža SKGO za upravljanje ljudskim resursima, kroz koju se na dnevnoj bazi razmenjuju bitne informacije iz ove oblasti.

Druga faza projekta bila je logičan nastavak u pružanju neophodne podrške gradovima i opštinama u daljem razvoju i unapređenju upravljanja ljudskim resursima i stručnom usavršavanju zaposlenih u lokalnoj samoupravi.

U prethodne četiri godine realizovan je niz aktivnosti koje su imale za cilj podršku gradovima i opštinama, ali i Nacionalnoj akademiji za javnu upravu kao centralnoj instituciji za stručno usavršavanje, zatim Savetu za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS kao i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Aktivnosti planirane projektom značajno su doprinele izgradnji i unapređenju procesa upravljanja ljudskim resursima i uspostavljanju sistema za stručno usavršavanje zaposlenih u gradovima i opštinama, i na taj način podigle kapacitete lokalne samouprave za pružanje kvalitetnih usluga građanima, a sve u skladu sa Strategijom reforme javne uprave u Srbiji.

U drugoj fazi projekta, pored aktivnosti koje su realizovane kao unapređeni nastavak iz prve faze (obuke, paketi, savetodavna podrška), predviđene su bile i potpuno nove aktivnosti koje su bile vezane za podršku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Nacionalnoj akademiji za javnu upravu u unapređenju sistema za stručno usavršavanje. Takođe, druga faza projekta uvodela je i novine kao što su:

  • Implementacija organizacionih paketa podrške, koji su podrazumevali organizaciono i funkcionalno unapređenje LS u cilju boljeg sveukupnog funkcionisanja uprave
  • Podrška lokalnoj samoupravi „na zahtev“ koja je podrazumevala direktnu tehničku pomoć gradovima i opštinama u prevazilaženju teškoća u oblasti upravljanja ljudskim resursima
  • Tehnička podrška LS za pripremu i realizaciju programa obuke

Kontakt osoba: Edi Majstorović, menadžer projekta edi.majstorovic@skgo.org