Projekti

Unapređenje upravljanja i ekonomskog planiranja na lokalnom nivou u cilju sprovođenja ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji - Podrška uspostavljanju sistema planiranja i izrada srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave

Projekat predstavlja deo šireg, sveobuhvatnijeg programa lokalnog razvoja u 5 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji i bavi se pilotiranjem novog pristupa koordinacije javnih politika u skladu sa Zakonom o planskom sistemu. Projekat se finansira iz bespovratnih sredstava slovačke razvojne pomoći (SlovakAid), a sprovodi posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP), pri čemu je SKGO implementacioni partner za predmetno pilotiranje.

Projekat se realizuje u periodu od aprila do kraja decembra 2019. godine. Iako relevantni pravni okvir još uvek nije u potpunosti kompletiran, projekat će omogućiti pripremu prvih Planova razvoja JLS na osnovu dostupnih metodoloških smernica. Pored toga, budući da se radi o prvim pilot Planovima razvoja JLS, projekat će upravo poslužiti za dodatnu razradu i prilagođavanje pristupa koji će zatim biti predmet sistematskog savetovanja, podrške i primene u ostalim lokalnim samoupravama u periodu nakon 2019. godine.

Ciljne grupe su zaposleni u JLS koji su zaduženi za lokalni razvoj, kao i predstavnici civilnog društva, privatnog sektora i šire lokalne zajednice. Krajnji korisnici su pet (5) JLS: Mali Zvornik, Petrovac na Mlavi, Bački Petrovac, Kuršumlija i Sjenica, kao i njihovi građani koji će imati koristi od unapređenog planiranja i usluga koje pružaju lokalne samouprave.

Planirano je da se ciljevi podrške ostvare kroz realizaciju dveju ključnih aktivnosti:

  1. Izrada planova lokalnog razvoja na osnovu prethodne procene stanja (ekonomskog razvoja) u JLS, kroz organizaciju interaktivnih, tematskih radionica na kojima će aktivno učestvovati zaposleni u lokalnim samoupravama, predstavnici OCD i privatnog sektora.
  2. Organizacija trodnevnih obuka za zaposlene u JLS na temu upravljanja projektnim ciklusom i sprovođenja projekata (iz različitih izvora finansiranja, uključujući i EU sredstva/PRAG procedure)

Od velikog značaja za uspeh projekta biće i saradnja sa nadležnim nacionalnim institucijama, pre svega Republičim sekretarijatom za javne politike (RSJP) kao organom državne uprave nadležnim za koordinaciju javnih politika.

Kontakt osoba: Milica Jovičić, koordinator projekta milica.jovicic@skgo.org