Mišljenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

Obračun i isplata plata zaposlenih u JLS

Na osnovu zahteva više lokalnih samouprava, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dalo je mišljenje povodom obračuna i isplate plata zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave nakon 1. decembra 2016. godine.

Prema navedenom mišljenju zaposleni u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, organima gradskih opština i službama i organizacijama koje osniva nadležni organ autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, do donošenja posebnog zakona o platama koji će biti usklađen sa Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, ostvaruju pravo na platu i druga primanja iz radnog odnosa na osnovu postojećih propisa.

Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave >>>
Uputstvo za razvrstavanje radnih mesta >>>


SKGO se obratila MDULS sa molbom za dostavljanje mišljenja u vezi pitanja koja se odnose na primenu Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS", broj 21/16) i Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 81/2016 - odluka US).

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dalo mišljenje o primeni propisa u pogledu broja članove Žalbene komisije u JLS i vrsti naknade koju treba predvideti za njihov rad, kao i o položaju pomoćnika predsednika opštine/gradonačelnika u smislu preciziranja da li ta lica ulaze u maksimalan broj zaposlenih odnosno u ukupan broj zaposlenih na određeno vreme (10% od ukupnog broja na neodređeno).

Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave >>>


SKGO se obratila MDULS sa molbom za dostavljanje mišljenja u vezi sa tumačenjem članova 106-108 Zakona o zaposlenima u AP i JLS, a koje se tiču donošenja rešenja o prijemu u radni odnos.

Mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave >>> 


Ostala mišljenja Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu