Projekti

Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama Srbije

SKGO je od marta 2019. do marta 2020. godine realizovala projekat “Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama Srbije”. Projekat je bio deo šire inicijative - regionalnog projekta “Održiva urbana mobilnost u gradovima jugoistočne Evrope – II faza” (SUMSEEC 2), koji je finansirala Nemačka tehnička saradnja u okviru otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost (GIZ ORF EE).

Kvalitetnija životna sredina u gradskim sredinama

Projekat se fokusirao na jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji za aktivno sučeljavanje sa problemima saobraćaja u gradskim sredinama. Cilj projekta bio je pružanje podrške lokalnim samoupravama u Srbiji u boljem razumevanju značaja koncepta održive urbane mobilnosti, i jačanje njihovih kapaciteta kako bi se bolje suočili sa ovom problematikom. 

Projekat je dizajniran sa idejom da doprinese širem opštem cilju - unapređenju kvaliteta životne sredine u gradskim sredinama, koja je značajno ugrožena zbog ubrzane urbanizacije, narastajućeg problema zagađenosti vazduha i saobraćajnih zagušenja.

Konkretan rad u lokalnim sredinama 

Nakon javnog poziva, odabrana su dva pilot grada (Pirot  i Šabac), u kojima se uz podršku SKGO radilo na izradi Plana održive urbane mobilnosti. Izrada planova održive urbane mobilnosti (POUM) trajala je 12 meseci, a ova dva pilot grada/opštine dobila su razvijene nacrte Planova, u skladu sa metodologijom Evropske opservatorije za urbanu mobilnost (ELTIS).

Dodatno, sproveden je pilot projekat unapređenja održive urbane mobilnosti u Kruševcu, gradu koji je samostalno razvio i usvojio Plan održive urbane mobilnosti 2017. godine. Ovaj projekat podrazumevao je obeležavanje biciklističke trake u Aerodromskoj ulici u tom gradu u dužini od oko 1200m, kao i nabavku i postavljanje digitalnog brojača biciklista sa displejem u istoj ulici. Projekat je obuhvatio i unapređenje informisanja o gradskom prevozu putnika u tom gradu, pa su izrađene nove mape javnog prevoza sa redovima vožnje linija gradskog prevoza, koje su postavljene na 30-tak autobuskih stajališta u gradu. U ovom gradu podržane su aktivnosti tokom Evropske nedelje mobilnosti 2019. godine.

Kreiranje praktičnih politika

Jedna od aktivnosti na projektu bilo je i osnivanje Radne grupe za održivu urbanu mobilnost pri Odboru SKGO za urbanizam, stanovanja i izgradnju i Odboru SKGO za životnu sredinu i vanredne situacije. Radne grupe je pripremila dokument praktične politike u cilju dalje promocije koncepta održive urbane mobilnosti u Srbiji.

Rezultati projekta

Kao rezultat rada na projektu, Pirot i Šabac razvili su Planove održive urbane mobilnosti, koji predstavljaju adekvatan odgovor na izazove u funkcionisanju gradskog saobraćaja. POUM za grad Šabac usvojen je krajem 2020. godine na sednici skupštine grada, dok je POUM za Pirot u završnoj fazi, spreman za usvajanje. Dokument praktične politike „Smernice za dalju afirmaciju koncepta održive urbane mobilnosti među članicama SKGO“ usvojen je na sednicama resornih Odbora SKGO održanim u oktobru 2020. godine. Kao rezultat sveukupnog angažovanja a posebno tokom Evropske nedelje mobilnosti 2019. godine, grad Kruševac je proglašen Evropskim pobednikom Evropske nedelje mobilnosti, a nagrada Evropske komisije dodeljena je na svečanosti 16.9.2020. godine u Kruševcu.