Projekti

Projekat „Škole za bolji kvalitet vazduha“

Projekat „Škole za bolji kvalitet vazduha“ ima za cilj da ojača svest školske dece, roditelja i nastavnika o negativnom uticaju zagađenja vazduha, nivoima zagađenja vazduha i njegovim štetnim efektima na zdravlje. Nakon što senzori za merenje kvaliteta vazduha budu instalirani u školama, podaci prikupljeni u realnom vremenu direktno će pomoći nastavnicima da odlučuju o dnevnim školskim aktivnostima na osnovu nivoa zagađenja i povećati svest i znanje dece za stvaranje budućih pozitivnih promena u društvenim normama i ponašanju. Sa druge strane, donosioci odluka će biti u boljoj poziciji da mogu da unapređuju dugoročne javne politike na lokalnom nivou. Takođe, ovim putem će biti promovisano korišćenje jednostavnih inovativnih alata za podizanje svesti, veština i komunikacije u vezi sa uticajem zagađenja vazduha na decu i mlade.

Ciljevi projekta će biti realizovani kroz sledeće aktivnosti:

  • Podaci o zagađenju vazduha u realnom vremenu su dostupni i koriste se kroz inovativnu tehnologiju koristeći pristupačne uređaje koji se dodeljuju odabranim školama. 
  • Ekološka i STEM edukacija (uključujući zagađenje vazduha) podrška školama u svim odabranim opštinama.
  •  Adolescenti i mlade osobe (posebno oni iz ranjivih grupa) aktivnije su angažovani kao nosioci promena kvaliteta vazduha i sprovode inicijative za učešće građana u svojim lokalnim zajednicama.
  • Lokalne samouprave su povećale kapacitete za kreiranje ili unapređenje svojih politika za poboljšanje kvaliteta vazduha, lokalnih planova i imaju budžete zasnovane na dokazima o kvalitetu vazduha i konsultacijama sa mladima. 

Opšta vizija Projekta je da će do 2023. godine deca, adolescenti i njihovi roditelji u 16 odabranih gradova i opština koji pripadaju slivovima reke Drine i reke Zapadne Morave, povećati informisanost o statusu zagađenja vazduha u lokalnoj zajednici, kao i da će to doprineti stvaranju pogodnog okruženja za participativno donošenje lokalnih politika, budžeta i programa, uz učešće mladih, a sve to u najboljem interesu dece i građana.

Sprovođenje Projekta „Škole za bolji kvalitet vazduha“ je planirano u periodu od 01. avgusta 2021. godine do 31. jula 2023. godine, a zajednički ga sprovode UNICEF i Stalna konferencija gradova i opština u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Institutom za nuklearne nauke „Vinča“ i Internet društvom Srbije, uz finansijsku podršku vlade Norveške.

Kontakt osoba za više informacija: Milica Janjić, milica.janjic@skgo.org.

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa: