Projekti

Jačanje lokalnih kapaciteta za sprovođenje Agende 2030 i principa „Ne ostavljajte nikoga iza sebe“

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština  Srbije (SKGO) sprovodi projekat „Jačanje lokalnih kapaciteta za  sprovođenje Agende 2030 i principa Ne ostavljajte nikoga iza sebe“, u  partnerstvu sa Mrežom asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope  (NALAS). Projekat se sprovodi u saradnji sa Deutsche Gesellschaft fur  Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u ime Saveznog ministarstva za  ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Opšti cilj projekta je podrška  lokalnim samoupravama da poboljšaju ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i  kulturnih ljudskih prava svojih građana u skladu sa opštim principom UN  Agende 2030 - „Ne ostavljajte nikoga za sobom“. Specifični ciljevi su  povećanje kapaciteta lokalnih samouprava, njihovih udruženja i drugih  relevantnih zainteresovanih strana da primene uspešne pristupe za  jačanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih ljudskih prava posebno  ugroženih grupa i ojačavanje kapaciteta lokalnih samouprava da integrišu  opšti princip „Ne ostavljajte nikoga za sobom“ iz Agende 2030 u procese planiranja i odlučivanja zasnovanog na dokazima.

Projekat je regionalnog karaktera, realizuje se u pet ekonomija (Srbija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Kosovo[1] i Albanija), posredstvom udruženja lokalnih samouprava, a čiji će  predstavnici, kao i predstavnici JLS, biti učesnici aktivnosti projekta.

Jedan  od ciljeva projekta je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za  integrisanje ciljeva održivog razvoja i primenu principa „Ne ostavljajte  nikoga iza sebe“ u dizajniranju lokalnih politika i budžeta.

Da bi se postigao ovaj cilj, planiraju se sledeće mere sa navedenim ishodima:

 • Dogovoreni  su nacionalni socijalni pristupi za unapređenje postojećeg stanja –  SKGO je zadužena za temu Podizanja svesti o položaju ranjivih grupa;
 • Moduli  za obuku – biće razvijeni za svaki od 5 pristupa za unapređenje – od  strane konsultantske kompanije angažovane od strane Sekretarijata  NALAS-a i uz konsultacije sa LGA.
 • Kursevi e-učenja - razvijeni  od strane Sekretarijata NALAS-a, na osnovu modula (sadržaja) obuke o 5  pristupa, u ponudi opštinskim/gradskim upravama.
 • Klaster učenja -  obezbeđen poziv za učesnike iz lokalnih samouprava i odabir  (uključujući izradu kriterijuma). Nastavni planovi i programi (moduli)  za svaki klaster učenja razvijaju se u skladu sa metodologijom koju  razviju NALAS i GIZ, u konsultacijama sa LGA.
 • Socijalni pristupi  - uvedeni u zainteresovanim opštinama, uključujući korišćenje  vebinara. Obezbeđena je finansijska podrška za dve opštine.
 • Zbirka najboljih praksi u primeni podržanih pristupa.
 • Moduli  za obuku / kursevi za e-učenje (tj. Socijalni pristupi) ugrađeni u  jedinice za obuku i portfolio  obuke o socijalnim uslugama LGA.
 • Testiranje metodologije socijalnog mapiranja finansijski je podržano u jednoj odabranoj opštini.
 • Kroz postojeće kanale komunikacije LGA, promovišu se i zagovaraju socijalni pristupi i metodologija socijalnog mapiranja.
 • Znanje i iskustva prenose se između lokalnih samouprava sa zapadnog Balkana koji su uključeni u projekat.
 • Podržane su dve JLS brzim merama društveno – ekonomskog oporavka ranjivih grupa.

Projekat će biti realizovan od 01.05.2020. godine do 15.06.2022. godine, a ukupna vrednost je 76.630,00 evra.

Kontakt osoba: Mirjana Komnenović, koordinatorka projekta u ime SKGO


[1]  Ovo ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom  Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog  suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.