Savetodavna podrška lokalnim samoupravama u sprovođenju principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) pruža usluge savetodavne podrške na zahtev u oblasti dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Usluga je višednevna i namenjena je lokalnim samoupravama – gradovima, opštinama i gradskim opštinama.

SKGO tim sa angažovanim ekspertima svim zainteresovanim lokalnim samoupravama nudi preko 20 različitih usluga u izradi akata (odluka, pravilnika, smernica itd.), a na osnovu SKGO modela lokalnih akata, kao i savetodavnu podršku u pripremi i sprovođenju pojedinačnih procesa koji se odnose na primenu principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou, u okviru sledećih oblasti:

 1. Građansko učešće i transparentnost u budžetskom procesu,
 2. Rodno odgovorno budžetiranje,
 3. Transparentno finansiranje organizacija civilnog društva,
 4. Antikorupcijske politike na lokalnom nivou,
 5. Administrativna efikasnosti i delotvornost.

Ova aktivnost se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Sve lokalne samouprave - gradovi, opštine i gradske opštine, za savetodavnu podršku u trajanju od dva do četiri dana angažovanja stručnjaka, mogu se prijaviti mejlom na adresu igor.pucarevic@skgo.org, nakon čega će dobiti dodatne informacije i detalje na koji način mogu iskoristiti neku od sledećih usluga:

 

USLUGE U OBLASTI 1:

GRAĐANSKO UČEŠĆE I TRANSPARENTNOST U BUDŽETSKOM PROCESU

 1. Podrška izradi Nacrta odluke o javnim raspravama  u skladu sa SKGO modelom i obuka predstavnika lokalne samouprave za sprovođenje javne rasprave;
 2. Podrška pripremi javne rasprave o Nacrtu odluke o budžetu, uključujući i  Građanski vodič kroz Nacrt odluke o budžetu  u skladu sa SKGO modelom;
 3. Podrška izradi Građanskog vodiča kroz Odluku o budžetu;
 4. Podrška izradi Građanskog vodiča kroz Odluku o završnom računu.

 

USLUGE U OBLASTI 2:

RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE

 1. Podrška izradi plana postepenog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja;
 2. Podrška definisanju rodno odgovornih ciljeva i indikatora u programskom budžetu.


USLUGE U OBLASTI 3:

TRANSPARENTNO FINANSIRANJE OCD

 1. Podrška izradi Nacrta odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja;
 2. Podrška izradi akata koja se koriste u procesu pripreme i realizacije javnog konkursa kao i  akata u procesu praćenja i izveštavanja o realizaciji program, a u skladu s modelima koje su izradile Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i SKGO.

 

USLUGE U OBLASTI 4:

ANTIKORUPCIJSKE POLITIKE NA LOKALNOM NIVOU

 1. Podrška formiranju Stalnog radnog tela za praćenje primene lokalnog antikorupcijskog plana (LAP)  (savetodavna podrška prilikom formiranja komisije za izbor, podrška izradi akata komisije, savetodavna podrška prilikom sprovođenja konkursa i donošenja odluke o obrazovanju stalnog radnog tela za nadzor nad primenom LAP u skladu sa smernicama iz Modela LAP i SKGO modelima akata);
 2. Podrška sprovođenju lokalnog antikorupcijskog plana u pod-oblasti 1 – Usvajanje propisa u organima JLS, kroz:
 3. analizu postojećih pravila o javnim raspravama,  i ukoliko je potrebno, formulisanje preporuka i pružanje podrške za njihovo eventualno usklađivanje sa SKGO smernicama i modelima;
 4. savetodavnu pomoć prilikom izrade Nacrta odluke o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata  u skladu sa SKGO modelom, a u cilju uvođenja mehanizama kojima se sprečava usvajanje „propisa sa opredeljenim ciljem“, odnosno „propisa sa odredištem“;
 5. Podrška sprovođenju LAP u pod-oblasti 2 – Upravljanje sukobom interesa na lokalnom nivou, kroz savetodavnu pomoć prilikom izrade  Nacrta pravilnika o upravljanju sukobom interesa  i  Nacrta etičkog kodeksa funkcionera  u skladu sa SKGO modelima akata, a u cilju uspostavljanja procedura za upravljanje sukobom interesa javnih funkcionera i sukobom interesa zaposlenih i određivanja lica za primenu pravila o sukobu interesa zaposlenih u organima jedinice lokalne samouprave;
 6. Podrška sprovođenju LAP u pod-oblasti 3 – Razotkrivanje korupcije kroz zaštitu uzbunjivača i kroz upravljanje prijavama i predstavkama korisnika usluga na rad službenika i organa JLS, kroz savetodavnu pomoć prilikom izrade  Nacrta pravilnika o unutrašnjem uzbunjivanju  ili izmena i dopuna postojećeg Pravilnika u skladu sa SKGO modelom, u cilju definisanja procedura i izrade internih akata o unutrašnjem uzbunjivanju;
 7. Podrška sprovođenju LAP u pod-oblasti 4 – Odnos između JLS i javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija koje JLS osniva i delom ili u potpunosti finansira i kontroliše, kroz savetodavnu pomoć prilikom izrade  Nacrta odluke o postupku predlaganja kandidata za članove nadzornog odbora javnog preduzeća  i  Nacrta uputstva o izradi evidencije javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija čiji je osnivač JLS  u skladu sa SKGO modelima, a u cilju definisanja relevatnih procedura/akata kojima se doprinosi smanjenju rizika korupcije u postojećem sistemu upravljanja javnim preduzećima na lokalnom nivou;
 8. Podrška sprovođenju LAP u pod-oblasti 7 – Upravljanje donacijama koje prima JLS, kroz savetodavnu pomoć prilikom izrade  Nacrta odluke o kontroli prijema i realizacije donacija lokalnoj samoupravi  u skladu sa SKGO modelom, a u cilju uspostavljanja mehanizama za otklanjanje mogućnosti uticaja na rad organa lokalne samouprave kroz davanje donacija;
 9. Podrška sprovođenju LAP u pod-oblasti 13 – Formiranje radnih tela na nivou JLS, kroz:
 10. savetodavnu pomoć prilikom izrade Nacrta izmena i dopuna poslovnika o radu Veća  u skladu sa SKGO modelom, a u cilju uspostavljanja internih procedura  kojima bi se definisala pravila za osnivanje i rad radnih tela Veća; i
 11. analizu pravila o osnivanju radnih tela Skupštine i, ukoliko je potrebno, formulisanje preporuka za njihovo usklađivanje  sa SKGO modelima  Statuta i/ili Poslovnika o radu skupštine kojima bi se definisala pravila za osnivanje i rad radnih tela Skupštine.


USLUGE U OBLASTI 5:

ADMINISTRATIVNA EFIKASNOSTI I DELOTOVNOST

 1. Podrška u uspostavljanju procedure za ujednačavanje upravne prakse na nivou lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku (čl. 5 i čl. 141 st. 4 .) - izrade akta lokalne samouprave za ujednačavanje pravne prakse u upravnim stvarima;
 2. Podrška u uspostavljanju procedure za informisanje stranaka o izmeni propisa u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku ( čl. 8.st.3.) -  izrade akta  za sprovođenje obaveze informisanja stranke u postupku o  izmeni propisa;
 3. Podrška u uspostavljanju mehanizma za informisanje građana o promeni lokalnih propisa –  izrada  akta za uspostavljanje mehanizma informisanja;
 4. Podrška u uspostavljanju mehanizma  obaveštavanja zaposlenih o izmeni propisa -  izrada akta za uspostavljanje mehanizma obaveštavanja zaposlenih o izmeni propisa;
 5. Podrška upostavljanju mehanizma za dvosmernu komunikaciju uprave sa građanima – izradi akta i uspostavljanju mehanizma za dvosmernu komunikaciju uprave i građana.